Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2017 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1109787 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης

(Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12/7/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1109787 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4   
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3645378
Fax: 210-3645413
E-mail: [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης.


Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, σας διευκρινίζουμε ότι:

1. Με την αριθ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ καθοριζόταν η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονταν για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 4§1, περ. γ', και 6§1, περ. β', της ανωτέρω απόφασης προβλεπόταν αντίστοιχα, τόσο για τον προμηθευτή όσο και για τον δικαιούχο αγοραστή, η υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015, προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, με τις διατάξεις του οποίου ορίσθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/10.7.2015, περίπτωση δ' της παραγράφου 1, διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ.1262/2.8.1993 και ΠΟΛ.1029/2.2.1995), υποβάλλονται εφεξής στη φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι 31.7.2015.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή, και δεδομένου ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος ΠΟΛ.1149/10.7.2015 εκδόθηκε στις 10.7.2015, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1173/4.8.2015 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων να υποβάλλουν αυτές έως και 30.9.2015, στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015), τροποποιήθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.

6. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1205/15.9.2015 διευκρινίστηκε ότι, η διάταξη αυτή ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου ν. 4336/2015 από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έλαβε Χώρα στις 19.8.2015. Στο πλαίσιο αυτό για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και 18.8.2015 ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4321/2015 σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1149/10.7.2015. Για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 19.8.2015 και εφεξής ισχύουν οι νέες διατάξεις,
 
7. Η εν λόγω AYΟ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 21.8.2015 με την αριθ. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1808/21.8.2015).
 
8. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζουμε ότι ύστερα από την κατάργηση της ΠΟΛ.1262/2.8.1993, και προκειμένου για πράξεις που διενεργήθηκαν από την 1/1/2015 και εφεξής, δεν ισχύει πλέον η προβλεπόμενη από αυτή υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, στην οποία αναγράφονταν οι πράξεις της οικείας διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλονταν.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο