Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2001 ]

ΠΟΛ.1181/17.7.2001 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. Ε της παρ.1 του άρθρου 55 του v.2238/1994 στις προμήθειες που καταβάλλει ο Ο.Δ.Ι.Ε. στους πράκτορες.

(Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. Ε της παρ.1 του άρθρου 55 του v.2238/1994 στις προμήθειες που καταβάλλει ο Ο.Δ.Ι.Ε. στους πράκτορες. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1069632/10578/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1181

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 στις προμήθειες που καταβάλλει ο Ο.Δ.Ι.Ε. στους πράκτορες.


ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 στις προμήθειες που καταβάλλει ο Ο.Δ.Ι.Ε. στους πράκτορες.

Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περιπτ. ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας κτλ., εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κ.Β.Σ. η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή των εν λόγω αμοιβών φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.

2. Όπως αναφέρεται στην Εισηγητική έκθεση του ν.1828/1989, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του οποίου θεσπίστηκαν οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις αυτές, κρίθηκαν αναγκαίες για την πιο έγκαιρη και ασφαλή είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και την περιστολή της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις εκείνες που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, Ο.Τ.Α. κτλ., με μη επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. και των οποίων οι αμοιβές σε αντιδιαστολή με αυτές των επιτηδευματιών δεν μπορούν να διασταυρωθούν από τις φορολογικές αρχές.

3. Με την 1056291/378/0015/ΑΥΟ, η οποία έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των υποπερ. γε' και γη' της περ.γ' και της περ.δ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (π.δ.186/92) ορίζεται ότι, για τις προμήθειες που καταβάλλει ο Ο.Δ.Ι.Ε. στους πράκτορες Ιπποδρομιακού στοιχήματος και οι οποίες απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., εκδίδει ως ειδικά στοιχεία, μια φορά το χρόνο, εκκαθαρίσεις για κάθε ένα πράκτορα. Για τις ανωτέρω δε προμήθειες παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους αυτών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τον χρόνο που ανατρέχει πριν από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, οι προαναφερόμενοι πράκτορες υποχρεούντο στην έκδοση θεωρημένων στοιχείων.

4. Στην υπηρεσία μας ετέθη από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε.) το ζήτημα της διενέργειας ή μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις κατά την καταβολή προμηθειών στους πράκτορες αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. παράλληλα, η Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Προϊπποδρομιακού Στοιχήματος με σχετικό έγγραφό της ζητά τη μη διενέργεια της πιο πάνω αναφερόμενης παρακράτησης.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μετά την έκδοση της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης, που απαλλάσσει τους πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος από την έκδοση θεωρημένων στοιχείων για τις προμήθειες που εισπράττουν από τον Ο.Δ.Ι.Ε., θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου 20% σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, αφού δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση θεωρημένου στοιχείου από τον ΚΒΣ.

6. Ο συντελεστής όμως 20% της συγκεκριμένης παρακράτησης είναι υψηλός, δυσχεραίνοντας έτσι την οικονομική θέση των πρακτόρων, οι πράκτορες δε αυτοί είναι επιτηδευματίες που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (πρακτορεία) και δεν ασκούν ευκαιριακό επάγγελμα, υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και συναλλάσσονται με τον ΟΔΙΕ. Όλα τα ανωτέρω, κατά ένα μεγάλο βαθμό εξασφαλίζουν τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και κατά συνέπεια, για λόγους επιείκειας και επειδή δεν έχει γίνει η παρακράτηση γίνεται με την παρούσα δεκτό, ότι για τις προμήθειες του Α' εξαμήνου του 2001 και μόνον, δεν θα έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις της περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994. Ο τυχόν, αποδοθείς στο δημόσιο από τον ΟΔΙΕ φόρος θα επιστραφεί σε αυτόν ως αχρεώστητα καταβληθείς.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο