Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016/ 29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»

(Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016/ 29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ' και Δ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο:210.6987407
210 6987503
Fax :210.6987408
E-Mail:[email protected]
[email protected]
 
Θέμα: «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016/29.12.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΙΜΖΗ-ΙΙΝ ),όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμ.4295,τεύχος Β'/30.12.2016 και ισχύει από την 1 Φεβρουαρίου 2017. Με την εν λόγω απόφαση, η έκδοση της οποίας κρίθηκε σκόπιμη για την αντιμετώπιση δυσχερειών κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθορίζεται η διαδικασία για την καταβολή του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχημάτων καινούριων και μεταχειρισμένων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης και μεταβιβάζονται προκειμένου να παραληφθούν από δικαιούχα ατελείας από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα.

1. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων στις ως άνω περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 128 και 130 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» χρόνο θα υποβάλλονται την ίδια χρονική στιγμή δύο (2) Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), ως ακολούθως:

• 1η Δ.Ε.Φ.Κ. από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση, όπου και θα καταβάλλεται από την εταιρεία μόνο ο αναλογών Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/2000 και με βάση το φορολογικό στοιχείο της ενδοκοινοτικής απόκτησης. Με την 1η Δ.Ε.Φ.Κ. δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων. 

• 2η Δ.Ε.Φ.Κ. από το δικαιούχο απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπο, για τη χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης απαλλαγής. Με την 2η Δ.Ε.Φ.Κ. δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α. προς καταβολή και επιπλέον εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου.

• Η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων που εκδίδεται επ' ονόματι του δικαιούχου ατελείας προσώπου.

2. Αναλυτικότερα, για την εφαρμογή της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας στο μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet, ακολουθούνται τα κατωτέρω βήματα:

Βήμα 1. 1η Δ.Ε.Φ.Κ. : Υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων.
Επιλέγεται «Όχι» στην ένδειξη Δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» συμπληρώνεται ο κατά περίπτωση προβλεπόμενος κωδικός Ατελείας (A00, F00, R00) που αφορά τελωνισμό καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων (περίπτωση Α του συνημμένου Πίνακα Ατελειών ).
Στο πεδίο 8 «Παραλήπτης» συμπληρώνονται τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. βρίσκεται σε «status καταχωρημένη».

Βήμα 2. 2η Δ.Ε.Φ.Κ. : Υποβάλλεται από το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.
Επιλέγεται «Ναι» στην ένδειξη Δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων. Στο πεδίο 37β «Ατέλεια» συμπληρώνεται :
α) σε περιπτώσεις τελωνισμού καινούριων αυτοκινήτων οχημάτων ο κατά περίπτωση προβλεπόμενος κωδικός Ατελείας (Α70 έως Α72, F71 και R49 έως R61 ), όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα Ατελειών - περίπτωση Β).
β) σε περιπτώσεις τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων συμπληρώνονται οι κωδικοί Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35-R40 (σχετ. οι αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036 ΕΞ 2016/21.9.2016 ΕΔΥΟ). Προς διευκόλυνση οι εν λόγω κωδικοί ατελείας αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα Ατελειών- περίπτωση Γ .
Στο πεδίο 8 «Παραλήπτης» συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου ατελείας προσώπου. Η 2η Δ.Ε.Φ.Κ. βρίσκεται σε «status καταχωρημένη».

Βήμα 3. 1η Δ.Ε.Φ.Κ. Με υποβολή διόρθωσης καταχωρείται στη θέση 44.1 «Ειδικές Μνείες» ο κωδικός 1968 «Συσχετιζόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. (2η Δ.Ε.Φ.Κ. αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016/29.12.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε)» και συμπληρώνεται το πεδίο «Άλλα στοιχεία» ως ακολούθως «MRN....................2ης Δ.Ε.Φ.Κ.».
Στη συνέχεια η 1η Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται (status οριστικοποιημένη).

Βήμα 4. 2η Δ.Ε.Φ.Κ. Με υποβολή διόρθωσης καταχωρείται στη θέση 40 «Προηγούμενα παραστατικά» το «MRN..............1ης Δ.Ε.Φ.Κ.» , στη συνέχεια η 2η Δ.Ε.Φ.Κ. εξοφλείται (status οριστικοποιημένη) και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου.

3. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την απευθείας θέση σε ανάλωση όσο και κατά την έξοδο των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, παραλαβής δηλαδή οχημάτων από φορολογική αποθήκη, η πίστωση αυτής θα γίνεται από την 1η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλει η εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-εγκεκριμένος αποθηκευτής για την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια η θέση 2α «Αποστολέας» αυτής θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης ενώ η θέση 2β «Υπόχρεος» συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή. Σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων σε εγκεκριμένο αποθηκευτή εντός φορολογικής αποθήκης, τηρείται η ανωτέρω διαδικασία από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που απέκτησε το όχημα το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

4. Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

5. Τέλος, σε περιπτώσεις τελωνισμού αυτοκινήτων οχημάτων απευθείας από τα δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, στη θέση 37β της Δ.Ε.Φ.Κ. συμπληρώνονται οι κάτωθι κωδικοί ατελείας:
α) Α64 - Α66 - Α68 - F63- R17 - R19 - R21- R41- R23- R43- R45- R47-R31- R32- R36- R37 για τα καινούργια αυτοκίνητα οχήματα και
β) Α65- Α67- Α69- F64- R18- R20- R22- R42- R24- R44- R46- R48- R30- R33- R34- R35- R40 για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα (σχετ. οι αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013, ΔΔΘΤΟΚ Γ 1082141ΕΞ2016/31-5-2016 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036 ΕΞ 2016/21.9.2016 ΕΔΥΟ ). Προς διευκόλυνση οι εν λόγω κωδικοί ατελείας αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα Ατελειών περίπτωση Δ.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΥΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ

Α. Κωδικοί ατελείας που συμπληρώνονται στην 1η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται για τον τελωνισμό αυτοκινήτων οχημάτων καινούριων και μεταχειρισμένων στο όνομα της εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α00

Δημόσιο και ΟΤΑ - καταβολή Φ.Π.Α. από εταιρεία εμπορίας , Τ.Τ. δεν υπολογίζεται (ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ)

F00

Νοσηλευτικά ιδρύματα-ΕΚΑΒ - καταβολή Φ.Π.Α. από εταιρεία εμπορίας, Τ.Τ. δεν υπολογίζεται (ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ)

R00

Ειδικές προσωπικές απαλλαγές - καταβολή Φ.Π.Α. από εταιρεία εμπορίας, Τ.Τ. δεν υπολογίζεται (ΔΕΦΚ Δ 1189980 ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ )


Β. Κωδικοί ατελείας που συμπληρώνονται στη 2η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται για τον τελωνισμό αυτοκινήτων οχημάτων καινούριων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A70

ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα καινούρια , καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα- ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/01,άρθρο 132, παρ 11α)

Α71

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α'ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα καινούρια , καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα- ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/01, άρθρο 132, παρ.11β)

Α72

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, καινούρια , καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ(ν.2960/01 άρθρο 132, παρ.11γ)

F71

Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΕΚΑΒ / καινούρια ασθενοφόρα οχήματα: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή από ΤΤ. (ν.2960/01 άρθρο 132, παρ.9)

R49

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ.: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 50 % ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R50

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R51

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ , απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R52

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ,απαλλαγή 50% ΤΤ (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R53

ΑΝΑΠΗΡΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100% : ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07,ν.3842/2010)


R54

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι για καινούρια επ. αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ.- ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88)

R55

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ. για καινούρια επιβ. αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.- ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29- 12-2016, απαλλαγή 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)

R56

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ. για καινούρια επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 42% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99).

R57

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια επιβ. αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ , ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 80% ΤΤ .

R58

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούργια επιβ. αυτ/τα άνω 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ , ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 50% ΤΤ .

R59

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα μέχρι 2000 κυβ. εκ.ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ, ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 80% ΤΤ .

R60

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 2000 κυβ. εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ, ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29-12-2016 Απόφ.ΓΓΔΕ, απαλλαγή 50% ΤΤ

R61

ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / καινούρια επ. αυτ/τα: ΦΠΑ έχει καταβληθεί από εταιρεία εμπορίας , απαλλαγή ΤΤ


Γ. Κωδικοί ατελείας που συμπληρώνονται στη 2η Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλλεται για τον τελωνισμό αυτοκινήτων οχημάτων μεταχειρισμένων στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A65

ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ(ν.2960/2001, άρθρο 132, παρ 11α)

Α67

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' και Β'ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ(ν.2960/2001, άρθρο 132, παρ.11β)

Α69

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/2001 άρθρο 132, παρ.11γ)

F64

Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΕΚΑΒ: μετ/να ασθενοφόρα οχήματα- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από ΤΤ.

R18

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R20

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ /μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται , απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R22

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R42

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ. (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)


R24

ΑΝΑΠΗΡΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100%: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται ,απαλλαγή ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/2007, ν.3842/2010)

R44

ΑΝΑΠΗΡΟΙ- δικαιούχοι μετ/να επ.αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ

R46

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/1999)

R48

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/1988, ν. 2753/1999)

R30

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- επ. αυτ/τα, μοτοσυκλέτες(6μηνη κυριότητα και χρήση): απαλλαγή ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Καν.1186/09,ν. 1684/87,ν. 2960/2001)

R33

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- μετ/να επιβ. αυτ/τα και μοτοσικλέτες (6μηνη κυριότητα) σε χώρα ΕΕ , ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ

R34

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από τρίτες χώρες με 6μηνη κυριότητα και χρήση , απαλλαγή ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ

R35

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από χώρα ΕΕ 6μηνη κυριότητα και χρήση από χώρα ΕΕ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ

R40

ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ


Δ. Κωδικοί ατελείας που συμπληρώνονται κατά τον τελωνισμό αυτοκινήτων οχημάτων καινούριων και μεταχειρισμένων απευθείας από τα δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A64

ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, καινούρια καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-καταβολή ΦΠΑ , απαλλαγή ΤΤ ν.2960/2001,άρθρο 132, παρ 11α)

A65

ΔΗΜΟΣΙΟ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ(ν.2960/2001, άρθρο 132, παρ 11α)

Α66

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α'ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα, καινούρια, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/01, άρθρο 132, παρ.11β)

Α67

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ(ν.2960/2001, άρθρο 132, παρ.11β)

Α68

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, καινούρια καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/2001 άρθρο 132, παρ.11γ)

Α69

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Δ.Υ.Πε), ΕΚΑΒ αυτοκίνητα οχήματα, μεταχειρισμένα, καθώς και ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, δωρεάν παραχωρούμενα - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν.2960/2001 άρθρο 132, παρ.11γ)


F63

Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΕΚΑΒ: καινούρια ασθενοφόρα οχήματα- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή από ΤΤ.

F64

Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΕΚΑΒ: μετ/να ασθενοφόρα οχήματα- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από ΤΤ.

R17

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ.: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50 % ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R18

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R19

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ / καινούρια -επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R20

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ /μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται , απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 1 του ν.3454/2006)

R21

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια -επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R22

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα έως 2000 κυβ.εκ.: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R41

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ. (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R42

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβ.εκ: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 50% ΤΤ. (άρθρο 36 του ν. 1563/1985)

R23

ΑΝΑΠΗΡΟΙ / καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100% : καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07,ν.3842/2010)

R24

ΑΝΑΠΗΡΟΙ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 κυβ.εκ. δικαιούχοι παραπληγικοί ή με πλήρη παράλυση 80 ή 100%: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται ,απαλλαγή ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88,ν. 3583/07, ν.3842/2010)

R43

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι για καινούρια επ.αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ.- καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88)

R44

ΑΝΑΠΗΡΟΙ- δικαιούχοι μετ/να επ.αυτ/τα έως 1650 κυβ.εκ. ή έως 2000 κυβ.εκ- ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ

R45

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ.για καινούρια επιβ.αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.-καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 70% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)

R46

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 70% ΤΤ (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)

R47

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ.εκ. για καινούρια επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)

R48

ΑΝΑΠΗΡΟΙ-δικαιούχοι μέχρι 1650 κυβ. εκ. για μετ/να επιβ.αυτ/τα άνω των 2000 κυβ.εκ.-ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 42% ΤΤ. (ν.490/76,ν.1798/88, ν. 2753/99)

R30

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- επ. αυτ/τα, μοτοσυκλέτες(6μηνη κυριότητα και χρήση): απαλλαγή ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ (Δ.245/11/1988ΑΥΟ, Καν.1186/09,ν.


 

1684/87,ν. 2960/2001)

R31

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια επιβ. αυτ/τα έως 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ , καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 80% ΤΤ

R32

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια επιβ. αυτ/τα άνω 2000 κυβ.εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ.4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ , καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ

R33

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- μετ/να επιβ. αυτ/τα και μοτοσικλέτες (6μηνη κυριότητα) σε χώρα ΕΕ , ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ

R34

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από τρίτες χώρες με 6μηνη κυριότητα και χρήση , απαλλαγή ΦΠΑ, απαλλαγή 100% ΤΤ

R35

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- αυτοκινούμενα τροχόσπιτα από χώρα ΕΕ 6μηνη κυριότητα και χρήση από χώρα ΕΕ, ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή 100% ΤΤ

R36

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα μέχρι 2000 κυβ. εκ.ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88 ΑΥΟ, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 80% ΤΤ.

R37

ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ- καινούρια αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 2000 κυβ. εκ. ειδικής εξαίρεσης παρ. 4 άρθρου 5 αριθμ. Δ.245/88ΑΥΟ, καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή 50% ΤΤ.

R40

ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα: ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή από το ΤΤ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο