Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3161/ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20622/17.06.2015 (Β' 1198) απόφασης συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270)

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20622/17.06.2015 (Β' 1198) απόφασης συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. 3161

(ΦΕΚ Β' 253/02-02-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 (Α' 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ'αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την υπ'αριθμ. 20622/17.6.2015 (Β' 1198) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α' 270).

10. Την υπ' αριθμ. 45551/30.12.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α' κατανομή έτους 2016. 

11. Τα υπ' αριθμ. α) 16836/9466/14.09.2016 έγγραφο του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής με το οποίο αιτείται την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 20622/17.6.2016 (Β' 1198) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) 2022/02.6.2016 βεβαίωση οφειλής του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Πειραιά, Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και γ) 160/2016 απόφαση (έγκριση τροποποίησης της 75/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου) του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Περάματος.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 2.027.643,62 € (οφειλές προς το ΙΚΑ-Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ-ΤΥΔ-ΚΥ) σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής, από το έτος 2016 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής του Δήμου, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατ' έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η ανωτέρω επιπλέον δαπάνη διαμορφώνει το συνολικό ύψος οφειλών που ρυθμίστηκαν με την υπ' αριθμ. 20622/23.6.2015 (Β' 1198) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει, σε 30.186.756,23 € (οφειλές 5.249.597,68 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 24.937.158,55 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία),

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 3 της υπ' αριθμ. 20622/17.6.2015 (Β' 1198) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οφειλές ποσού ύψους α) 4.278.416,60 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 10.711.759,16 € προς το ΙΚΑ - Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Πειραιά και γ) 4.785.470,05 € προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ και δ) 756.052,54 € προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ (Διεύθυνση Επικ. Ασφάλισης τ. ΤΑΔΚΥ και Δ/νση Επικ. Ασφάλισης τ. ΤΕΑΔΥ) του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 12.316,77 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 160/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 20622/17.6.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο