Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΤΚΕ/Φ2/804 Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων

(Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ2/804

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 213-13 13 040
FAX 210-33 89 145
e.mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό

Σε απάντηση της  Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός με θέμα:

«Προσελήφθη στρατός κομματικών Μανδαρίνων» και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 2998/14-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας για το έτος 2016, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων από τα αρμόδια υπουργεία, προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

1. Για το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./100/25457/27-10-16 απόφασης κατανομής επτακοσίων εξήντα (760) Ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη λειτουργία ειδικών μονάδων (Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Ν.Ν., Μ.Α.Φ., Τ.Ε.Π., κ.λ.π.) και της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./48/8706/4-5-16 απόφασης κατανομής διακοσίων πενήντα (250) Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη λειτουργία των Νοσοκομείων, των ειδικών μονάδων των Νοσοκομείων και των μονάδων των Π.Ε.Δ.Υ.

Εξέδωσε, επίσης, την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/19190/28-7-2016 εγκριτική απόφαση για την πρόσληψη χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων ως τακτικό προσωπικό όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πλήρωση οκτακοσίων (800) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού διαφόρων κατηγοριών καθώς και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./86/11245/14-6-16 απόφαση για την πλήρωση εβδομήντα (70) κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ σε διάφορους φορείς.

2. Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην έκδοση της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-5-2016 απόφασης κατανομής τετρακοσίων πενήντα έξι (456) συνολικά Εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./169/25510/14-10-2016, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./7/38957/18.1.16, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.142/21720/6.9.16 και ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ.141/21721/5.9.16 αποφάσεις εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά (6.827) εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, καθώς και Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Β. Αναφορικά με την στελέχωση των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης επισημαίνεται ότι με το άρθρο 23 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α72015) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 55 παρ. 2 του ΠΔ 63/2005 και προβλέπεται πλέον μειωμένος αριθμός θέσεων μετακλητών υπαλλήλων σε σχέση με το παρελθόν. Ειδικότερα, σε κάθε γραφείο Υπουργού, οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων μειώθηκαν από πέντε (5) σε τέσσερις (4), ενώ οι ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες μειώθηκαν από τέσσερις (4) σε τρεις (3). Σε κάθε γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων μειώθηκαν από πέντε (5) σε τέσσερις (4). Επίσης, σε κάθε γραφείο Υφυπουργού, οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων μειώθηκαν από τέσσερις (4) σε τρεις (3). Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση αντανακλά την έμπρακτη βούληση της Κυβέρνησης να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των μετακλητών και, παράλληλα, να αξιοποιήσει το ανθρωπινό δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.

Τα αριθμητικά στοιχεία για τους μετακλητούς υπαλλήλους όλων των φορέων του δημοσίου, εκτός των Ν.Π.Ι.Δ., στους οποίους περιλαμβάνονται και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών αναρτώνται κατά μήνα, στην ιστοσελίδα της απογραφής (www.apografi.gov.gr). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από το Δεκέμβριο του 2015 άλλαξε η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων.

Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι η μετονομασία της στήλης «ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ», σε «ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ /ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» προκειμένου να περιληφθούν όχι μόνο οι υπάλληλοι που χαρακτηρίζονται από το νόμο αμιγώς ως «Μετακλητοί», αλλά και όλοι οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται σε γραφεία πολιτικών και κυβερνητικών προσώπων καθώς και οργάνων διοίκησης με εργασιακή σχέση που προσιδιάζει με αυτή των μετακλητών. Η εν λόγω αλλαγή υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να αποτυπώνεται το σύνολο των απασχολούμενων στα πολιτικά γραφεία - ανεξαρτήτως ειδικότερης ονομασίας - και υποδηλώνει τη βούληση της Κυβέρνησης να υπάρχει διαφάνεια και ακρίβεια σε ό,τι αφορά το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει του υφιστάμενου ειδικού πλαισίου.

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων του Νοεμβρίου 2016 με τα αντίστοιχα του Νοεμβρίου 2014 που τηρούνται στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (www.apografi.gov.gr), η αύξηση των «μετακλητών» εντοπίζεται κατά βάση στους ΟΤΑ, και θα πρέπει να αποδοθεί στην αλλαγή της μεθοδολογίας, δεδομένου ότι οι θέσεις που προβλέπονται για την επικουρία των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν αυξηθεί.

Ειδικά σε ότι αφορά τον αριθμό των μετακλητών σε Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι ο αριθμός των μετακλητών τον Νοέμβριο του 2016 ήταν 526 έναντι 674 τον Νοέμβριο του 2014.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 583 566
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ 1237 1364
ΣΥΝΟΛΟ 1820 1930

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Διαφορά
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 16 13 -3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ! 15 0 -15
ΒΟΥΛΗ 136 150 14
ΟΤΑ 373 656 283
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 19 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ 674 526 -148
Μη ολοκληρωμένες μετακινήσεις* 10 0 -10
ΣΥΝΟΛΟ 1237 1364 127

*Η κατηγορία "Μη ολοκληρωμένες μετακινήσεις" αφορά υπαλλήλους που αποδεσμεύθηκαν από ένα φορέα προκειμένου να απογραφούν σε άλλον, και κατά το χρόνο εξαγωγής των στοιχείων δεν είχαν απογραφεί από το νέο φορέα. Από τον Ιούνιο του 2015 και μετά με τη νέα εφαρμογή της απογραφής, οι εν λόγω μετακινήσεις γίνονται μέσω του συστήματος, οπότε δεν εμφανίζεται πλέον υπάλληλος που να μην είναι ενταγμένος σε φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μετακλητών υπαλλήλων έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και δεν πρέπει καθ' οιονδήποτε τρόπο να συνδέεται με αυθαίρετους διορισμούς στο Δημόσιο.

Συνεπώς, οι επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις περί αύξησης των προσλήψεων μετακλητών υπαλλήλων σε βάρος μάλιστα αναγκαίων προσλήψεων εκπαιδευτικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι αβάσιμες και δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα.

Αναφορικά με το ερώτημα για το μισθολογικό κόστος των μετακλητών υπαλλήλων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, προς το οποίο επίσης απευθύνεται η εν λόγω Ερώτηση.


Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα ΧρύσηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο