Σχόλια

Καταργήθηκε με την οικ. 14720/1.9.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2017 ]

Αριθμ. οικ. 2380 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

(Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. 2380

(ΦΕΚ Β' 393/10-2-2017)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41του ν. 4375/2016 (Α'51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)' (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./4831/25.7.2013 (Β'1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./8097/25.5.2016 (Β' 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./22511/ 21.12.2016 (Β' 4399) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν».

9. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι οποίες υποβάλλονται από 16 Ιανουαρίου 2017 και εφεξής και υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής.

10. Το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ./8097/25.5.2016 (Β' 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

«1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του ν. 4375/2016, θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών, πλην των ακόλουθων εξαιρέσεων:

α. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την πραγματοποίηση της πλήρους καταγραφής των αιτήσεων τους στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά θα έχουν, ως ημερομηνία λήξης την ορισθείσα ημερομηνία συνέντευξης του άρθρου 52 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει, εκτός αν η ημερομηνία αυτή απέχει πλέον του έτους, οπότε η διάρκεια του δελτίου θα είναι ετήσια.

β. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν, θα έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών. »

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο