Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2001 ]

ΠΟΛ.1195/7.8.2001 Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

(Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1076460/1082/Τ.&.Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1195

ΘΕΜΑ: Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωση σας, για ενημέρωση σας, την Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001 (ΦΕΚ 664/Β/31-5-2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορά το ανωτέρω θέμα.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝ. ΤΖΙΜΑΣ


********************************************************************************************************

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Αρ.Φύλλου 664
    

31 Μαίου 2001


Αριθ. Α9/οικ/32508/2512

Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46 Α) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.1959/91 (ΦΕΚ 123 Α 1991) "Για τι οδικές μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.

3. Τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της Α2/29542/5347/91/Β707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1959/91"

4. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2332/1995/ΦΕΚ/181 Α).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Άδεια κυκλοφορίας ενός φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων η 1.300 χιλιόγραμμων ωφέλιμου φορτίου, χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ο αιτών:

Α) προσκομίζει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος.

Β) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.

Γ) καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3

"Στο τέλος της περ.α της παρ.2 του κεφ.Γ της αριθμ. Α2/29542/5347/91 (Β707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών προστίθεται εδάφιο γγ ως εξής:

"γγ) Ειδικά για την περίπτωση ταξινόμησης ΦΙΧ αγροτκού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος μόνο με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τους εδαφίου ββ) και βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 18 Μαρτίου 2001-08-29

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
    

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο