Σχόλια

Για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2007 και μετά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1125/25.10.2007.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2001 ]

ΠΟΛ.1172/9.7.2001 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066722/501/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ 1172

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών.
1066722/501/0015/ΠΟΛ.1172/9.7.2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων εκτροφής πτηνών, καθώς και τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις αυτές, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ (270/1996, 301/1998), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

5. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.6.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών, να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν την 1.7.2001 και στο εξής και λήγουν μέχρι και την 31.12.2007 με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες παραγωγής φυραμάτων, το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, κατά δε την εξαγωγή, για τα αναλωθέντα στην παραγωγή, κατ' είδος και ποσότητα κατά προσέγγιση, βάσει των σχετικών δελτίων εξαγωγής, με προσαρμογή στην πραγματικότητα με έκδοση διορθωτικών δελτίων εσωτερικής διακίνησης, με βάση απογραφή που θα διενεργείται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, οπότε και θα αναγράφεται και η αξία.

β) Ζωικού πληθυσμού: βα) Νεοσσών κρεατοπαραγωγής (εκκολαπτηρίου και αγοραζόμενοι) 1 έως 20 ημερών κατά ποσότητα (κεφάλια) κατά την εισαγωγή και κατά την εξαγωγή, ββ) αναπτυγμένων πουλερικών (πάνω από 20 ημερών) κατά ποσότητα (κεφάλια) κατά την εισαγωγή, η αξία (κόστος) να τίθεται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και κατά ποσότητα (βάρος και κεφάλια) και αξία κατά την εξαγωγή. Οι απώλειες (σε κεφάλια) να παρακολουθούνται σε ξεχωριστή στήλη της εξαγωγής. Να τηρήσει λογαριασμούς παραγωγής στους οποίους να εμφανίζονται οι σχετικές πάσης φύσεως δαπάνες παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές να κατανέμονται κατά φορείς κόστους με βάση κατάλληλα κριτήρια, από τη μέχρι σήμερα πείρα της επιχείρησης, που θα εφαρμόζονται όμως πάγια.

γ) Μερίδα σφαγμένων, η οποία θα χρεώνεται κατά ποσότητα σε τεμάχια και με τα αποστελλόμενα στο σφαγείο πτηνά θα πιστώνεται σε τεμάχια και κιλά με τα σφαγμένα.

Για το κρέας, να τηρήσει μερίδα που να χρεώνεται κατά ποσότητα σε κιλά, με αντίστοιχη πίστωση των μερίδων σφαγμένων και να πιστώνεται κατά ποσότητα (κιλά) και αξία για τα πωλούμενα και κατά ποσότητα (κιλά) με τα εκδιδόμενα δελτία εσωτερικής διακίνησης για τα επόμενα στάδια επεξεργασίας.

Κατά τα λοιπά (παρασκευή λοιπών προϊόντων), το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Για τα υποπροϊόντα (κεφάλια, πόδια κ.λπ.), να τηρηθεί ξεχωριστή μερίδα ανά υποπροϊόν ή μερίδα σύμφωνα με τον τρόπο που πωλούνται, που να χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά και τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται), με αντίστοιχη πίστωση της μερίδας των σφαγμένων και να πιστώνεται κατά ποσότητα και αξία για τις πωλήσεις.

Διευκρινίζεται ότι ο τεμαχισμός των πτηνών και η αποστέωση αυτών δεν συνιστά επεξεργασία, αντίθετα, με την κατάψυξη αυτών και την παραγωγή προϊόντων κοτόπουλου (ρολά, σουβλάκια, γύρο κ.λπ.), που συνιστούν επεξεργασία και ως εκ τούτου απαιτείται η σύνταξη τεχνικής προδιαγραφής.

Λόγω του τρόπου ρύθμισης των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και εκ του γεγονότος ότι η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί παρεπόμενη υποχρέωση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για την εκτροφή πτηνών. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, να κατανέμονται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων με βάση κατάλληλα κριτήρια που θα εφαρμόζονται πάγια.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο