Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2001 ]

ΠΟΛ.1193/31.7.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001 "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις".

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001 "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις". )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1074044/1029/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ι.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνα:3642922

ΠΟΛ.: 1193

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001 "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001, "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄128/25-6-2001) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.25 του πιο πάνω νόμου, οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, απαλλάσσονται από τα Τέλη Χαρτοσήμου.

Η απαλλαγή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.29, ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 25-6-2001 και επομένως καταλαμβάνει αποζημιώσεις, που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο έγινε η ζημιά. Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου για αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν από την προαναφερόμενη ημερομηνία και εμπίπτουν στην απαλλαγή, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


**********************************************************************************

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2919

Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ τεύχος Α' Αρ. φύλλου 128/25-6-2001)

...............................................................................................................................................................

Αρθρο 25

Τροποποιήσεις της νομοθεσίας ιδιωτικής ασφάλισης.

1. ........................................................................................................................

3. Στο άρθρο 19 του ν.489/1976 (ΦΕΚ 331 Α') μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

"6. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήμου".

..........................................................................................................................

Αρθρο 29

Ισχύος του νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως άνω νόμου του Κράτους.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο