Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2001 ]

ΠΟΛ.1191/26.7.2001 Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ.1039904/2430/0016Α 25.4.2000 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.

(Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ.1039904/2430/0016Α 25.4.2000 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1064332/3834-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η - ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Η.Π. 27/07/2001/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1191

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ.1039904/2430/0016Α 25.4.2000 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α΄).  
Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄),  με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τον  τύπο και το περιεχόμενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το  οποίο καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.  
Την 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134Β΄) απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.  
Την 1039904/2430/0016Α/(ΦΕΚ 618Β΄) απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών για την παροχή τηλεομοιοτυπίας, με την οποία βεβαιώνεται η  φορολογική ενημερότητα συναλλασσομένου σε πιστοποιημένους φορείς, Υπηρεσίες  και πρόσωπα.  
Την 1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους  Υφυπουργούς Οικονομικών.  
Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας,  με την παροχή δυνατότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΥΠ.Εσ.ΔΑ να  εκδίδουν και να χορηγούν σε όσους έχουν έννομο συμφέρον τέτοια βεβαίωση, για  την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  
Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στο Κρατικό  Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στο άρθρο 2 της 1039904/2430/0016Α απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται παράγραφος έκτη, η οποία έχει ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως πιστοποιούμενη υπηρεσία κατά την έννοια και διαδικασία των παραπάνω διατάξεων, θα παραδίδουν την τηλεομοιοτυπία στην οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα του συναλλασσόμενου στον ίδιο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ύστερα από σχετική αίτηση του. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία θα προσκομίζεται από τον συναλλασσόμενο σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο διενεργεί πράξη, για την οποία ο νόμος απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας".

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Η τηλεομοιοτυπία που αποστέλλεται ατελώς στους πιστοποιούμενους φορείς Υπηρεσίες ή πρόσωπα για αποκλειστική τους χρήση, μετά από σχετικό τους αίτημα καθώς και αυτή που παραδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στον συναλλασσόμενο αποτελεί δημόσιο έγγραφο".

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο