Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 36/2.2.2017 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

(Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 02-02-2017
Αριθμός Απόφασης: 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ. : 213 1604 523
FAX : 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-5-2016).
γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).
2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».
4. Την από 3-1-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ενδικοφανή προσφυγή της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..», προερχόμενης από μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…………» με Α.Φ.Μ. …. και το συνυποβαλλόμενο με αυτή αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού 370.107,01 € Χ 50%, ήτοι ποσού 185.053,51 €, όπως προσδιορίζεται στις υπ’ αριθ.: α) …/23-11-2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. (ελεγχόμενη περίοδος : 1-1-2007 έως 31-12-2007), ποσού 156.824,73 € και β) …/23-11-2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. (ελεγχόμενη περίοδος : 1-1-2008 έως 31-12-2008), ποσού 213.282,28 € (αριθ. εντολής ../../…/7-1-2015), εκδοθείσες από τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με τα συνημμένα αυτών.

5. Την από 10-1-2017 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

~~~~~~~//~~~~~~~

Με την από 3-1-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …. αίτησή της η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……….», νομίμως εκπροσωπούμενη με Α.Φ.Μ. ….., προερχόμενη από μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……….» βάσει του υπ’ αρ. …../25-5-2016 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών …….. ……., εδρεύουσα στην …… Αττικής (οδός ….. αρ. …), ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των από 23-11- 2016 ως άνω Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. (αριθ. εντολής ../../…./7-1-2015) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, συνολικού ποσού 370.107,01 €, ήτοι ποσού 185.053,51 € (370.107,01 Χ 50%), λόγω του ότι η προσφεύγουσα εταιρία κατά τις χρήσεις 2007 και 2008 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α.

Επί της κρινόμενης αίτησης και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης…»

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής.

Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής……………

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …… 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο …».

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή, χωρίς να εξετάζεται η πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ενδικοφανούς προσφυγής του.

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα εταιρία, με την υπ’ αρ. πρωτ. …../3-1-2017 αίτησή της, ζητά την αναστολή της καταβολής του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού των προσβαλλομένων πράξεων, καθώς ισχυρίζεται ότι η καταβολή του ποσού αυτού θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη οικονομική (υλική) και ηθική βλάβη της, η οποία δύναται να αποτραπεί μόνο με τη χορήγηση της αναστολής.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει την από 30-12-2016 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) δια του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της …… …….. αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, τα οποία αφορούν σε δεκατρία (13) οχήματα (δηλώνονται μόνο οι αριθμοί κυκλοφορίας και τα κυβικά εκατοστά, ενώ δεν δηλώνεται η εκτιμώμενη αγοραία αξία αυτών), τα επτά (7) των οποίων ευρίσκονται σε ακινησία. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δεν δηλώνεται - ως οφείλεται εκ της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 - ούτε η περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της (φυσικού προσώπου) ……. …….. του …, ο οποίος ευθύνεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται, έστω και με αρνητικό περιεχόμενο, σε έσοδα ή εισοδήματα από άλλες πηγές, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία που τυχόν η εταιρία διαθέτει, όπως ιδίως, εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και συναφή τραπεζικά προϊόντα, επενδύσεις σε κινητές αξίες, δάνεια, δωρεές, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Επιπλέον, λόγω του ότι η αιτούσα εταιρία τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας (διπλογραφικά), οφείλει εκ των προρρηθεισών διατάξεων να συνυποβάλει με την αίτηση αναστολής τον τελευταίο ισολογισμό και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους. Όμως, η αιτούσα δεν συνυποβάλλει κανένα από τα ως άνω στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η οικονομική της κατάσταση και κατ’ επέκταση να μην στοιχειοθετείται η τυχόν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη που θα προκύψει από την εκτέλεση των προσβαλλομένων Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω στοιχείων, δεν μπορεί να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας εταιρίας αλλά ούτε και του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της (φυσικού προσώπου) …… …….. του …, ο οποίος ευθύνεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Επειδή, ο ισχυρισμός του διαχειριστή της αιτούσας ότι η εταιρία θα υποστεί βλάβη, λόγω της άρνησης χορήγησης πιστοποιητικού αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, είναι οπωσδήποτε απορριπτέος ως αβάσιμος, καθώς η επικαλούμενη από αυτόν βλάβη είναι ενδεχόμενη και υποθετική, αφού συναρτάται με την υποβολή εκ μέρους του σχετικού αιτήματος για χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 211/2001, 770/1998). Εξάλλου, ο ίδιος δεν εξειδικεύει τους ισχυρισμούς του, ήτοι το ποσό είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο ή το δάνειο που επιθυμεί να λάβει η αιτούσα, αλλά αναφέρεται σε αυτούς αορίστως και αναποδείκτως.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός της αιτούσας εταιρίας, ότι η καταβολή του ποσοστού 50% του ποσού των προσβαλλομένων πράξεων θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη οικονομική (υλική) και ηθική βλάβη της, δεν στοιχειοθετείται, διότι δεν επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η οικονομική ζημία που θα υποστεί θα έχει τέτοια έκταση, ώστε θα μπορούσε να προκληθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη της.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της αιτούσας περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης λόγω καταβολής του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού είναι απορριπτέος ως αορίστως προβαλλόμενος και αναπόδεικτος, κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…………», προερχόμενης από μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..», με Α.Φ.Μ. ….. για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των από 23-11-2016 προσβαλλόμενων Πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ήτοι ποσού 185.053,51 € (370.107,01 Χ 50%).Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο