Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο

(Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 17/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ.Κοράκης
Τηλέφωνο: 2106987421
Fax: 2106987424
E-Mail: finex[email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α' Οι με αρ.ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 2016/31.5.2016 και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016/1.6.2016 ΕΔΥΟ

β' Η με αρ. ΔΕφΚφ 1000496 ΕΞ 2017/3.1.2017 Ε.Δ. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α' σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες σας κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στους συντελεστές ΕΦΚ του φυσικού αερίου, καθώς και της β' σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η με αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016/20.12.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 31.8.2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»", σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τους νέους πρόσθετους εθνικούς κωδικούς φορολογίας για το φυσικό αέριο, των παρακάτω περιπτώσεων, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο υποσύστημα TARIC του Icisnet:

Α/Α ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΚ
1 1938 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση (περίπτωση ιζ', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 0,30€/Gjoule
2 1939 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για λοιπούς καταναλωτές (περίπτωση ιζ', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001)" 1,50€/Gjoule
3 1940 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 3.600.000 Gjoule (>1.000.000Mwh) " 0,30€/Gjoule
4 1941 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000Mwh)" 0,35€/Gjoule
5 1942 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000Mwh)" 0,40€/Gjoule
6 1943 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000Mwh) 0,45€/Gjoule
7 1944 "Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις (περίπτωση ιη', παρ.1, άρθρο 73, ν.2960/2001), για ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) " 1,50€/Gjoule

Οι ως άνω πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας θα συμπληρώνονται κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ και εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017. Για τις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση έως 31/12/2016, εφαρμόζονται οι εθνικοί κωδικοί φορολογίας «1921 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης» και «1923 : φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις».
 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο