Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2017 ]

Σχέδιο νόμου Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α'117)]

(Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α'117)])

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Α.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός


1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία της χώρας, και ειδικότερα στον βασικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016 (Α'117) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ενός εξειδικευμένου επενδυτικού κινήτρου για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη των σχετικών διατάξεων στο Γενικό και στο Ειδικό Μέρος, βάζουμε τα θεμέλια στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πάρα πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου.
Στόχος του παρόντος είναι, πέρα από την ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, και η τόνωση της εγχώριας οικονομίας σε πολλούς άλλους τομείς που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες, και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

2. Ως παραγωγή οπτικοακουστικού έργου για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β' 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], που εμπίπτει στην κατηγορία:
-59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

3. Ως επενδυτικό σχέδιο για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Α' άρθρο 5 παράγραφο 3 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται εδάφιο στ. ως εξής:
στ. παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΔ' του Ειδικού Μέρους του παρόντος.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Β' άρθρο 9 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται παράγραφος 13. ως εξής:
13. Δαπάνες για την υλοποίηση της παραγωγής ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΔ' του Ειδικού Μέρους του παρόντος. Με κοινη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακης Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εξειδικεύονται οι επιλέξιμες δαπάνες, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού τους και ρυθμίζεται και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Άρθρο 4
Ύψος ενισχύσεων


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Γ' άρθρο 11 παράγραφο 2 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται εδάφιο ια. ως εξης:
ια. Το ύψος της ενίσχυσης των δαπανών της παρ. 13 του άρθρου 9 ορίζεται στο 25% αυτών και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

Άρθρο 5
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Γ' άρθρο 12 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται παράγραφος ιβ. ως εξης:
ιβ. Επιχειρησεις που λειτουργούν με σκοπό: αα. την παραγωγη οπτικοακουστικών έργων,
ββ. την παραγωγη οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακης παραγωγης,
γγ. την εκτέλεση παραγωγης οπτικοακουστικών έργων η μέρους αυτών, στο πλαίσιο συμβατικης υποχρέωσης με αλλοδαπη επιχείρηση παραγωγης οπτικοακουστικών έργων,
δδ. την τεχνικη επεξεργασία και τη μεταπαραγωγη (post-production) οπτικοακουστικών έργων η μέρους αυτών, στο πλαίσιο συμβατικης υποχρέωσης με αλλοδαπη επιχείρηση παραγωγης οπτικοακουστικών έργων.

Άρθρο 6
Υποβολή αίτησης υπαγωγής


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Δ' άρθρο 13 παράγραφο 1 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται εδάφιο δ. ως εξης:
δ. Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Κεφαλαίου ΙΔ' του Ειδικού Μέρους του παρόντος υποβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Άρθρο 7
Καταβολή ενισχύσεων


Στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Ε' άρθρο 20 παράγραφο 7 του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται πρόταση στο τέλος, ως εξης:
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του Κεφαλαίου ΙΔ' του Ειδικού Μέρους του παρόντος δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21.

Β.ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 8
Καθεστώς Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα


Στο Ειδικό Μέρος-Καθεστώτα Ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α'117) προστίθεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓ' Κεφάλαιο ΙΔ' ως εξης:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 1 - Ορισμός
1. Ως «Οπτικοακουστικό έργο» για τον σκοπό του παρόντος νόμου εννοείται το αυτοτελές έργο, επεισόδιο η σειρά επεισοδίων, και συγκεκριμένα η τηλεοπτικη σειρά, μίνι σειρά, τηλεταινία, κινηματογραφική ταινία μεγάλου μηκους, κινηματογραφική ταινία μικρού μηκους, μυθοπλασίας, δημιουργικης τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και κινουμένων σχεδίων (animation), με διαδραστικές η όχι εφαρμογές, που παράγεται με σκοπό τη δυνατότητα διανομης σε πολλαπλές πλατφόρμες (ελεύθερη επίγεια τηλεοπτικη μετάδοση, συνδρομητικη τηλεοπτικη μετάδοση, διαδικτυακη τηλεόραση, παροχη υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολης, ιστότοποι διανομης και προβολης τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικης δικτύωσης, εφαρμογές και προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα).
2. Για την ισχύ του παρόντος νόμου, εξαιρούνται τα παρακάτω ηδη οπτικοακουστικών έργων:
α) βιντεοσκοπημένες η κινηματογραφημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα (θεάτρου, όπερας, χορού, μουσικης κ.α.)
β) κάθε είδους αθλητικό γεγονός και πρόγραμμα
γ) τηλεοπτικά, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά παιχνίδια και διαγωνισμοί
δ) ενημερωτικές, ειδησεογραφικές, ρεπορταζιακού και πληροφοριακού χαρακτήρα εκπομπές και προγράμματα
ε) διάφορες εκπομπές και προγράμματα λόγου, συνεντεύξεων, talk shows
στ) εκπομπές και προγράμματα ψυχαγωγίας τύπου lifestyle, μαγκαζίνο, ανασκόπησης γεγονότων
ζ) προγράμματα reality και unscripted
η) διαφημιστικά μηνύματα, εκπομπές τηλε-πωλήσεων και κοινωνικά μηνύματα
θ) προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο
ι) προγράμματα παρουσίασης και προβολής διαφόρων εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων; (corporate videos, infotainment videos, κλπ.)
ια) αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-πληροφόρησης)
ιβ) προγράμματα τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και στοιχήματος;
ιγ) προγράμματα που θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενίσχυση της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα» είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Μέρους του παρόντος.
2. Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος ορίζεται μία εκ των επιχειρήσεων παραγωγής ως επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού Μέρους του παρόντος. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής και η ενίσχυση παρέχεται αναλογικά σε κάθε μία εκ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή, καταρχάς κατά το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής τους στο οπτικοακουστικό έργο, και μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης, αναλογικά με τις πραγματικές δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν από την κάθε επιχείρηση. Αποζημιώσεις ή πληρωμές δαπανών μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών.
3. Στην περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης εκτέλεσης (υπεργολαβίας) μέρους ή όλου του οπτικοακουστικού έργου από την πρώτη συμβαλλόμενη επιχείρηση παραγωγής, εκτέλεσης παραγωγής ή/και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, σε άλλη επιχείρηση παραγωγής, εκτέλεσης παραγωγής ή/και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη επιχείρηση, δικαιούνται της ενίσχυσης, κατά το ποσοστό επιβάρυνσης των πραγματοποιηθέντων επιλέξιμων δαπανών παραγωγής από την καθεμία. Κάθε δαπάνη της δεύτερης επιχείρησης, για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της πρώτης. Αποζημιώσεις η πληρωμές δαπανών από την πρώτη επιχείρηση προς την δεύτερη και το αντίστροφο δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών. Για την εφαρμογη της παρούσης παραγράφου, υπόχρεη για το σύνολο των διαδικασιών υπαγωγης στο παρόν καθεστώς είναι η πρώτη επιχείρηση.
Άρθρο 3
Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγη αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που πληροί τις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων όπως ορίζονται στον πίνακα Α του παρόντος.
2. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγη οπτικοακουστικού έργου που χαρακτηρίζεται ως «Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο», όπως ορίζεται αυτό από την ΕΕ, με την προϋπόθεση να πληροί τα πολιτιστικά κριτηρια του πίνακα Α και του πίνακα Β του παρόντος.
3. Το δικαίωμα στην ενίσχυση ανακαλείται αυτομάτως από το ΕΚΟΜΕ στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτηρια των πινάκων Α και Β, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγης στο παρόν καθεστώς. Στην περίπτωση αυτη, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν.4399/2016 (Α'117).
4. Με κοινη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Ψηφιακης Πολιτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων υπαγωγης στο παρόν καθεστώς.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Για τον σκοπό του παρόντος, ως κόστος παραγωγης ενός οπτικοακουστικού έργου εννοείται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγη του οπτικοακουστικού έργου. Ως επιλέξιμο κόστος παραγωγης εννοείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγη του οπτικοακουστικού έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογη των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος νοούνται οι κάτωθι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων:
α. δαπάνες για δικαιώματα,
β. δαπάνες για κάθε είδους παροχη υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγη του οπτικοακουστικού έργου,
γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δ. δαπάνες προμήθειας υλικών.
3. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
α) τα ασφαλιστικά έξοδα (insurances) και τα έξοδα εγγυήσεων (completion bond guarantees) προσμετρούνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού κόστους παραγωγής,
β) η αμοιβή του παραγωγού και τα πάγια έξοδα της επιχείρησης δεν προσμετρούνται στο κόστος παραγωγής. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής ή/και της τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες η αμοιβή της επιχείρησης και τα πάγια έξοδα της επιχείρησης εφόσον συνοδεύονται από τιμολόγια αμοιβής για την παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης και χρέωσης εξόδων προς την αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής, αθροιστικά έως 10% του συνολικού κόστους παραγωγής.
γ) εξαιρούνται δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών.
4. Η ενίσχυση αποδίδεται αναφορικά με τις δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, έως το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής.
5. Από τις δαπάνες παραγωγής, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον σκηνοθέτη, τους πρωταγωνιστές ηθοποιούς και τους σεναριογράφους, εφόσον δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθίστανται επιλέξιμες και προσμετρούνται σε ποσοστιαία βάση, σύμφωνα με τις ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με το σύνολο των ημερών γυρισμάτων της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.
6. Το δικαίωμα της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος θεμελιώνεται ένα μήνα μετά τον μήνα που οι πληρωμές των δαπανών παραγωγής έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί με τα σχετικά νόμιμα παραστατικά.
7. Η ενίσχυση ανακαλείται στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος.
Άρθρο 5
Είδος Ενίσχυσης
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α'117).
2. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου, δηλαδή των σταδίων των γυρισμάτων ή/και της τεχνικής επεξεργασίας και μεταπαραγωγής, ως ένα σταθερό ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων συνολικών δαπανών της παραγωγής και αποδίδεται εφάπαξ στον δικαιούχο ή στους δικαιούχους με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 6
Ύψος Ενίσχυσης
1. Επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, δικαιούται ενίσχυσης για επενδυτικό σχέδιο ίσης με το 25% των δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, και για οπτικοακουστικό έργο που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 5.000.000 ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο. Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Επιχείρηση  εκτέλεσης παραγωγής και επιχείρηση τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων, δικαιούνται ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, για παραγωγή που έχει υλοποιηθεί αποδεδειγμένα στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα συμβατικής υποχρέωσης με αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής, για οπτικοακουστικό έργο, ή μέρος οπτικοακουστικού έργου. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται στην αλλοδαπή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους συνεργασίας της με την επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής ή την επιχείρηση τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Η επιχείρηση αυτή δικαιούται ενίσχυσης ίσης με το 25% των δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, και για οπτικοακουστικό έργο που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 5.000.000 ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο.
3. Η ενίσχυση του παρόντος μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό να μην ξεπερνάνε αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
4. Το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη πάντοτε και κατά περίπτωση τα όρια του παρόντος άρθρου πριν την απόδοση των χρηματικών ποσών της ενίσχυσης στον δικαιούχο.
Άρθρο 7
Διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, ελέγχου, πιστοποίησης ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων
1. Υποβολή αίτησης υπαγωγής.
α. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014 (Α' 265).
β. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο ΕΚΟΜΕ και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβη και καταχώριση τους. Όλες οι αιτησεις υπαγωγης με τη συνημμένη τεκμηρίωση τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΕΚΟΜΕ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στην απόφαση προκηρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης.
γ. Για την υποβολη των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στην απόφαση προκηρυξης του καθεστώτος.
2. Την αίτηση υπαγωγης της παραγράφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Η βεβαίωση υπαγωγης στις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων του άρθρου 3 του παρόντος;
β) Ο προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται, και ιδίως αυτών στην Ελλάδα η σε οποιαδηποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, ο αναλυτικός προϋπολογισμός, το χρηματοδοτικό σχέδιο, το σενάριο, η σύνοψη του σεναρίου και οι βασικοί καλλιτεχνικοί συντελεστές.
3. Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου.
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α'117), με κριτηρια, τα οποία καθορίζονται στην απόφαση προκηρυξης. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με ατομικη απόφαση υπαγωγης. Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α'117).
4. Η  επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολης για υπαγωγη στο καθεστώς του παρόντος έως και 120 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Έως το τέλος του μηνα που έπεται του μηνα υποβολης της αίτησης υπαγωγης, το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, με συστημένη επιστολη, σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση υπαγωγης μόνο μία φορά αναφορικά με το ίδιο οπτικοακουστικό έργο.
5. Με την υπαγωγη του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς του παρόντος, το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δημους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστηματος, να δημιουργησει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχη των επιχειρησεων παραγωγης και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογη του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων.
Θ.Διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρωσης και καταβολης ενισχύσεων
Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκληρωσης του επενδυτικού σχεδίου διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν.4399/2016 (Α'117). Μετά την πιστοποίηση της ολοκληρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η καταβολη της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκληρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4399/2016 (Α'117).
7. Με κοινη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακης Πολιτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται η διάρκεια και ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος, οι προϋποθέσεις συμμετοχης και οι προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιμα, οι πρόσθετοι όροι, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, η νομικη μορφη των ενισχυόμενων επιχειρησεων, τα κριτηρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, το ύψος των διαφόρων παράβολων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκληρωσης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογη των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκης Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
1. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινη αποκλεισμού από το ΕΚΟΜΕ, να εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες μορφές ασφαλιστικης κάλυψης, και κατ' ελάχιστο: για το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές, έναντι απρόβλεπτων ζημιών και δαπανών και γενικης αστικης ευθύνης.
2. Κάθε επιχείρηση παραγωγης και για κάθε οπτικοακουστικό έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, είναι υποχρεωμένη να αναγράφει, στους κυρίως τίτλους αρχης καθώς και στους τίτλους τέλους, ότι το οπτικοακουστικό έργο πραγματοποιηθηκε με τη συμβολη των επενδυτικών κινητρων στην Ελλάδα.
3. Η επιχείρηση παραγωγης είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με το ΕΚΟΜΕ, ως προς την προβολη και προώθηση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχης και υλοποίησης οπτικοακουστικών έργων, με την πρόσβαση στα γυρίσματα για συνεντεύξεις καλλιτεχνικών συντελεστών, με την παροχη υλικού για τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων, με συνεντεύξεις τύπου με τη συμμετοχη των καλλιτεχνικών συντελεστών, κ.α.
4. Με την ολοκληρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγης, υποχρεούται με δικη της δαπάνη, να παραδώσει ψηφιακά master αρχεία του έργου, με προδιαγραφές που ορίζονται από το ΕΚΟΜΕ, για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολης του έργου του.
5. Όλοι οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το παρόν άρθρο θα καθορίζονται αναλυτικά στην απόφαση προκηρυξης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος του παρόντος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΑΡΘΡΟΥ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α'117)].

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

A.1 Σενάριο διασκευασμένο από ελληνικό ή ευρωπαϊκό λογοτεχνικό ή θεατρικό έργο

3

A.2 Σενάριο με θέμα που αφορά την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία, με ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο.

4

A.3 Σενάριο με θέμα τη βιογραφία μιας προσωπικότητας που αφορά την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία, με ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο.

3

A.4 Σενάριο η υπόθεση του οποίου εξελίσσεται στην Ελλάδα (έως το 60% του σεναρίου 4 βαθμοί; πάνω από 60%, 7 βαθμοί; ελάχιστο: 20% των σκηνών) Για να θεωρηθεί ότι η υπόθεση του σεναρίου εξελίσσεται στην Ελλάδα θα πρέπει η ιστορία να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα; αλλά δεν έχει σημασία εάν το οπτικοακουστικό έργο γυρίζεται πραγματικά στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ελάχιστου ορίου, δεν προσμετρείται κανένας βαθμός.

7

A.5 Πρωτότυποι διάλογοι στην ελληνική γλώσσα ή κάποια από τις ελληνικές διαλέκτους (ελάχιστο: 50% των σκηνών που περιλαμβάνονται στο σενάριο). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ελάχιστου ορίου, δεν προσμετρείται κανένας βαθμός.

2

A.6 Εξωτερικές και εσωτερικές σκηνές γυρισμένες στην Ελλάδα που σκοπό έχουν την προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

8


 

της Ελλάδας, με την ανάδειξη της ιστορικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής αξίας συγκεκριμένων τόπων (έως το 40% των σκηνών που περιλαμβάνονται στο σενάριο γυρισμένο στην Ελλάδα, 4 βαθμοί; πάνω από 40%, 8 βαθμοί; ελάχιστο: 20% των σκηνών). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ελάχιστου ορίου, δεν προσμετρείται κανένας βαθμός.

 

Α.7 Σενάριο με θέμα που αφορά τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, των λαών της Μεσογείου ή της Ευρώπης, καθώς και των εθνικών μειονοτήτων

4

Α.8 Σενάριο με κεντρικούς χαρακτήρες Έλληνες ή Ευρωπαίους.

2

Α.9 Σενάριο με υπόθεση για παιδιά και νέους.

2

Α.10 Σενάριο με θέμα που προάγει τον πολιτισμό, ανθρωπιστικές αξίες, την κοινωνική και φυλετική ενσωμάτωση, τη διάδοση των τεχνών και των επιστημών.

2

Α.11 Σενάριο με διαλόγους και αφήγηση σε περισσότερες από μία Ευρωπαϊκή γλώσσα.

3

Α.12 Σενάριο με δραματουργικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα και ιδιαίτερα με την Ελλάδα.

3

Α.13 Σενάριο με θέμα που αφορά την Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ή την Ευρώπη σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (περιβάλλον, κοινωνία, τέχνες, επιστήμες, πολιτισμός).

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

45

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

B.1 Συμμετοχή Ελλήνων ή πολιτών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στις παρακάτω ειδικότητες: α-σκηνοθέτης, β- συγγραφέας της ιστορίας, γ-σεναριογράφος, δ-παραγωγός, ε-ηθοποιός πρωταγωνιστής (ένας), στ-ηθοποιός πρωταγωνιστής (ένας), ζ-συνθέτης μουσικής επένδυσης.

14

(μέγιστο) 2 βαθμοί για κάθε ειδικότητα

B.2 Συμμετοχή Ελλήνων ή πολιτών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στις παρακάτω ειδικότητες: α-διευθυντής φωτογραφίας, β-art director, γ-production designer, δ-μοντέρ, ε- σκηνογράφος, στ-ενδυματολόγος, ζ-υπεύθυνος σκηνικών (set decorator), η-υπεύθυνος μακιγιάζ, θ-διευθυντής παραγωγής, ι-line producer/unit production manager, ια-σχεδιαστής χαρακτήρων (character designer), ιβ- υπεύθυνος σχεδιασμού (animation supervisor).

16

(μέγιστο) 2 βαθμοί για α), β), γ) και δ), 1 βαθμός για ε), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Γ.1 Προετοιμασία και προπαραγωγή στην Ελλάδα

2

Γ.2 Σκηνές -εσωτερικές ή/και εξωτερικές- γυρισμένες σε στούντιο στην

4(2)


Ελλάδα (έως το 40% των σκηνών που περιλαμβάνονται στο σενάριο

 

γυρίζονται σε ελληνικά στούντιο, 2 βαθμοί; πάνω από 40%, 4 βαθμοί,

 

ελάχιστο: 20% των σκηνών). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του

 

ελάχιστου ορίου, δεν προσμετρείται κανένας βαθμός.

 

Γ.3 Ψηφιακά εφέ (digital effects) στην Ελλάδα

3

Γ.4 Ειδικά εφέ (special effects) στην Ελλάδα

3

Γ.5 Μουσικη ηχογράφηση στην Ελλάδα

3

Γ.6 Επεξεργασία ηχου και μιξάζ στην Ελλάδα

3

Γ.7 Εργαστηρια επεξεργασίας εικόνας στην Ελλάδα

5

Γ.8 Τελικό Μοντάζ στην Ελλάδα

4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α+Β+Γ

100ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΡΘΡΟΥ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγης οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α'117)]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για να χαρακτηριστεί ως «δύσκολο οπτικοακουστικό έργο» και να υπαχθεί ως τέτοιο στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία επιπρόσθετα η ελάχιστη βαθμολογία 10/20 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κριτηρίων της Κατηγορίας Δ στον ΠΙΝΑΚΑ Β.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Δ.1 Έργο που το σύνολο των διαλόγων και της αφηγησης είναι στην ελληνικη γλώσσα και κατ' επέκταση έχει περιορισμένες δυνατότητες διανομης

6

Δ.2 Πρώτο η δεύτερο έργο Σκηνοθέτη

2

Δ.3 Πρώτο η δεύτερο έργο Παραγωγού

2

Δ.4 Έργο με χαμηλό προϋπολογισμό

6

Δ.5 Έργο με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικης εκμετάλλευσης και διανομης στις διεθνείς αγορές

4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ

20ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο