Σχόλια

Βλέπε και την απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1161685 ΕΞ 2017 με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. ΔΠΔΑΑΑΔΕ1014356/31-1-2017: Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-31/12/2017, για την κάλυψη των μισθωμάτων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε λόγω αναστολής λειτουργίας οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΠΔΑΑΑΔΕ 1014356 2017 Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-31/12/2017

(Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-31/12/2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 31/1/2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΔΑΑΑΔΕ1014356

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Ε. Καρμή
Τηλέφωνο: 213-1624215
Fax: 210-3252539
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017- 31/12/2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4444/2016 (ΦΕΚ 234/Α/14.12.2016) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/27.5.2016) «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α’ – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016), «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

5. Την υπ. αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Φ.Ε.Κ. 3852/Β’/30.11.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της».

6. Την αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 (ΦΕΚ 2876/Β/29.12.2015) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178964 ΕΞ2016/12.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ) Απόφαση με θέμα: «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)», Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Ειδ. Φορέας 23-180.

8. Την υπ’ αρ. 2/96747/ΔΠΔΚ/15.12.2016 Υπουργική Απόφαση (ΩΜΚΧΗ-773) διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

9. Την υπ.αρ.πρωτ.2/5091/0026/25.5.2012 (ΑΔΑ Β4ΡΟΗ-ΡΒΖ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

10. Την ανάγκη καταβολής μισθωμάτων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017

11. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τα χρηματικά ποσά των μισθωμάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΦΟΡΕΑ 23-180 για το οικ. έτος 2017 (Από 01/01/2017-31/12/2017) ως εξής:
 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.  ΜΙΣΘΩΤ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑ,  Δ/ΝΣΗ  & ΑΦΜ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (σε
(σε ευρώ) ευρώ)
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π 13 Α.Φ 3130 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 1/1/2017  έως 41 Ιδιοκτήτες 32.870,20 394.442,40
14/3/1996 (Ισόγειο, 1ος.2ος, 6ος, 7ος, 13ος όροφοι) Συν. Επιφ. 3.200 31/12/2017
  τ.μ.  
ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.(ΠΡΩ 4/6/2013 Κηφισίας 32 (10ος,11ος,12 ος όροφοι) 1/1/2017  έως Μ.Τ.Π.Υ 18.440,00 221.280,00
ΗΝ Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Πρωτ.παρ. 10/06/13 31/12/2017
ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΠΥΘΕΟΥ) (16-11-2001- ΛΗΞΗ Πυθέου 70 & 1/1/2017  έως ΑΔΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΑΦΜ .................) 7.590,46 91.085,52
15-11-2013) Νεοκλέους 1 31/12/2017
ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ) (16-11-2001- ΛΗΞΗ Νεοκλέους 3 1/1/2017  έως ΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ (ΑΦΜ .................) 3.945,23 47.342,76
15/11/2013 31/12/2017
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ   Νικηταρά 1 & Εμ. Μπενάκη 1/1/2017  έως ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚΑΤΕΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. 15.675,00 188.100,00
111/26-10-2010   31/12/2017 ΑΦΜ .................
  ΑΘΗΝΑ    
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου και Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων   Νικηταρά 1 & Εμ. Μπενάκη 1/1/2017 έως ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚΑΤΕΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. 7.700,00 92.400,00
  31/12/2017  
ΑΘΗΝΑ   ΑΦΜ .................
Δ.Δ.Δ.Υ.   ΣΤΑΔΙΟΥ 60 - ΑΘΗΝΑ 1/1/2017  έως ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ................. 4.425,00 53.100,00
31/12/2017
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. 6/ 29-07-2014 Διαμέρισμα Δ1Β του 4ου ορόφου του 01/01/2017  – Νοσοκομειακό Ίδρυμα Αθαν. & Βέρας Κουλούρα 1.200,00 14.400,00
Πρωτ.παρ. 04/09/2014 ακινήτου επί της οδού Ερμού 23-25 στην Αθήνα 31/12/2017 «Παναγιά Φανερωμένη» ΑΦΜ .................
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 9 φακ.3151/3 Διαμερίσματα Ε1β και Στ1 του 5ου και 6ου 01/01/2017  – Νοσοκομειακό Ίδρυμα Αθαν. & Βέρας Κουλούρα 6.560,00 78.720,00
– 6.12.2016 ορόφου αντίστοιχα του ακινήτου επί της οδού Ερμού 23-25 στην Αθήνα 31/12/2017 «Παναγιά Φανερωμένη» ΑΦΜ .................
ΔΟΥ & Χημείο Ξάνθης 5102 Μεσολογγίου 13, Ξάνθη 1/1/2017  έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 22.044,00 264.528,00
31/12/2017
Α΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5103 Αναξαγόρα 6- 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 14.529,00 174.348,00
8 Αθήνα 31/12/2017
ΙΖ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5104 Δαμάρεως 173-175 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 20.340,60 244.087,20
Αθήνα 31/12/2017
Β’ ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5105 Πατρών 83, Κόρινθος 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 12.525,00 150.300,00
31/12/2017
Β΄ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5106 Δημάρχου Σκούρα, Δύο Δέντρα Χαλκίδα 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 9.418,80 113.025,60
31/12/2017
ΙΘ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 5107 Ευελπίδων & Λευκάδος 47Α Αθήνα 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. 18.236,40 218.836,80
31/12/2017
ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5108 Ελ. Βενιζέλου 100, 1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13.026,00 156.312,00
Χολαργός 31/12/2017
        ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ .................    
ΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 57220 Καραολή Δημητρίου 13-15 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 8.717,40 104.608,80
Εύοσμος 31/12/2017 ΑΦΜ: .................
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ 57221 Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπ ολη 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 8.216,40 98.596,80
31/12/2017 ΑΦΜ: .................
ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 57222 Πριγκ. Όλγας και Πριγκ. 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 12.625,20 151.502,40
Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι 31/12/2017 ΑΦΜ: .................
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 57223 Εθν. Αντιστάσεως 43 & Δερβενακίων, Παλλήνη 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 8.016,00 96.192,00
31/12/2017 ΑΦΜ: .................
ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57224 Γούναρη 227, Γλύφαδα 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 14.428,80 173.145,60
31/12/2017 ΑΦΜ: .................
ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57225 Αχαρνών 43, Κηφισιά 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 13.727,40 164.728,80
31/12/2017 ΑΦΜ: .................
      1/1/2017 έως EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΦΜ: ................. 44.989,80 539.877,60
    Τσόχα 16, Αθήνα 31/12/2017
Γενικό Χημείο 5112    
      1/1/2017 έως Μετοχ. Ταμείο Ναυτικού, Γλαδστώνος 1, Αθήνα    
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ.3 φακ. 3001/3 15.01.03 Κ. Σερβίας 10 31/12/2017 59.189,22 710.270,64
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 16 φακ. 3153/ 08.04.01 Υψηλάντου 15 Κολωνάκι 1/1/2017 έως Ίδρυμα Υπατίας και Ευάγγελου Δεστούνη    
31/12/2017 5.402,60 64.831,20
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 45 φακ. 3148/ 26.08.99 Πανεπιστημίου 20 1/1/2017 έως Ίδρυμα «Αδελφών Π. Μπάκαλα» 23.165,80 277.989,60
31/12/2017
      1/1/2017 έως Ίδρυμα Σπ. Χαροκόπου & Ε. Χαροκόπου - Πετρούτση    
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. φακ. 35 3150/30.07.96 Ακαδημίας 4 31/12/2017 2.054,29 24.651,48
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 9 φακ. 3155 Ερμού 23-25 1/1/2017 έως Ίδρυμα “Παναγία Φανερωμένη” 2.837,18 34.046,16
15.03.01 31/12/2017
    Αριστογείτονο ς 19 & Γρυπάρη Καλλιθέα 1/1/2017 έως ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ Α.Ε. 5.084,38 61.012,56
    (3 Δικαιούχοι) 31/12/2017
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 43 φακ.     Καρατή Μαρία 1.785,76 21.429,12
  3093/3 13.08.99     Καρατή Όλγα 1.129,86 13.558,32
             
Μερικό ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 96.000,00
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ.4 φακ. 3001/4/ Κ. Σερβίας 8 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.    
14.04.06 (ΟΡΟΦ 1-6) 31/12/2017 35.936,20 431.234,40
    Κ. Σερβίας 8 (ΥΠΟΓ. ,ΙΣΟΓ., ΗΜΙΟΡ.) 1/1/2017 έως ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.    
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ.8 φακ. 31/12/2017    
  3001/5/ 24.07.06   17.806,00 213.672,00
        Παπαδόπουλος Πλάτων Αργ. 1.908,20 22.898,40
       
       
        Παπαδόπουλος Αναστ. Αργ. 690,6 8.287,20
        Γεράσιμος Ε. Κλαουδάτος 633,14 7.597,68
        Μαρία Ε. Κλαουδάτου 633,14 7.597,68
        Κων/να συζ. Ευαγγ. 633,14 7.597,68
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. Αρ. 38 φακ. Λεωχάρους 2 1/1/2017 έως Κλαουδάτου
  3001/2 02.08.99 (6 Δικαιούχοι) 31/12/2017 Κλαουδάτος ΑΕΤΕ (εκπρόσωπος    
        Γεράσιμος Κλαουδάτος) 665,51 7.986,12
        Μερικό ΣΥΝΟΛΟ 5.163,73 61.964,76
ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ     5.745.620,52 €


ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ : 5.745.620,52 €

2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 5.745.620,52 ευρώ που βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0813 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών οικ. Έτους 2017 (01/01/2017- 31/12/2017).

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών βεβαιώνει την ύπαρξη πίστωσης με αρ.υποχρ. 9418
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 2.654.379,48 €


Αθήνα, 31/1/2017

Η Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΗΛΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο