Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2017 ]

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 320/27.1.2017 Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

(Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη, 27-01-2017
Αριθμός απόφασης: 320

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45-Θεσ/νικη
Ταχ. Κώδικας: 54630
Πληροφορίες: Κ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
Fax: 2313-333258
E-Mail: [email protected]is.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94).

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

δ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

στ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205 ΕΞ 2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/04-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής
Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

η. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ 2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β165/19-01-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

θ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2562/19-08-2016) με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Δ.Ε.Δ. και Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.».

ι. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.8.2016/ΦΕΚ Β' 2759/1-9-2016) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

ια. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την από ...-...-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή τ... του - ΑΦΜ κατά της με αρ. ειδοποίησης /...-...-2016 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε φορολογικού έτους 2015 (αρ. δήλωσης ) και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4. Τη με αρ. ειδοποίησης /...-...-2016 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε φορολογικού έτους 2015 (αρ. δήλωσης), της οποίας ζητείται η ακύρωση.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από ...-...-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής τ. του - ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα
και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την με αρ. ειδοποίησης /...-...-2016 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε φορολογικού έτους 2015 καταλογίστηκε σε βάρος τ... προσφεύγο φόρος εισοδήματος ποσού 6.353,21 € και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσού 1.182,91 €. ... προσφεύγ υπέβαλε την με αριθμό δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία το ποσό των 50.637,05 €, στο οποίο παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος ποσού 10.127,41 € και ομοίως παρακρατήθηκε και αποδόθηκε εισφορά αλληλεγγύης ποσού 1.063,38 € με βάση την ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΟΛ.1274/2015). Προς τούτο τα ποσά αυτά ήταν προσυμπληρωμένα στα πεδία 301, 315 και 333 αντίστοιχα της φορολογικής δήλωσης τ... προσφεύγο
... προσφεύγ , με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά: α) να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και β) να εκδοθεί νέα πράξη στην οποία το ποσό των 50.637,05 € να μην λαμβάνεται υπόψη για την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

1. Ψευδώς δηλώθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK ERGASIAS AE ότι κατά το φορολογικό έτος 2015 απέκτησε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 50.637,05 €, επί του οποίου ποσού διενεργήθηκε και παρακράτηση φόρου.

2. Το ως άνω ποσό πιστώθηκε στο λογαριασμό του στεγαστικού δανείου της δυνάμει της «ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΛΥΨΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ» με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3. Το εν λόγω ποσό δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος αφού αποτελεί άθροισμα επιμέρους ποσών ήτοι: α) των κατατεθέντων εκ μέρους του κεφαλαίων - επαναδανεισθέντων εκ μέρους του χρεολυσίων για επένδυση στον επενδυτικό λογαριασμό β) των αποδόσεων από την επένδυση των ανωτέρω κεφαλαίων τ. και γ) των αποδόσεων που του αναλογούσαν και προέκυψαν από την εκμετάλλευση του λογαριασμού της παραγράφου 12 του 10 άρθρου του ν. 3082/2002.

4. Το ποσό της όποιας ωφέλειας από την συμμετοχή τ. στις αποδόσεις του επενδυτικού λογαριασμού δεν συνιστά αμοιβή από μισθωτές υπηρεσίες αλλά από κινητές αξίες το οποίο ως τέτοιο έχει ήδη φορολογηθεί.

5. Οι αποδόσεις του επενδυτικού λογαριασμού φορολογούνται κατά το έτος πίστωσης στον επενδυτικό λογαριασμό σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και διενεργείται παρακράτηση με εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) «Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήματα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης».

Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι «Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο...».

Επιπροσθέτως, στην περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρείται «κάθε άλλε παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) «Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους». Στην δε παρ.1 του άρθρου 46 ορίζεται ότι «Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του».

Επειδή άλλωστε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 «Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.»

Επειδή εν προκειμένω, με την παρ. 12 του άρθ. 10 του ν.3082/2002 «Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε ότι «με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατίθεται ποσό δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ από τα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχοντα αποθεματικά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε λογαριασμό που υπάρχει ή πρόκειται να συσταθεί με όμοια απόφαση. Το προϊόν της εκμετάλλευσης του ως άνω λογαριασμού διατίθεται για την κάλυψη στεγαστικών παροχών στους απασχολούμενους στην Εταιρεία. Κάθε σχετικό με τον λογαριασμό αυτόν θέμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Επειδή στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συστήθηκε Επενδυτικός Λογαριασμός Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών με την με αρ. 17/23-09-2003 απόφαση του ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ και εγκρίθηκε με την με αρ.5/04-02-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του ανωτέρω Λογαριασμού που έχει τεθεί σε ισχύ με την με αρ. 29/04-03-2004 απόφαση του ΔΣ.
Επειδή, δικαιούχοι συμμετοχής στον Λογαριασμό αυτό καθίστανται, υπογράφοντας σχετική σύμβαση προσχώρησης, οι απασχολούμενοι την 16.12.2002 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του ΤΤ ανεξαρτήτως του χρόνου που διεκόπη η σχέση τους με το ΤΤ ή το ΤΤ Ελλάδος ΑΤΕ οι οποίοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια με τους ίδιους όρους που ίσχυσαν για το μόνιμο προσωπικό, καθώς και οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 16.12.2002 υπάλληλοι με σκοπό την ταχύτερη αποπληρωμή του υπολοίπου δανείων που είχαν ήδη λάβει ή θα ελάμβαναν έως 16.06.2006.

Επειδή, για την αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων αυτών, οι δικαιούχοι του Λογαριασμού αυτού είχαν δικαίωμα συμμετοχής, με τους ειδικότερους όρους και τις διακρίσεις που προβλέπονται για την κάθε κατηγορία, στις επιμέρους επενδυτικές μερίδες αυτού, ήτοι, στη μερίδα κατηγορίας κεφαλαίου του ν. 3082/2002, το οποίο κατά τα ανωτέρω προέρχεται από αποθεματικά του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και το προϊόν που θα σχηματιστεί από την επένδυση αυτών, καθώς και στη μερίδα κεφαλαίου χρεολυτικών δόσεων, αποτελούμενη από τα ποσά των μηνιαίων χρεολυσίων που κατέβαλαν οι υπόχρεοι -δανειολήπτες για την εξόφληση των δανείων τους, καθώς και το προϊόν που θα παραχθεί από την επένδυση αυτών.

Επειδή, επιπλέον, όπως προβλέπεται στο κεφ. 2.1 του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας του ανωτέρω Λογαριασμού «ο Λογαριασμός διατηρείται σε λειτουργία για την επωφελέστερη επένδυση των κάθε είδους κεφαλαίων που αναφέρονται στις κατωτέρω επιμέρους κατηγορίες και συγκεντρώνονται σε αυτόν, υπολογιζόμενης της ετήσιας καθαρής απόδοσής τους σε ποσοστό τουλάχιστον 5.25%, το οποίο σε περίπτωση επίτευξης μικρότερων αποδόσεων (κάτω του 5,25%) εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση της διαφοράς από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Λογαριασμού, όπως ορίζεται στην απόφαση 17/23-09-2003 του ΔΣ...»

Επειδή, επομένως ο ειδικός αυτός λογαριασμός αποτελούσε ουσιαστικά άτυπη συγκέντρωση κεφαλαίων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδας ΑΤΕ, τα οποία επανεπενδύονταν από την εταιρεία για λογαριασμό των δικαιούχων σε προθεσμιακές καταθέσεις υψηλής απόδοσης, με εγγύηση μάλιστα της απόδοσης αυτής με επιπλέον εισφορές της τραπεζικής εταιρείας.

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.2 του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας του ανωτέρω Λογαριασμού, το προϊόν της σωρευτικής απόδοσής του, διατίθεται στον κάθε δικαιούχο μόνο κι εφόσον διαμορφωθεί σε ύψος ίσο με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο εκάστου δανείου που απομένει προς εξόφληση, δηλαδή οι δικαιούχοι θα αποκτούσαν δικαίωμα είσπραξης στην χρονική στιγμή που οι αποδόσεις του Ειδικού αυτού λογαριασμού θα ισούταν με το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου τους.

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα ποσά που συνιστούσαν τον ειδικό λογαριασμό που είχε συσταθεί από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας ΑΤΕ αποτελούσαν σε κάθε περίπτωση κεφάλαια της τραπεζικής εταιρείας, η οποία τα διαχειριζόταν κατά τον συμφερότερο κατά τη γνώμη της τρόπο και με εξασφάλιση ελάχιστης απόδοσης με επιπλέον εισφορές της ίδιας, για λογαριασμό των δικαιούχων.

Επειδή με την 2124/Β95/18.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας ΑΤΕ» προς το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας ΑΤΕ» και τέθηκε αυτή σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρ. 68 του ν.3601/2007, ενώ στη συνέχεια στις 27.12.2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία κατέστη καθολική διάδοχος, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση αυτής, ενώ από την 18.01.2013 είχε ξεκίνησε εκκαθάριση του ανωτέρω Επενδυτικού Λογαριασμού Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών.

Επειδή η εν λόγω εκκαθάριση τελικώς ολοκληρώθηκε στο έτος 2015, ενώ τα ποσά που αναλογούσαν στον κάθε δικαιούχο ήχθησαν σε αναλογική απομείωση των χρεωστικών υπολοίπων των δανείων τους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Επειδή συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η απόδοση των ποσών που αναλογούσαν στον κάθε δικαιούχο από την εκκαθάριση του Επενδυτικού Λογαριασμού Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών, λόγω διακοπής του προγράμματος, συνιστά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Επειδή ομοίως έκρινε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών με τα με αρ. πρωτ. Δ12Β 1124201 ΕΞ 2011/2.9.2011, Δ12 Α 1023334 ΕΞ2015/18.2.2015, ΔΕΑΦ Α 1142959 ΕΞ 2015/4.11.2015, ΔΕΑΦ Α 1065371 ΕΞ 2016/22.4.2016, ΔΕΑΦ Α 1077748 ΕΞ 2016/20.5.2016, ΔΕΑΦ Α 1081559 ΕΞ 2016/30.5.2016 έγγραφά της και ειδικότερα ότι «Για τους εργαζόμενους που συνδέονται με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας, τα ποσά των αποδόσεων του ειδικού λογαριασμού τα οποία θα λάβουν κατά τη χρονική στιγμή της διακοπής του υπόψη προγράμματος αποτελούν πρόσθετη αποδοχή που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για την παροχή της εξαρτημένης εργασίας που προσφέρουν σε αυτό και ως εκ τούτου συνιστούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και θα φορολογηθούν με βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω για τους συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους η υπόψη παροχή συνιστά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το δικαίωμα συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων στις αποδόσεις του ειδικού λογαριασμού, κατά το μέρος που τους αναλογεί, αποκτήθηκε συνεπεία της προηγούμενης εργασιακής τους σχέσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο...».

Επειδή με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΞ 2016/.......-2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε., ΠΟΛ.1002/31.12.2013, ζητήσαμε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ αναλυτικότερα στοιχεία, καθώς από την μελέτη των φακέλων και σχετικών εγγράφων της υπόθεσης προέκυψε ότι στα ποσά που τελικώς εισέπραξαν οι δικαιούχοι το 2015, συμπεριλαμβανόταν, επιπλέον του αναλογούντος στον κάθε δικαιούχο ποσού από την πρόωρη λήξη του εν λόγω λογαριασμού, για τα οποία είχε αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης την 18/01/2013, και ποσό που αντιστοιχούσε σε ωφέλεια από την καθυστερημένη εκκαθάριση αυτού, τελικώς το έτος 2015.

Επειδή η τράπεζα σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, μας γνώρισε με το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙΣ 2016 ΕΜΠ έγγραφό της ότι στ.,.ν προσφεύγο αποδόθηκε το συνολικό ποσό των 50.637,05 €, ως ακολούθως:

1) Ποσό 48.870,78 €, ως αναλογούν ποσό από την πρόωρη λήξη του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, για το οποίο το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε την 18/01/2013, επί του οποίου παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος 9.774,16 €, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης 1.026,29 €

2) Ποσό 1.766,27 €, πρόσθετο ποσό ως ωφέλεια από την καθυστέρηση της εκκαθάρισης του εν λόγω λογαριασμού, επί του οποίου παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος 353,25 €, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης 37,09 €.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4172/2013 «Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4172/2013 «1. Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα....4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε».

Επειδή περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι «.2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)..».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1β του Ν. 4172/2013. 1 .Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: ..β) τόκοι.».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1β του Ν. 4172/2013 «1.Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: .β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Επειδή, περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του».

Επειδή εν προκειμένω, στην κρινόμενη υπόθεση ... προσφεύγ φορολογήθηκε στο φορολογικό έτος 2015, μεταξύ άλλων και για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για ποσό 50.637,05 €, επί του οποίου παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος 10.127,41 € και εισφορά αλληλεγγύης 1.063,38 €.

Επειδή από το ως άνω ποσό των 50.637,05 €, ποσό 48.870,78 € (επί του οποίου παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος 9.774,16 € και εισφορά αλληλεγγύης 1.026,29 €), συνιστά μεν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά δεδομένου ότι το δικαίωμα είσπραξης κατά τα ανωτέρω, αποκτήθηκε την 18/1/2013, ημερομηνία πρόωρης λήξης του προγράμματος Στεγαστικό Ταμιευτήριο, ως εκ τούτου το ποσό αυτό συνιστά φορολογητέο εισόδημα της χρήσεως 2013 (οικ. έτος 2014). Επομένως στους αντίστοιχους κωδικούς «Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ» (301), «Φόρος που παρακρατήθηκε στους μισθούς, συντάξεις και αμοιβές μελών Δ.Σ.» (315) και «Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011» (333) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, λανθασμένα συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω ποσά.

Επειδή το ποσό των 1.766,27 € (σχετ. κωδ. δήλωσης 667) επί του οποίου αναλογεί φόρος 264,94 € (σχετ. κωδ. 675), το οποίο αντιστοιχεί στην ωφέλεια από την καθυστέρηση της εκκαθάρισης του εν λόγω προγράμματος, του οποίου το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε το έτος 2015, συνιστά εισόδημα από κεφάλαιο του φορολογικού έτους 2015, κατά το άρθρο 37 Ν. 4172/13 και όχι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου / ...-...-2016 ενδικοφανούς προσφυγής τ. του - ΑΦΜ , ήτοι:

-την αποδοχή κατά το μέρος που αφορά στο ποσό των 48.870,78 € το οποίο δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του φορολογικού έτους 2015 αλλά του οικονομικού έτους 2014,

-την απόρριψη κατά το μέρος που αφορά στο ποσό των 1.766,27 €, το οποίο δεν αποτελεί μεν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά φορολογείται αυτοτελώς στο φορολογικό έτος 2015 ως εισόδημα από κεφάλαιο (Τόκοι ημεδαπής προέλευσης).

Ορίζουμε όπως ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διενεργήσει νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τ προσφεύγο για το φορολογικό έτος 2015 και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στ.,.ν υπόχρε... .


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α.α

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο