Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2017 ]

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Δυνατότητα υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και μετά για ορισμένες δηλώσεις Τελών και Ειδικών Φόρων

(Δυνατότητα υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων από το 2010 και μετά για ορισμένες δηλώσεις Τελών και Ειδικών Φόρων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1.Ποιές δηλώσεις μπορώ να υποβάλω από την εφαρμογή ΤΕΛΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ;    

Μπορούν να υποβληθούν οι παρακάτω δηλώσεις:
•Δήλωση Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής υπέρ Δακοκτονίας.
•Δήλωση Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων.
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας.

2. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω κάποια από τις παραπάνω δηλώσεις;     

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.  

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.    

3.Πότε γίνεται η υποβολή των δηλώσεων της εφαρμογής ΤΕΛΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ;    

Η υποβολή  των δηλώσεων γίνεται:
 
α. Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας:

Ανά τρίμηνο:    Α΄ τρίμηνο (01/01  έως   31/03) μέχρι  20/05

                          Β΄ τρίμηνο (01/04  έως  30/06) μέχρι  20/08

                          Γ΄ τρίμηνο (01/07  έως   30/09) μέχρι  20/11

                          Δ΄ τρίμηνο (01/10  έως   31/12) μέχρι  20/02

 
β. Δήλωση απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων:

Ανά τρίμηνο:    Α΄ τρίμηνο (01/01  έως 31/03) μέχρι 30/06

                          Β΄ τρίμηνο (01/04  έως 30/06) μέχρι 30/09

                          Γ΄ τρίμηνο (01/07  έως 30/09) μέχρι 31/12

                          Δ΄ τρίμηνο (01/10  έως 31/12) μέχρι 31/03

 
γ. Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

Ανά μήνα :  1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 31/03
                    2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 30/04
                    3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 31/05
                    4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 30/06
                    5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 31/07
                    6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/08
                    7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 30/09
                    8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 31/10
                    9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 30/11
                 10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 31/12
                 11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/01
                 12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 28/02

δ. Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Ανά μήνα :  1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 31/03
                    2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 30/04
                    3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 31/05
                    4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 30/06
                    5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 31/07
                    6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/08
                    7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 30/09
                    8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 31/10
                    9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 30/11
                  10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 31/12
                  11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/01
                  12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 28/02

4.Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω TAXISnet;     

Ναι. Μπορώ να υποβάλω αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικής χρήσης 2010 και μετά.

5.Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητικές μέσω TAXISnet;     

Όχι. Οι Τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6.Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;    


Όχι. Μετά την Οριστική υποβολή της Δήλωσης δεν μπορείτε να τη διαγράψετε. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΔΟΥ σας, με τα δικαιολογητικά σας ,για να γίνει η διόρθωσή της.

7.Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα ;    

Μια δήλωση θεωρείται παραληφθείσα, μετά την οριστική υποβολή της από τις υπηρεσίες του TAXISnet, δεδομένου ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 αποσυνδέεται η πληρωμή του φόρου από την παραλαβή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου.
   
8.Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;    

Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής του φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Ν. 4174/2013.

9. Μπορώ να βλέπω στο Taxisnet δηλώσεις που έχω υποβάλει για ημερολογιακή περίοδο στη ΔΟΥ (TAXIS);    

Ναι. Όταν επιλέγετε φόρο και έτος στην ένδειξη «Συνέχεια», επιλέγετε «Επεξεργασία Δηλώσεων» και έχετε τη δυνατότητα, στις αποθηκευμένες δηλώσεις, να δείτε την πηγή προέλευσης (TAXIS ή TAXISNET).

10. Η υποβολή των δηλώσεων της εφαρμογής ΤΕΛΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ είναι πλέον υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;    


ΝΑΙ. Υποχρεωτική (εμπρόθεσμες-εκπρόθεσμες) για τις παρακάτω δηλώσεις:
•Δήλωση Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ Δακοκτονίας.
•Δήλωση Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων.
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (από 1/9/2013 και μετά)
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (από 1/9/2013 και μετά)

ΟΧΙ. Υποχρεωτική (εμπρόθεσμες-εκπρόθεσμες) για τις παρακάτω δηλώσεις:
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας (έως 31/8/2013)
•Δήλωση Απόδοσης Τέλους Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (έως 31/8/2013).
 
11. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;     

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου / My TAXISnet.
 
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

•Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1621000. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
•Ταχ. Δ/νση Δ.ΗΛΕ.Δ : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο