Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 2/99924/0004/ 2016 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

(Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. 2/99924/0004

(ΦΕΚ Β' 4521/30-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129), τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας [...] και άλλες διατάξεις» (Α' 106) και συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α'220).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α' 98).
γ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης...» (Α' 208).
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

2.    Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3.    Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β'/17.5.2016).

4.    α) Την αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα την παροχή οδηγιών επί της ανωτέρω απόφασης (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ).
β) Την αριθ. 2/77786/0026/26.9.2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ).

5.    Την αριθ. 2/96629/ΔΠΔΑ/14.12.2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

6.    Την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών από 1.1.2017.

7.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Αναδιαρθρώνουμε τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρα 19 έως 22 Π.Δ. 111/2014), ως εξής:
α) Καταργούμε το Τμήμα Β' Σύνταξης Προδιαγραφών, Κοστολόγησης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στο Α' Τμήμα της Διεύθυνσης αυτής, το οποίο μετονομάζουμε σε Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών και Νομικής Υποστήριξης και μετονομάζουμε το Τμήμα Γ' Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών σε Τμήμα Β' Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
β) Συνιστούμε στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Δ' Πληρωμών. Του Τμήματος προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 (Α' 143) στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και τις κατανέμουμε μεταξύ των Τμημάτων της.

Άρθρο 2

Αντικαθιστούμε τα άρθρα 21 και 22 του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) ως εξής:

«Άρθρο 21
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου με την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου.
(β) Η ορθή εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου.
(γ) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων των φορέων του Υπουργείου, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
(δ) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμογής των δημοσιολογιστικών κανόνων.
(ε) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.
β) Τμήμα Β'- Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
γ) Τμήμα Γ'- Λοιπών Οικονομικών θεμάτων
δ) Τμήμα Δ'- Πληρωμών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.
Το Τμήμα Α' ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δα-πάνες κάθε κατηγορίας, πλην αυτών που αφορούν στην αρμοδιότητα του Β' Τμήματος, ως ακολούθως:
αα) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ββ) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
δδ) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
εε) Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
στστ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
ηη) Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.
θθ) Έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ιι) Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
ιαια) Παροχή απόψεων στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ιβιβ) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιγιγ) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ιδιδ) Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.
ιειε) Συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
ιστιστ) Καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του Μητρώου αυτών.
ιζιζ) Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
ιηιη) Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
ιθιθ) Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
κκ) Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
κακα) Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
κβκβ) Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
κγκγ) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα σχετικών θεμάτων της Διεύθυνσης.
(β) Τμήμα Β' - Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας Το Τμήμα Β' ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
αα) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
ββ) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
δδ) Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
εε) Εκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
στστ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
ηη) Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
θθ) Παροχή απόψεων στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιι) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιαια) Τήρηση Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου.
ιβιβ) Παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
ιγιγ) Παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου.
ιδιδ) Παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.
ιειε) Η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιστιστ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
ιζιζ) Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) ασφαλιστικών εισφορών.
ιηιη) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για αποδοχές που λήφθηκαν αχρεωστήτως.
(γ) Τμήμα Γ - Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
(αα) Η διαχείριση - αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση.
(ββ) Η διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν στα κρατικά λαχεία.
(γγ) Η διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
(δδ) Η παρακολούθηση των ειδικών λογαριασμών και η αξιοποίηση αυτών.
δ) Τμήμα Δ'-Πληρωμών
αα) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ββ) Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
γγ) Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
δδ) Καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
εε) Καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ των αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού που αφορούν ανακατανομές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του ιδίου ειδικού φορέα ή μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων.

Άρθρο 22
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι η διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας του Υπουργείου με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' -Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών και Νομικής Υποστήριξης.
β) Τμήμα Β'- Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
3. Η Διεύθυνση έχει αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α' - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών και Νομικής Υποστήριξης.
(αα) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων προμηθειών από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου, η κωδικοποίηση ειδών και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας προμήθειας ή υπηρεσίας.
(ββ) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και παροχή στοιχείων για το Μητρώο δεσμεύσεων.
(γγ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, εφόσον νομίμως ανατεθεί.
(δδ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.
(εε) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και η στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών.
(στστ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και η μέριμνα σχετικών θεμάτων της Διεύθυνσης.
(ζζ) Η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Υπουργείου.
(ηη) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών ύστερα από έρευνα αγοράς και η συλλογή στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών.
(θθ) Η νομική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στις Διευθύνσεις της Γ.Δ.Ο.Υ.
(ιι) Ο έλεγχος όλων των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
(ιαια) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση λοιπών συμβάσεων που ανατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
(β) Τμήμα Β' - Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
(αα) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου.
(ββ) Η παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, καθώς και η καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
(γγ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.
(δδ) Η τήρηση Μητρώου Παγίων και ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκης.
(εε) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.
(στστ) Η χρηστή αξιοποίηση των υποδομών του Υπουργείου και η διευθέτηση σχετικών θεμάτων.
(ζζ) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.
(ηη) Η μέριμνα για την θέση σε κυκλοφορία, κατανομή και διάθεση των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων στις επιμέρους υπηρεσίες του υπουργείου.
(θθ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κίνησης και φύλαξης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρησή τους.»

Άρθρο 3

Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προΐστανται στις οργανικές μονάδες που με τις διατάξεις της παρούσας μετονομάζονται, εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις ίδιες οργανικές μονάδες.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο