Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2017 ]

Άρθρα (Ενημερωμένο) Πρόσθετες ομάδες εργασίας

(Πρόσθετες ομάδες εργασίας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 1892/1990:

«1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, εφ΄ όσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που μετέχει σ΄ αυτές.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν επίσης να λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνολο τους ή κατά τμήματα, εφ΄ όσον για τη λειτουργία τους, κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και Δευτέρα, προσλάβουν ιδιαίτερο επί πλέον προσωπικό για να απασχολείται κατ΄ εναλλαγή σε δύο ομάδες επί δώδεκα ώρες την ημέρα.
3. Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες, είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση σαράντα (40) ωρών, εκτός εάν εφαρμόζεται βραχύτερο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας.
4. Σ΄ αυτές τις ομάδες εργασίας πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με ταμείο κύριας ασφάλισης δεν μπορούν ν΄ απασχοληθούν για περισσότερες ώρες από όσες υπολείπονται για να συμπληρωθούν για τη συγκεκριμένη εβδομάδα 48 συνολικά ώρες εργασίας.
5. Κάθε παράβαση της προηγούμενης παραγράφου διώκεται και τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. της 27.6/4.7.32 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.Δ. 515/1970.
6α. Κάθε εργαζόμενος, που απασχολείται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, επί 24 ώρες, ασφαλίζεται για 6 (έξι) ημέρες εργασίας.
β. Τυχόν χωρήσασα ασφάλιση των εργαζομένων αυτών, προ της ισχύος του παρόντος, για περισσότερες του πραγματικού ημέρες απασχολήσεως παραμένει ισχυρή.
7. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν να λειτουργούν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα 6 ημέρες την εβδομάδα. Οφείλουν όμως να χορηγούν τις ημέρες της καθ΄ εβδομάδα αναπαύσεως μία φορά τουλάχιστο συνεχόμενο με Κυριακή ανά περίοδο τριών εβδομάδων.

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μισθωτού κατά τα ανωτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τέταρτης βάρδιας εργαζομένων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι  από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολο τους ή κατά τμήματα με σύστημα τεσσάρων εναλλασσομένων ομάδων εργασίας, εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση από τον εργαζόμενο που μετέχει σε αυτές.

Οι άνω επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν 6 ημέρες την εβδομάδα, οφείλουν όμως να χορηγούν τις ημέρες της εβδομαδιαίας αναπαύσεως μια φορά τουλάχιστον ανά περίοδο τριών εβδομάδων με συνεχόμενη Κυριακή.

Οι ίδιες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνολο τους ή κατά τμήματα, εφόσον για τη λειτουργία τους κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και τη Δευτέρα προσλάβουν ιδιαίτερο και επί πλέον προσωπικό για να απασχολείται σε δύο βάρδιες επί δώδεκα ώρες την ημέρα (χωρίς αναπληρωματική ανάπαυση). Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία 24 ωρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3,  συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορά υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες, είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση σαράντα 40 ωρών ή βραχύτερου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας.   

Κάθε εργαζόμενος που θα απασχολείται κατά τα άνω, επί 24 ώρες, θα ασφαλίζεται για έξι (6) ημέρες εργασίας.

Συμπέρασμα είναι ότι, το προσωπικό που θα απασχοληθεί το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και την Δευτέρα, είτε εργάζεται είδη στην εταιρεία είτε προσληφθεί για τον σκοπό αυτό δεν θα απασχολείται τις υπόλοιπες πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Τέλος, σε περίπτωση που το ιδιαίτερο αυτό προσωπικό απασχοληθεί και κάποια άλλη ημέρα από τις υπόλοιπες πέντε (5) θα θεωρηθεί παράνομη η απασχόληση οπότε θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του  άρθρου 41 του Νόμου 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Νόμου 3986/2011:
«8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.»ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο