Σχόλια

Καταργήθηκε με την πράξη 2679/20.6.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2017 ]

ΤτΕ αριθμ. πράξης 2675/19.12.2016 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

(Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. πράξης 2675/19.12.16

(ΦΕΚ Β' 4446/30-12-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 "Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 81) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2548/1997 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α' 259), όπως ισχύει,

β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 298/1927), όπως ισχύει,

γ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικευμένη στατιστική πληροφόρηση για τα στοιχεία των μεγάλων οφειλετών εποπτευόμενων ιδρυμάτων, με σκοπό την πληρέστερη ανάλυση των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων,

δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Α. Γενικές Διατάξεις

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα υποκαταστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς επίσης και οι εταιρείες παροχής πιστώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία μεγάλων οφειλετών, εφόσον το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σύμφωνα με τα υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωση τους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Η ως άνω υποχρέωση αφορά και τις «Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π)» της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 1. δ) του Κεφ. Γ της ΠΕΕ 95/27.5.2016, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 4 του Κεφ. Γ της ίδιας πράξης.

3. Τα Υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 υποβάλλονται σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Σε περίπτωση που το ίδρυμα εποπτεύεται μόνο σε ατομική βάση, το εν λόγω Υπόδειγμα υποβάλλεται μόνο σε ατομική βάση.

4. Τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται ανά τρίμηνο εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη αυτού, σύμφωνα με τα Υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Πράξης.

Β. Τελικές Διατάξεις


1. Τα Υποδείγματα καθώς και οι Οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΣΤ04 και ΣΤ05 του Παραρτήματος Ι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την υποβολή στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς 31.3.2017 και εφεξής.

3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

- Υπόδειγμα ΣΤ04
- Υπόδειγμα ΣΤ05
- Οδηγίες Συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΣΤ04 και ΣΤ05ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 - ΣΤ05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Α. Γενικά


1. Τα ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά τρίμηνο, στοιχεία οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων πελατών, εφόσον το συνολικό υπόλοιπο των οφειλών για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000).

Σημειώνεται ότι:

• Τα στοιχεία των οφειλών - οφειλετών υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία. Δηλαδή, το όριο του 1 εκ. € ορίζεται ως το σύνολο των ανοιγμάτων του οφειλέτη προς το ίδρυμα και προς όλες τις θυγατρικές του επιχειρήσεις που ανήκουν στον πιστωτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι επιμέρους οφειλές καταγράφονται αναλυτικά.

• Σε περίπτωση που το ίδρυμα δεν ενοποιείται, είτε ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το ίδρυμα υποβάλλει στοιχεία σε ατομική βάση.

Από την προαναφερόμενη γνωστοποίηση εξαιρούνται οι πιο κάτω κατηγορίες οφειλετών:
- Κεντρική κυβέρνηση,
- Πιστωτικά ιδρύματα,
- Φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι εξωτερικού,
- Νομικά πρόσωπα με έδρα στο εξωτερικό και αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν υπάγονται σε όμιλο επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που τα ιδρύματα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών, υποβάλλουν αναλυτικά τις επιμέρους οφειλές πελατών, φυσικών ή νομικών προσώπων σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων πελατών, οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν έδρα στο εξωτερικό και αποκλειστική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εφόσον το συνολικό ύψος οφειλής ανά οφειλέτη υπερβαίνει το 2% του συνολικού ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού.

3. Στο όριο του 1 εκ. € συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως χορηγήσεις, περιλαμβανομένων των οφειλών φυσικών προσώπων μέσω πιστωτικών καρτών, οι εκδόσεις ομολογιακών δανείων υπέρ του οφειλέτη και άλλα ανοίγματα σε χρεωστικούς τίτλους, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές σε ισχύ προς το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία υποχρεώσεων, εκτός από τους πληροφοριακούς λογαριασμούς.

4. Διευκρινίζεται σχετικά με την περίπτωση που οφειλέτες είναι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι δυσχερής η εφαρμογή του κριτηρίου περί αποκλειστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, στα υποβαλλόμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται τα συνολικά υπόλοιπα οφειλών των επιχειρήσεων αυτών, χωρίς διάκριση ως προς τη δραστηριότητα (πλόες εσωτερικού, εξωτερικού κλπ) και ανεξάρτητα από την έδρα τους ή της έδρα του ομίλου, στον οποίον τυχόν ανήκουν, εφόσον το συνολικό ανά επιχείρηση υπόλοιπο οφειλής υπερβαίνει το ποσό του 1 εκ. €. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την επωνυμία του πλοίου, θα αναφέρεται και το όνομα του πλοιοκτήτη. Επίσης στη περίπτωση που δεν υφίσταται ΑΦΜ, θα πρέπει το ίδρυμα να επικοινωνεί έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Π.Σ. για την παροχή ειδικού κωδικού που θα καταχωρείται στη σχετική για τον ΑΦΜ στήλη.

5. Επισημαίνεται ότι εάν το συνολικό άνοιγμα μίας τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις της ομάδας συνδεδεμένων πελατών, προς το ίδρυμα σε ενοποιημένη βάση είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 εκ. €, τότε αναφέρονται αναλυτικά τα ανοίγματα προς το ίδρυμα όλων των νομικών και φυσικών προσώπων που αποτελούν αυτή την ομάδα συνδεδεμένων πελατών. Διευκρινίζεται ότι δε θα γίνεται καμία αναφορά όταν το σύνολο μεν της οφειλής της ομάδας συνδεδεμένων πελατών υπερβαίνει το 1 εκ. € αλλά το ύψος της οφειλής καθεμίας των επιχειρήσεων του ομίλου είναι μικρότερο από το παραπάνω όριο αναφοράς.

6. Διακοπή της αναγγελίας του συνολικού ανοίγματος του οφειλέτη με αρχικό ύψος οφειλής άνω των 1 εκ. ευρώ, καθώς και της ομάδας των συνδεδεμένων με αυτόν πελατών, γίνεται όταν η οφειλή του εν λόγω οφειλέτη κατέλθει κάτω από το ποσό αυτό.

7. Στη περίπτωση των μονάδων εξωτερικού των ιδρυμάτων, διακοπή της αναγγελίας του συνολικού ανοίγματος του οφειλέτη με αρχικό ύψος οφειλής άνω του 2% του συνολικού ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού, καθώς και της ομάδας των συνδεδεμένων με αυτόν πελατών, γίνεται όταν η οφειλή του εν λόγω οφειλέτη κατέλθει κάτω από το ποσό αυτό.

Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΣΤ04

1. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία δανειοδότη: Δανειοδότης» αναγράφεται η ονομασία του ιδρύματος ή της μονάδας εξωτερικού του ιδρύματος προς τα οποία υφίσταται η οφειλή της επιχείρησης.

2. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία δανειοδότη: Α.Φ.Μ.» αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ιδρύματος ή της μονάδας εξωτερικού του ιδρύματος προς τα οποία υφίσταται η οφειλή.

3. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Κωδικός ομίλου» αναγράφεται ο κωδικός αριθμός της ομάδας συνδεδεμένων πελατών, στην οποία ανήκει ο οφειλέτης. Οι κωδικοί των ομίλων διαμορφώνονται από την αρμόδια υπηρεσία Δ.Ε.Π.Σ. και αναγράφονται στην ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος πίνακα. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι επιχείρηση που δεν ανήκει σε όμιλο, στη στήλη αυτή θα αναγράφεται ο κωδικός «100». Ο ίδιος κωδικός θα αναγράφεται και στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, που δεν ανήκει σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών.
Στην περίπτωση χρηματοδότησης από μονάδα εξωτερικού, όπου ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο ή μεμονωμένη επιχείρηση με έδρα στο εξωτερικό και η οποία δεν ανήκει σε όμιλο ή σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών, στην εν λόγω στήλη αναγράφεται ο κωδικός «2500». Αν ο οφειλέτης ανήκει σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών οι κωδικοί των ομίλων διαμορφώνονται από την αρμόδια υπηρεσία Δ.Ε.Π.Σ. ενώ προσδιορίζεται σαφώς από το ίδρυμα ότι η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο εξωτερικό.

4. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Ονομασία ομίλου» αναγράφεται η ονομασία του ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει ο οφειλέτης.

5. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Κωδικός/ Α.Φ.Μ.» αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη του ιδρύματος, ή ο ειδικός κωδικός που παρέχει η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Π.Σ. για τις ειδικές επιχειρήσεις (π.χ. ναυτιλιακή εταιρεία). Στη περίπτωση που δεν υφίσταται ΑΦΜ, το ίδρυμα επικοινωνεί έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΠΣ, για την παροχή ειδικού κωδικού.

6. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Επωνυμία» αναγράφεται η επωνυμία του οφειλέτη, νομικού ή φυσικού προσώπου, ανεξάρτητα από νομική μορφή - φυσικό πρόσωπο, ατομική, προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσια επιχείρηση, οργανισμός (Ο.Τ.Α. κ.λπ.)
Η επωνυμία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιλαμβάνει, στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, και στην περίπτωση συλλογικής επιχείρησης, τα πλήρη στοιχεία της, όπως αυτά εμφανίζονται στο καταστατικό της που δημοσιεύεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο (περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή στο σχετικό ΦΕΚ.

7. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Κλάδος» αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός κλάδου της οικονομίας, με βάση την πιο πρόσφατη ταξινόμηση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΟΔ), ο οποίος υποδηλώνει το αντικείμενο της κύριας δραστηριότητας του οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, θα αναγράφεται ο κωδικός «00».

8. Στη στήλη «Πληροφοριακά στοιχεία οφειλέτη: Ένδειξη νομικής προστασίας» επιλέγεται η κατάσταση ως προς την υπαγωγή σε νομική προστασία (π.χ. ν.3869/2010, ν. 4224/2013, αρ. 99-106 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας») και συγκεκριμένα:
• Χωρίς Νομική Προστασία: Συμπληρώνεται όταν ο δανειολήπτης δεν έχει υπαχθεί, ούτε έχει κάνει αίτηση για να υπαχθεί σε κάποιο καθεστώς νομικής προστασίας.
• Με αίτηση για υπαγωγή σε Νομική Προστασία: Συμπληρώνεται για δανειολήπτες με αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς νομικής προστασίας για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στην ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει. Εκκρεμείς αιτήσεις για αναδιάρθρωση επιχείρησης στα πλαίσια του πτωχευτικού κώδικα περιλαμβάνονται επίσης την κατηγορία αυτή.
• Σε καθεστώς Νομικής Προστασίας: Συμπληρώνεται για περιπτώσεις όπου το δάνειο έχει υπαχθεί σε ρυθμίσεις προστασίας, οι οποίες πραγματοποιούνται ύστερα τελεσίδικη από δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στην ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει.

9. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Κατηγορία ανοίγματος» αναγράφεται η κατηγορία ανοίγματος σύμφωνα με το Παράρτημα III της ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει και συγκεκριμένα:
• Στεγαστικά Δάνεια: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς νοικοκυριά για την απόκτηση ή επισκευή οικιστικού ακινήτου.
• Καταναλωτικά Δάνεια: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς νοικοκυριά για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών.
• Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 2,5 εκατ. ευρώ.
• Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. ευρώ και μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ.
• Μεγάλες Επιχειρήσεις: Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατ. ευρώ.
• Ναυτιλιακά Δάνεια: Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

10. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Χορηγήσεις» αναγράφεται η συνολική οφειλή από δάνεια σε ευρώ και συνάλλαγμα, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
• Στις οφειλές δεν περιλαμβάνονται:
- Οι τόκοι που υπολογίζονται εξωλογιστικά, με βάση το άρθρο 150 του ν. 4261/2014, όπως ισχύει,
- Η εισφορά του ν. 128/1975 και
- Οι μετοχές.
• Στις οφειλές επίσης περιλαμβάνονται:
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι του τμήματος των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση και
- Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τα καθυστερημένα μισθώματα, εφόσον δεν παρακολουθούνται εξωλογιστικά, θα αναφέρονται στη στήλη «Χορηγήσεις» ως τμήμα της υποχρέωσης και στην αντίστοιχη στήλη οφειλών σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, δηλαδή στη στήλη «Λογιστικές Οφειλές σε καθυστέρηση > 90 ημερών». Στην ίδια στήλη θα αναφέρονται και εφόσον έχει παύσει ο εκτοκισμός τους.
• Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων αναγράφονται όπως εμφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού του ιδρύματος χωρίς να αφαιρούνται οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
• Για τις οφειλές πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία, τα οριζόμενα στο άρθρο 403 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
• Οι χρηματοδοτήσεις σε συνάλλαγμα αποτιμώνται σε ευρώ σύμφωνα με το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της αντίστοιχης ημερομηνίας αναφοράς.

11. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Χρεωστικοί τίτλοι», αναγράφονται, στην αξία με την οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό/ λογιστική κατάσταση, οι χρεωστικοί τίτλοι (ομόλογα, ομολογίες, εμπορικά γραμμάτια εκδόσεως του οφειλέτη) οι οποίοι βρίσκονται ή έχουν περιέλθει στην κατοχή του ιδρύματος. Για τις οφειλές σε καθυστέρηση από χρεωστικούς τίτλους, ισχύει ότι και για τη στήλη «Χορηγήσεις».

12. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα» περιλαμβάνονται τα ανοίγματα που προέρχονται από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 575/2013. Ως ποσό ανοίγματος θα αναφέρεται το πιστωτικό ισοδύναμο των συμβάσεων όπως υπολογίζεται είτε με τη μέθοδο αποτίμησης με βάση τρέχουσες τιμές αγοράς (άρθρο 274 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013), χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης αντισυμβαλλομένου που προβλέπονται στην εν λόγω μέθοδο, είτε με τη μέθοδο του αρχικού ανοίγματος (άρθρο 275 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013), αντίστοιχα.

13. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Εγγυητικές επιστολές σε ισχύ» αναγράφεται το σύνολο εν ενεργεία εγγυητικών επιστολών καθώς και των ενέγγυων πιστώσεων που έχουν εκδοθεί, σε ευρώ και συνάλλαγμα κατά την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

14. Στη στήλη «Κατηγορίες οφειλής: Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις», αναγράφεται το σύνολο των απαιτήσεων από εκτός ισολογισμού στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μη χρησιμοποιηθέντων πιστωτικών ευχερειών.

15. Στη στήλη «Ένδειξη Ενημερότητας Δανείου» επιλέγεται η ένδειξη ενημερότητας του δανείου, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει και όπως αναλύεται παρακάτω. Προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, τυχόν προσωρινές ρυθμίσεις στα πλαίσια προσωρινής διαταγής για καταβολή ελαχίστων ποσών στο πλαίσιο ένταξης στο ν. 3869/2010 δεν θεωρούνται ρυθμίσεις.
• Εξυπηρετούμενο Άνοιγμα χωρίς Ρύθμιση [Performing Not Forborne]: Θα επιλέγεται για εξυπηρετούμενα ανοίγματα χωρίς ρύθμιση (Κανονισμός (ΕΕ) 680/20141, Παράρτημα V, Μέρος 2, παρ. 145-162).
• Εξυπηρετούμενο Άνοιγμα με Ρύθμιση [Performing Forborne]: Θα επιλέγεται για εξυπηρετούμενα ανοίγματα που βρίσκονται σε ρύθμιση (Κανονισμός (ΕΕ) 680/2014, Παράρτημα V, Μέρος 2, παρ. 163-183).
• Μη Εξυπηρετούμενο Άνοιγμα χωρίς Ρύθμιση Non Performing Not Forborne]: Θα επιλέγεται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα χωρίς ρύθμιση (Κανονισμός (ΕΕ) 680/2014, Παράρτημα V, Μέρος 2, παρ. 145-162).
• Μη Εξυπηρετούμενο Άνοιγμα με Ρύθμιση [Non Performing Forborne]: Θα επιλέγεται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που βρίσκονται σε ρύθμιση (Κανονισμός (ΕΕ) 680/2014, Παράρτημα V, Μέρος 2, παρ. 163-183).
• Καταγγελμένο [Denounced]: Θα επιλέγεται για ανοίγματα που βρίσκονται σε καθεστώς καταγγελίας, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει. Ως καταγγελμένες απαιτήσεις θεωρούνται τα δάνεια των οποίων η σύμβαση έχει καταγγελθεί από τον δανειοδότη και η καταγγελία αυτή έχει γνωστοποιηθεί στο δανειολήπτη. Για τους σκοπούς της αναφοράς μας αν ένα ρυθμισμένο δάνειο καταγγελθεί, τότε η ιδιότητα της ρύθμισης αίρεται και το δάνειο αναφέρεται μόνο ως καταγγελμένο.

16. Στη στήλη «Λογιστικές οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών» αναγράφεται το τμήμα των πιστοδοτήσεων, περιλαμβανομένων των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών, και των χρεωστικών τίτλων που
1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
τελούν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (ανείσπρακτα ληξιπρόθεσμα χρεολύσια και τόκοι μέχρι την ημερομηνία αναφοράς και παρέλευση τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημερομηνία συμβατικής πληρωμής).

17. Στη στήλη «Αξία εξασφαλίσεων» υπολογίζεται αυτόματα το ποσό των εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί συνολικά από τον οφειλέτη για το αντίστοιχο άνοιγμα που αναφέρονται στο υπόδειγμα. Η αξία των εξασφαλίσεων αναλύεται διακριτά για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει:
• εξασφάλιση με Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών,
• εξασφάλιση από εγγεγραμμένα βάρη σε Οικιστικά Ακίνητα,
• εξασφάλιση από εγγεγραμμένα βάρη σε Εμπορικά Ακίνητα, Βιομηχανοστάσια και Λοιπά Ακίνητα
• εξασφάλιση με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
• Λοιπές εξασφαλίσεις, εξαιρουμένων των εγγυήσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
Η αξία εξασφάλισης αναφέρεται στην Ημερομηνία Αναφοράς (τελευταία ημέρα του τριμήνου υποβολής) και καθορίζεται με βάση τις εκτιμήσεις του ιδρύματος κατά την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των εξασφαλίσεων από εγγεγραμμένα βάρη σε ακίνητη περιουσία λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη προσημειώσεων πρωθύστερης σειράς από άλλα ιδρύματα.
Προς αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αξία των εξασφαλίσεων υπερβαίνει το ύψος του εκάστοτε ανοίγματος, θα αναφέρεται κανονικά το σύνολο της εξασφάλισης χωρίς καμία προσαρμογή (Uncapped value).

18. Στη στήλη «Προβλέψεις έναντι Ανοιγμάτων: Ποσό Πρόβλεψης» να αναγράφεται ποσό των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν ληφθεί για τον συγκεκριμένο πιστούχο. Διευκρινίζεται ότι εδώ περιλαμβάνονται και τυχόν απομειώσεις (impairment) που έχουν καταχωρηθεί έναντι της αξίας χρεωστικών τίτλων. Σημειώνεται ότι το ποσό των προβλέψεων θα συμπληρώνεται με αρνητικό πρόσημο, σύμφωνα με την ΠΕΕ 42/30.5.2014, όπως ισχύει.

19. Στη στήλη «Προβλέψεις έναντι Ανοιγμάτων: Τύπος Πρόβλεψης» αναφέρεται το είδος πρόβλεψης που έχει ληφθεί για τον πιστούχο (Κανονισμός (ΕΕ) 680/2014, Παράρτημα V) και συγκεκριμένα:
• Ατομική Πρόβλεψη [Individual Specific] (IS): ειδικές προβλέψεις για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμώμενα μεμονωμένα.
• Συλλογική Πρόβλεψη [Collective Specific] (CS): Ειδικές προβλέψεις για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμώμενα συνολικά.
• Πραγματοποιηθείσες αλλά μη Αναφερόμενες Ζημίες [Incurred But Not Reported Losses] (IBNR): συνολικές προβλέψεις για ζημίες που επήλθαν αλλά δεν δηλώθηκαν.

20. Στη στήλη «Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο» αναγράφεται το μέσο σταθμικό επιτόκιο όλων των ανοιγμάτων του πιστούχου. Στο ύψος του επιτοκίου που αναγράφεται για κάθε πιστούχο δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά του ν. 128/1975.

21. Στη στήλη «Κατάταξη επιχείρησης: Τρέχουσας περιόδου» αναγράφεται η βαθμίδα ταξινόμησης του οφειλέτη στο σύστημα διαβάθμισης που εφαρμόζει το συγκεκριμένο ίδρυμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ07 της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, όπως ισχύει, που αφορά στις μεταβολές στην εσωτερική πιστοληπτική διαβάθμιση πιστούχων (migration matrix), για την περίοδο αναφοράς των στοιχείων. Αν υπάρχει πολλαπλή ταξινόμηση του οφειλέτη καταχωρείται η βαθμίδα ταξινόμησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτού. Επίσης αν δεν υπάρχει ταξινόμηση για την επιχείρηση, καταχωρείται η βαθμίδα ταξινόμησης της μητρικής εταιρείας, ως κυρίαρχης στον όμιλο.

22. Στη στήλη «Κατάταξη επιχείρησης: Προηγούμενης περιόδου» αναφέρεται η βαθμίδα ταξινόμησης του οφειλέτη στο σύστημα διαβάθμισης που εφαρμόζει το συγκεκριμένο ίδρυμα, όπως αυτό δηλώνεται με το Υπόδειγμα Γ07 της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 που αφορά στις μεταβολές στην εσωτερική πιστοληπτική διαβάθμιση πιστούχων (migration matrix), για την προηγούμενη της αναφοράς στοιχείων περίοδο, κατ' αναλογία με τη στήλη «Κατάταξη επιχείρησης: Τρέχουσας περιόδου».

Γ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Υποδείγματος ΣΤ05

Το υπόδειγμα ΣΤ05 συμπληρώνεται μόνο από τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται μέσω μονάδων στο εξωτερικό (υποκαταστήματα και θυγατρικές εταιρείες). Στο υπόδειγμα καταχωρούνται τα πληροφοριακά στοιχεία των μονάδων εξωτερικού που έχουν πελάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε επίπεδο ομάδας συνδεδεμένων πελατών, με οφειλές άνω του 2% του συνολικού ενεργητικού τους και έχουν αναφερθεί στο υπόδειγμα ΣΤ04.
1. Στη στήλη (1) «Πληροφοριακά στοιχεία δανειοδότη: Δανειοδότης» αναγράφεται η ονομασία της μονάδας εξωτερικού προς την οποία υφίσταται η οφειλή.
2. Στη στήλη (2) «Πληροφοριακά στοιχεία δανειοδότη: Α.Φ.Μ.» αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της μονάδας εξωτερικού προς την οποία υφίσταται η οφειλή.
3. Στη στήλη (3) αναγράφεται η σχέση της μονάδας εξωτερικού με το ΠΙ, αν είναι θυγατρική ή υποκατάστημα.
4. Στη στήλη (4) αναγράφεται το συνολικό ποσό του ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού.
5. Στη στήλη (5) υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού ενεργητικού της μονάδας εξωτερικού.


Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο