Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/9854/ΔΠΓΚ/ 2017 Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα πιστώσεων για το διορισμό υπαλλήλων

(Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα πιστώσεων για το διορισμό υπαλλήλων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 2/9854/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας : 101 65 Αθήνα
FAX : 210 33 38 206
Ηλεκτρ. Δ/νση : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα πιστώσεων για το διορισμό υπαλλήλων"


Σχετ.: α)Το άρθρο 69Γ του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β)Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
γ)Την αριθ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24.4.2015 (Α.Δ.Α.: Ω1ΧΥΗ-32Π) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων για το διορισμό υπαλλήλων"
δ)Την αριθ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29.12.2016 εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ)

Με αφορμή τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ειδικά Λογιστήρια στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα ακόλουθα σχετικά με θέματα πιστώσεων για το διορισμό υπαλλήλων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 μέχρι 1.1.2017, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και τα Ειδικά Λογιστήρια. Ειδικότερα, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία μεταφέρεται στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων μεταξύ άλλων και η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου φορέα.

Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών διορισμού/πρόσληψης προσωπικού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων είναι η παροχή βεβαίωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.

Για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές κάθε κατηγορίας προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. 

Με βάση την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και Π.Δ. πράξεις διορισμών, προσλήψεων, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών που γίνονται κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες.

Προκειμένου οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες να παράσχουν τη σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, η υπηρεσία μας θα προβαίνει, μετά από αίτημα του φορέα, στη μεταφορά της απαραίτητης πίστωσης, εφόσον κριθεί αναγκαία, για το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνουμε όμως, ότι η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης δεν θα προβαίνει πλέον στην εγγραφή πρόβλεψης θέσεων αλλά μόνο στην απαραίτητη μεταφορά πίστωσης για την ολοκλήρωση των διορισμών και προσλήψεων ή στην έκδοση εγγράφου περί επάρκειας των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό στην περίπτωση που η απαιτούμενη δαπάνη μπορεί να καλυφθεί και δεν απαιτείται μεταφορά πίστωσης.

Τα αιτήματα που αποστέλλονται στην υπηρεσία μας θα πρέπει να είναι αναλυτικά και πλήρως αιτιολογημένα και σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από τα κατωτέρω:
> Έγκριση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει (στις περιπτώσεις που απαιτείται)
> απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα
> ανάλυση της εκτιμώμενης μηνιαίας και ετήσιας δαπάνης ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ)
> τυχόν άλλα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διασφάλιση της νομιμότητας των διορισμών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα.

Για την εναρμόνιση της εν λόγω διαδικασίας με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, οι ανωτέρω ενέργειες θα εκτελούνται πριν την υπογραφή του σχεδίου της υπουργικής απόφασης διορισμού/πρόσληψης, ώστε στο προοίμιο αυτής να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για τη μεταφορά πίστωσης ή του εγγράφου περί επάρκειας πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29.12.2016 εγκύκλιο εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ), στον προϋπολογισμό υπάρχουν πιστώσεις για το διορισμό των μελών της Κυβέρνησης (Αντιπροέδρων, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών), είτε είναι βουλευτές, είτε εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και για το διορισμό των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά και για την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων τους. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν τις απαραίτητες, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων και ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις
που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, τέτοια αιτήματα δεν θα αποστέλλονται στην ΔΠΓΚ για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταφορά πίστωσης και στο προοίμιο της υπουργικής απόφασης θα αναγράφεται πάντα ο αριθμός πρωτοκόλλου της εγκυκλίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Με την παρούσα εγκύκλιο η αριθ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24.4.2015 (Α.Δ.Α.: Ω1ΧΥΗ-32Π) όμοια του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών παύει να ισχύει.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος ΧουλιαράκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο