Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/9439/0004/ 2017 Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/ 0004/ 12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)

(Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/ 0004/ 12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ.Πρωτ.: 2/9439/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες :Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο :210-33.38.283
Fax :210-33.38.201-202
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30, παρ. 1-3 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν.4370/2016 (Α'37) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν.4389/2016 (Α'94).
β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.
ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 

2. α) Την αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).
β) Την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/61488/0004/4.8.2016 (ΑΔΑ: Ψ154Η-7ΒΔ) όμοια.

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346)

4. α) Τα από 5.12.2016 έγγραφα της Α' Εφορευτικής Επιτροπής των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 5ης .12.2016 για την ανάδειξη αιρετών μελών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων) και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια.
β) Την από 30.12.2016 δεύτερη αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία του Νικόλαου Χριστοδούλου, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, λόγω συνταξιοδότησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Τροποποιούμε την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) όπως ισχύει, ως προς τον ορισμό μελών, ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την υπό στοιχείο γ) υποπερίπτωση της παραγράφου Α του άρθρου 2, ως εξής:
«γ) Αργύρη Ιωάννη του Περικλή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Τουντοπούλου Παναγιώτα-Γιολάντα του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.»

2. Στην περίπτωση 1 της παραγράφου Α προσθέτουμε υποπεριπτώσεις δ) και ε) ως εξής:
«δ) Δημήτριο Μπαϊμάκη του Στεφάνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Καρδίτσας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Γλύκο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στη Δ.Υ.Ε.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας της ίδιας Γενικής Γραμματείας.
ε) Γεώργιο Μέσκο του Αναστάσιου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Άγγελο Κεντιστό του Θεοδώρου, μόνιμο υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων»

3. Αναριθμούμε την περίπτωση 2 της παραγράφου Α σε περίπτωση 3 και προσθέτουμε περίπτωση 2, ως εξής:
«2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, η Αλεξάνδρα Δρόσου του Λάμπρου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α' ειδικό επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, και ο Νικόλαος Πεσεξίδης του Χαραλάμπους, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

4. Στην περίπτωση 1 της παραγράφου Β προσθέτουμε υποπεριπτώσεις δ) και ε) ως εξής:
«δ) Βασιλική Σκλήρη του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Γαρατζιώτη του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
ε) Θεόδωρο-Αριστείδη Τασούλα του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του το Δημήτριο Μέρκο του Θωμά, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος»

5. Αναριθμούμε την περίπτωση 2 της παραγράφου Β σε περίπτωση 3 και προσθέτουμε περίπτωση 2, ως εξής:
«2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, ο Δημήτριος Υπερήφανος του Στάμου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»

6. Στο άρθρο 2 της απόφασης προσθέτουμε παράγραφο Γ, ως εξής:
«Γ. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων αρχίζει από την 1η.1.2017 και ορίζεται διετής»

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.




Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο