Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2017 ]

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4026384 ΕΞ 2016 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

(Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α 4026384 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 166/26-01-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ 9/τ.Α'/29.01.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 περ. στ' του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/τ.Α'/22.11.2001).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/ 28.06.2014), όπως ισχύει και συγκεκριμένα την παράγραφο 6 του άρθρου 93.

3. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β'/09.10.2015).

4. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/ τ.Β/15.11.2016).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 42 παρ. 1 και 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - ν.4174/2013- ΦΕΚ 170/τ.Α'/26.07.2013), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε - ν.δ. 356/1974 - ΦΕΚ 90/τ.Α'/05.04.1974), όπως ισχύουν.

7. Την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/07.04.2014), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/τ.Α'/14.05.1991).

9. Την αριθμ. 1075801/3809/0005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ τ.Β704-08-2009) «Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» η οποία ανανεώθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ5Α 1132159 (ΦΕΚ 2586/τ.Β'/25.09.2012), Δ5 1035976 (ΦΕΚ 463/τ.Β'/26.02.2013), Δ5Α 1154817 (ΦΕΚ 2559/τ.Β /11.10.2013) και Δ5Α 1075658 (ΦΕΚ 1239/ τ.Β'/15.05.2014) υπουργικές αποφάσεις.

10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 2016/29.9.2016 (ΦΕΚ 3155/τ.Β/30.09.2016) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) ''Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας'', το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

11. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α'/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

12 Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.

13. Την υπ' αριθμ. ΝΣΚ 121/2015 Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ., με ασφαλιστικές εισφορές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α'/27.05.2016)

15. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους περίπου 38.000,00 € για το οικ. έτος 2016-2017, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 180 - Κ.Α.Ε. 0874), σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔΒ 1159121 ΕΞ 2015/ 10.12.2015 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) Προϋπολογισμός Υπουργείου Οικονομικών Ειδικός Φορέας 23-180 (ΑΔΑ: ΩΛΠΡΗ-7ΙΧ) και την αρ.πρωτ. ΔΣΣΟΔΕ 1178964 ΕΞ2016/12.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 23-180 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ),

αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε. BANK για την πληρωμή στους δικαιούχους της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, για τα έτη 2015 και 2016, με πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, δυνάμει της αριθμ. 1075801/3809/0005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1594/ τ.Β'/04-08-2009).

Η αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται σε 0,10 € ανά συναλλαγή. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο