Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2001 ]

ΠΟΛ.1194/31.7.2001 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., δηλώσεων INTRASTAT και καταβολής φόρων για τις Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, λόγω κατάληψης.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., δηλώσεων INTRASTAT και καταβολής φόρων για τις Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, λόγω κατάληψης. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1074812/4265/544/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1194

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., δηλώσεων INTRASTAT και καταβολής φόρων για τις Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, λόγω κατάληψης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την  οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με  απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις  για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  
Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/2000 όπως ισχύουν:  
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38  
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64  
Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α)  
Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ.  Καστοριάς, ΄Αργους Ορεστικού και Σιάτιστας για την εκπλήρωση των φορολογικών  τους υποχρεώσεων, λόγω της κατάληψης των προαναφερομένων Δ.Ο.Υ. από 23 Ιουλίου  2001 έως και 25 Ιουλίου 2001.  
Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών  1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες  του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.  
Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους  του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε μέχρι 26 Ιουλίου 2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων INTRASTAT καθώς και καταβολής φορών, που  έληγαν κανονικά από 23 Ιουλίου 2001 έως και 25 Ιουλίου 2001, για τις Δ.Ο.Υ.  Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Σιάτιστας.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο