Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2017 ]

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1189519 ΕΞ 2016 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2017

(Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2017)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1189519 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 4475/30-12-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Νόμο 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).

2. Την αριθμ. T. 1861/34/B0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/ Β/12-5-2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος... προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας.. »

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/ Β/22-8-2008), «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19-12-2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016 ΑΥΟ (ΑΔΑ:Ψ6Ν7Η-Κ0Ν, ΦΕΚ 3215/Β/6-10-2016) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2016».

6. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0407/4-4-2016 έγγραφο της ΟΦΑΕ ως προς το μέρος που αφορά την υποβολή ισολογισμού έτους 2015.

7. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/1226/27-1-12016 έγγραφο της ΟΦΑΕ «Προϋπολογισμός 2017», στον οποίο εμφανίζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR.

8. Το με αριθμ. Α9/1221/26-10-2016 έγγραφο της ΟΦΑΕ, με το οποίο ζητά τον καθορισμό της τιμής διάθεσης: α) των 6φυλλων δελτίων TIR για το 2017 σε 58,00€ (αύξηση 3,00€ σε σχέση με την τιμή διάθεσης τους για το 2016) και υποβάλλει απόσπασμα εγχειριδίου του διεθνούς οργανισμού IRU σύμφωνα με το οποίο η IRU δεν θα παρέχει την έκτακτη έκπτωση των 5,00 CHF για κάθε 6φυλλο δελτίο TIR μετά το τέλος του 2016 και β) των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους σε 30,00€ (αύξηση 3,00€ σε σχέση με την τιμή διάθεσής τους για το 2016), οι οποίοι σύμφωνα με τον Εκτελεστικό κανονισμό 2447/2015 Ενωσιακό Κώδικα καλύπτουν ποσό εγγύησης 10.000,00€ ο καθένας, αντί του ποσού των 7.000,00€, που κάλυπταν σύμφωνα με τον Καν.(ΕΟΚ)2454/93.

9. Το με αριθμ. Α8/1391/5-12-2016 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο δηλώνει ότι δεν διαθέτει αποθέματα 20φυλλων και 4φυλλων δελτίων TIR και καταθέτει αντίγραφο κίνησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. Τ1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836Β/ 12-5-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ (ΑΔΑ:ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, ΦΕΚ 1303/Β/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού.

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β' 3696/15-11-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2017, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

- 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο