Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 1065459 ΕΞ 2018 και την 1009382 ΕΞ 2019 και την 1103781 ΕΞ 18-07-2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β.1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο, από 1/1/2017, αποτελεί το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

(Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β.1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο, από 1/1/2017, αποτελεί το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ. :Δ.ΟΡΓ.Β.1024187ΕΞ2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:
Url: www.aade.gr
 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ νση: Καρ. Σερβίας 1
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375152

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β.1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο, από 1/1/2017, αποτελεί το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α1 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 39, του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, των παραγράφων 2, 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του νόμου αυτού. 
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α'37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα παρ. 3, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
γ) των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 (Α'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
στ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
ζ) της αριθ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
η) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β' 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
θ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
ι) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3987) όμοια.

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της ενότητας «Εκπροσώπηση των φύλων».

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ1 αυτής.

4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων - Διατάξεις άρθρου 171 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)» και ειδικότερα της παραγράφου 3 αυτής.

5. Το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1178/31248/12-1-2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με επισυναπτόμενο το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1165/20231/26-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου».

6. Την αριθ. 1036923/431/Α00065/7-4-1999 (Β'359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκαν, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και τα Α1 και Ε1 Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β1 697), 1095447/1282/Α0006/13-10-1999 (Β1 1925), 1069072/908/Α0006/16-7-2001(Β'963), 1058312/722/Α0006/16-8-2004 (Β'1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30-07-2012 (Β1 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31-10-2013 (Β1 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20-11-2013 (Β1 3037) όμοιες και ισχύει με την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ2014/11-12-2014 (Β1 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β1 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14.6.2012 (Β1 1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση -συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α1 και Β1 κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β1 1640), Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015 (Β' 378) και Δ.ΟΡΓ.Β. 1081058 ΕΞ 2015/15.6.2015 (Β' 1161) όμοιες, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4389/2016.

8. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (Α.Δ.Α:71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Α1 Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1080977 ΕΞ 2016/27.5.2016 (Α.Δ.Α:ΩΦΜΔΗ-ΨΛ4) όμοια, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 και την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4389/2016.

9. Το από 22-12-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Δεκεμβρίου 2016, για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων και του Α1 Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

10. Το από 30/1/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο επισυνάπτεται Πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Α1 Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης.

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β1 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α' με περιπτώσεις δ' και ε', τροποποιούμε τα αναπληρωματικά μέλη των περ. α' και β' και το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της περίπτωσης γ' της ίδιας υποπαραγράφου, αντικαθιστούμε την παράγραφο Β' και προσθέτουμε παράγραφο Γ' στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) Υπουργική απόφαση, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016 (Α'94), αποτελεί το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), ως εξής:

1) Τροποποιούμε τα υπηρεσιακά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού, ύστερα από:
α) το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1178/31248 /12-1-2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με επισυναπτόμενο το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1165/20231/26-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, με θέμα «Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου».
β) τον από 30/1/2017 Πίνακα με τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης, ο οποίος αναμορφώθηκε, λόγω του ανωτέρω εγγράφου και υπηρεσιακών μεταβολών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2) Ορίζουμε τα υπό στοιχείο δ' και ε' τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μόνιμους υπαλλήλους, καθώς και το υπό στοιχείο δ' τακτικό και αναπληρωματικό μέλος και το υπό στοιχείο ε, τακτικό μέλος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχα, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου 2016, ως εκπρόσωποι των υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου αυτού και διαμορφώνουμε τις παραγράφους Α' και Β' της απόφασης, ως εξής:

«Α. Ορίζουμε ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εισηγητή και γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τους κατωτέρω υπαλλήλους αυτής , ως εξής:

1. α) Μενέλαο Τσουπλάκη του Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Κασσάνδρα Δημητρίου του Δαμιανού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε.
β) Παρασκευή Λεγάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Τσίπη του Φωτίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
γ) Ευτυχία Δήμα του Αριστείδη Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευγενία Λαμπή του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών , Προϊσταμένη της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικό μέλος του ε' τακτικού αιρετού μέλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α'37), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991(Α'50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α' 45), λόγω μη εκλογής άλλου αιρετού εκπροσώπου.


δ) Μουρκόγιαννη Αλεξάνδρα του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πάγκαλο Νεκτάριο του Δημητρίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.ε) Ζαφειρόπουλο Αριστείδη του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) της Α.Α.Δ.Ε., εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τσαγκαρόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης. Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως δ' και ε' τακτικό και αναπληρωματικό μέλος συμμετέχουν οι κατωτέρω:
δ) Μελέγου Ελένη του Βασιλείου, υπάλληλος με βαθμό Α' της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), με αναπληρώτρια την Ξενικάκη Άννα του Ιωάννη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
ε) Παπαδοπούλου Νίκη του Αθανασίου, υπάλληλος με βαθμό Α' της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρώτρια την Παπαχρήστου Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και ειδικότητας, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικό του ε΄ τακτικού αιρετού μέλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α΄37), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991(Α΄50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), λόγω μη εκλογής άλλου αιρετού εκπροσώπου.

2. Γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε την Παπακωνσταντίνου Κυριακούλα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Κοτσίλα Σταυρούλα του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3. Εισηγητή στο παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζουμε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Β. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει:

α) των μόνιμων μελών, την 29 Απριλίου 2020 και β) των αιρετών μελών, την 31 Δεκεμβρίου 2020».


Γ. Οι εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας της Αρχής, υποθέσεις του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αποτελούν υποθέσεις του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, εάν αφορούν σε προσωπικό αυτής και εξετάζονται από αυτό, διαφορετικά διαβιβάζονται εντός ενός (1) μηνός στο αρμόδιο για τον υπάλληλο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

II. Ύστερα από τα ανωτέρω η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1080977 ΕΞ 2016/27.5.2016 (Α.Δ.Α:ΩΦΜΔΗ-ΨΛ4 ) όμοια, παύει να ισχύει από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο