Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2017 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 305/2016 Υπαγωγή εταιρείας στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου - Δυνατότητα ανάκλησης της σχετικής απόφασης

(Υπαγωγή εταιρείας στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου - Δυνατότητα ανάκλησης της σχετικής απόφασης)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδότησης: 305/2016

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β )

Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου του 2016

Σύνθεση :
Πρόεδρος : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Μέλη: Νικόλαος Μουδάτσος, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Στέφανος Δέτσης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Χριστίνα Διβάνη, και Διονύσιος Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγήτρια: Ιωάννα Λεμπέση, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη άνευ ψήφου).
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 111506/24-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ήδη Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων/ Τμήμα Δ').
Ερώτημα: Εάν η διοίκηση οφείλει να ανακαλέσει την υπ' αριθμ. 60730/ΥΠ Ε/5/02810/Ε/Ν. 3299/2004/29.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β. 813/10.5.2011) περί υπαγωγής της εταιρείας «...........» στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου, δεδομένου ότι: α) η αίτηση υπαγωγής δεν συνοδευόταν από όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο ειδικά δικαιολογητικά και συγκεκριμένα δεν προσκομίστηκαν εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ το προσκομιζόμενο σήμα του EOT δεν ίσχυε, β) η οικονομοτεχνική έκθεση που υποβλήθηκε στις 18-12-2010, ήτοι μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνιστά τροποποίηση του αρχικώς υποβληθέντος επενδυτικού της σχεδίου, γ) έχει πιστοποιηθεί από το Κ.Ο.Ε. η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της, δ) έχει εκδοθεί τροποποιητική απόφαση της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης, με την οποία εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της και ε) έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης (άνω της πενταετίας).

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') γνωμοδότησε, ομοφώνως, ως εξής:

Ιστορικό

Από το έγγραφο της ερωτώσης Υπηρεσίας και τα στοιχεία που το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο ιστορικό:

1. Η εταιρεία «...............» υπέβαλε στις 29.12.2009 αίτηση για την υπαγωγή επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ίσχυε, για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου 4*, στη θέση .......του Δήμου ......., συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 29.000.000,00 ευρώ.

2. Η ανωτέρω αίτηση εισήχθη στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (εφεξής Κ.Γ.Ε) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν.3299/2004, κατά την υπ' αριθμ. 545 συνεδρίαση της 2.12.2010, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης. Σύμφωνα με το χωρίς ημερομηνία εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων), το προτεινόμενο σχέδιο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, καθόσον ο φορέας δεν είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον εκσυγχρονισμό τουριστικής μονάδας και συγκεκριμένα προσκόμισε σήμα EOT στο οποίο είχε λήξει η περιβαλλοντική άδεια. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Κ.Γ.Ε. δεν υιοθέτησε την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά γνωμοδότησε, ομόφωνα, για την αναβολή του θέματος, προκειμένου να προσκομισθούν τα ανωτέρω ελλείποντα δικαιολογητικά.
 
3. Στη συνέχεια, προκειμένου να εισαχθεί εκ νέου η ως άνω αίτηση στην Κ.Γ.Ε., συντάχθηκε το χωρίς ημερομηνία εισηγητικό σημείωμα της ως άνω Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο κοστολογήθηκε το ποσόν των 22.780.000,00 ευρώ αντί του αναφερομένου στην αίτηση ποσού των 29.000.000,00 ευρώ, πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3299/2004, με τον όρο της προσκόμισης από τον φορέα εγκεκριμένων από τον EOT τροποποιητικών αρχιτεκτονικών σχεδίων ή απαλλακτικού έγκρισης μέχρι την εκταμίευση της 1ης δόσης της επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι στο εισηγητικό σημείωμα αναφερόταν ότι για τον εκσυγχρονισμό τουριστικής μονάδας 4* σε τέτοια κλίμακα (29.000.000,00 ευρώ) απαιτείται, όπως τους ενημέρωσε η αρμόδια Υπηρεσία του EOT, έγκριση από τον EOT τροποποιητικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, η οποία δεν κατατέθηκε ως δικαιολογητικό. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο εισηγητικό αυτό σημείωμα αναφερόταν ότι κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης υπαγωγής είχε προσκομισθεί σήμα του EOT εκδοθέν το έτος 2005, στο οποίο αναγραφόταν ότι για να διατηρείται σε ισχύ θα πρέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να ανανεώνονται πριν τη λήξη τους, ενώ στο εν λόγω σήμα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχε λήξει από τις 30.9.2005. Στο ίδιο εισηγητικό σημείωμα αναφέρεται ότι ο φορέας της επένδυσης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 55334/6.12.2010 έγγραφο του, κατέθεσε την από 31.12.2008 έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας, το από 12.7.2010 πιστοποιητικό πυρασφάλειας και το ανανεωμένο, με αριθμ. πρωτ. 5890/3.12.2010, ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT.

4. Περαιτέρω, ο φορέας της επένδυσης, μετά την υποβολή των ως άνω επικαιροποιημένων στοιχείων και πριν τη νέα εξέταση της εν λόγω επένδυσης από την Κ.Γ.Ε., υπέβαλε στην Υπηρεσία την από 18.12.2010 τεχνική έκθεση για την κατασκευή 78 ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών με πέργκολες στις σουίτες της μονάδας, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 6314/17-12-2010 πράξη της Διεύθυνσης Τουρισμού ....... του EOT, με ισχύ για 4 έτη και κόστος 1.850.000,00 ευρώ. Η Υπηρεσία εκτίμησε, με τεχνική έκθεση στελέχους της που συνήφθη στο προαναφερόμενο εισηγητικό σημείωμα, το κόστος αυτών σε 1.361.000,00 ευρώ.

5. Στη συνέχεια, η εν λόγω αίτηση εισήχθη στην Κ.Γ.Ε., κατά την υπ' αριθμ. 549 συνεδρίαση της 24-12-2010, η οποία γνωμοδότησε, ομόφωνα, αφενός υπέρ της υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, με ενισχυόμενο κόστος 24.141.600 ευρώ (22.780.000,00+1.361.000,00), συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του πρόσθετου κόστους για τις κολυμβητικές πισίνες, και αφετέρου έθεσε τον όρο ότι ο φορέας μέχρι την καταβολή της α' δόσης ή της προκαταβολής της επιχορήγησης θα πρέπει να προσκομίσει εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων στις όψεις και κατόψεις της μονάδας.

6. Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. 60730/ΥΠΕ/5/Ε/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 813/10.5.2011) εγκρίθηκε η υπαγωγή της ανωτέρω επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3299/2004, με το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού 8.542.480,00 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 35,38% του συνολικού κόστους της επένδυσης, στο δε άρθρο 6 παρ. ε περ. ϋϊ της ως άνω υπουργικής απόφασης τέθηκε ως προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης η προσκόμιση από τον φορέα, πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή της προκαταβολής της επιχορήγησης, των εγκεκριμένων από τον EOT τροποποιητικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με τη γνώμη της Κ.Γ.Ε.

7. Περαιτέρω, συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (εφεξής Κ.Ο.Ε.), το οποίο ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που αποτυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 2151/18-1- 2012 τελική έκθεση ελέγχου του, διαπίστωσε, μεταξύ των άλλων, ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, ότι πιστοποιήθηκε η δαπάνη της επένδυσης που ανέρχεται σε 24.168.161 ευρώ, ότι έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα EOT (αρ. πρωτ. 5890/3.12.2010), καθώς και η υπ' αριθμ. 3/25.1.2011 οικοδομική άδεια, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 300/9.2.2011 όμοια, και, τέλος, ότι πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

8. Με το υπ' αριθμ. 56070/13-12-2013 έγγραφό του, ο φορέας της επένδυσης υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, το οποίο εισήχθη στην Κ.Γ.Ε. Με το από 17.12.2014 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας διατυπώθηκε προβληματισμός σχετικά με τον όρο που τέθηκε στην απόφαση υπαγωγής, δηλαδή αν η προσκόμιση του ειδικού δικαιολογητικού έγκρισης αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον EOT μέχρι την εκταμίευση της α' δόσης, είναι σύμφωνος με την υπ' αριθμ. 33017/2007 κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού δικαιολογητικών επενδύσεων, όπως ίσχυε. Και τούτο διότι στο άρθρο 2 παρ. 3.β.1 της απόφασης αυτής, αναφορικά με τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, τα εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά σχέδια, όπου απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικό κανονισμό), καθορίζονται ως ειδικό δικαιολογητικό, και, σύμφωνα με την παράγραφο 6 αρ. 4 της ανωτέρω απόφασης, αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γενικά ή ειδικά) δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. Επίσης, διατυπώθηκε προβληματισμός και ως προς το γεγονός ότι η επένδυση περιλαμβάνει δαπάνες ύψους 1.361.000 ευρώ για την κατασκευή 78 κολυμβητικών δεξαμενών που δεν υπήρχαν στην υποβληθείσα με την από 29-12- 2009 αίτηση υπαγωγής οικονομοτεχνική έκθεση, αλλά προτάθηκαν από τον επενδυτή με τεχνική έκθεση στις 18-12-2010. Ωστόσο, παρά τους προβληματισμούς αυτούς, με το ίδιο εισηγητικό σημείωμα προτείνονται στην Κ.Γ.Ε. τα ακόλουθα: α) η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, με την αιτιολογία ότι οι αιτούμενες μεταβολές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Β του ν.3908/2011, όπως ισχύει, και β) η προσθήκη όρου στην τροποποιητική απόφαση, σύμφωνα με τον οποίον ο φορέας θα πρέπει να προσκομίσει, πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 «αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης» σε κατάσταση ολοκληρωμένης (οριστικής) υπαγωγής. Τέλος, στο ίδιο εισηγητικό σημείωμα επισημαίνεται, μετά τη διατύπωση της ανωτέρω πρότασης, ότι ο όρος που τέθηκε στην απόφαση υπαγωγής, δηλαδή η προσκόμιση από τον φορέα των εγκεκριμένων από τον EOT τροποποιητικών αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της επιχορήγησης, είναι μεν αντίθετος στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση (33017/2007), αφού σύμφωνα με αυτήν η αίτηση υπαγωγής θα έπρεπε να μην εξεταστεί και να τεθεί στο αρχείο, πλην, όμως, εφόσον «ο όρος αυτός τέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της από 24.12.2010 Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια να επανεξετάσει τη νομιμότητα της τροποποιούμενης απόφασης υπαγωγής». Ακολούθως, η Κ.Γ.Ε. (601/22.12.2014 πρακτικά συνεδρίασης) αποδέχθηκε στο σύνολο την εισήγηση της Υπηρεσίας και γνωμοδότησε, ομόφωνα, σύμφωνα με αυτήν.

9. Ακολούθησε η υπ' αριθμ. 125617/ΥΠΕ/5/02810/Ε/ν.3299/2004/7-12-2015 απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 2689/11.12.2015), με την οποία, αφού ελήφθη υπόψη η ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, καθώς και η ως άνω γνώμη της Κ.Γ.Ε., τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση υπαγωγής ως προς το φυσικό αντικείμενο και τα επιμέρους κονδύλια και προστέθηκε ο όρος ότι, πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο φορέας θα πρέπει να προσκομίσει τη δήλωση ένταξης στον ν. 4178/2013 σε κατάσταση ολοκληρωμένης (οριστικής) υπαγωγής. Τέλος, σημειώνεται ότι ο φορέας της εν λόγω επένδυσης έλαβε στις 28.2.2012 το 50% της ανωτέρω επιχορήγησης, ύψους 4.271.240,00.
 
10. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η εν λόγω επένδυση βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσής της και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, προκειμένου να καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσόν της επιχορήγησης, η Υπηρεσία προβληματίζεται αν πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης ή θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση υπαγωγής της.

Νομοθετικό πλαίσιο

11. Με το άρθρο 3 του ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α' 261), όπως ισχύει, ορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου αυτού, ως εξής:
« 1. Στο καθεστώς των ενισχύσεων του Νόμου αυτού υπάγονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες
προκειμένου να οριστούν οι Παρεχόμενες ενισχύσεις, α).....β)......γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού: α.....iv. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.......».

12. Με το άρθρο 7 του ίδιου ως άνω νόμου ρυθμίζονται τα θέματα των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών εφαρμογής των ενισχύσεων, ως εξής:
«1......2......3. Την αίτηση υπαγωγής της παραγράφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Οικονομοτεχνική μελέτη........ Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο, β) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης........4. (α) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με την επιφύλαξη των παρακάτω περιπτώσεων β' και γ' καθορίζει με απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και προσδιορίζει τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής, β)........γ)....... 5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης.......6. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους υποβάλλονται ...........7...........8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων μπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου ή και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα.
........9.............10............11...............12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, οι αποφάσεις τροποποίησης του οικονομικού ή και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, εκδίδονται μετά από γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.............13..............14. Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος, καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής, που έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται. 15. Γνωμοδοτικές Επιτροπές α) Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα Νόμο επενδύσεων που, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή το ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών...........δ. Οι καθοριζόμενες πιο πάνω γνωμοδοτικές επιτροπές γνωμοδοτούν επίσης επί αιτημάτων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αιτημάτων τροποποίησης του οικονομικού ή και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, αιτημάτων παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανώτερης βίας, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, για την υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση, ως και για θέματα επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόμους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.........16. Παρακολούθηση και Έλεγχος α) Η παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους. Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής.......».

13. Κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 4α του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 33017/25.7.2007 (Β' 1292) κοινή απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον τίτλο «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' Αριθμ.20875/12.5.2008  (Β' 922/2008) όμοια, στα άρθρα 1 και 2 της οποίας ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την ενίσχυση τους με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
1. Αίτηση υπαγωγής............2. Ειδικό Ερωτηματολόγιο ............ 3. Οικονομοτεχνική μελέτη............4. Τεκμηρίωση του κόστους ............5. ............».
Άρθρο 2
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, και συνδέονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου.
1. Επενδυτικά σχέδια στο πρωτογενή τομέα............2. Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα............3. Επενδυτικά σχέδια στο τομέα του τουρισμού,
α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.
- Ειδική Γνωμάτευση Ε.Ο.Τ. για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης της μονάδας σύμφωνα με την περίπτωση απ της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του ν.3299/2004.
- Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο. Τ.
β 1. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών κατασκηνώσεων (campings).
- Πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της μονάδος από τον EOT ("έγκριση και αρχιτεκτονικά σχέδια ίδρυσης της μονάδας) καθώς και εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός)............Δήλωση ότι έχει παρέλθει δετία από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή του ειδικού σήματος, των αδειών λειτουργίας αυτών. β2............».
Άρθρο 4
Διαδικασίες και όροι υποβολής
1.Για τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που δεν ορίζονται ειδικά δικαιολογητικά ή δεν προβλέπονται στις κανονιστικές αποφάσεις, ειδικού περιεχομένου, π.χ. του πρωτογενή τομέα, εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ., υποβάλλονται τα Γενικά δικαιολογητικά. 2. Το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης (Γενικά, ειδικά, πρόσθετα ειδικά για την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) συνιστούν το φάκελο της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 3............4............5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση. 6. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση ή όταν η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις μετά από γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της επένδυσης, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας».

14. Με το άρθρο 8 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής των ενισχύσεων, ως εξής:
«1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής: i) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής, ii) Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο
ελέγχου του άρθρου 7. iii............β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει............».

Ερμηνεία των διατάξεων
 
15. Κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατομική διοικητική πράξη, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη (π.χ. ύστερα από άσκηση κατασταλτικού ιεραρχικού ελέγχου) ή την ανάκληση ή κατάργησή της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 3192/2015, ΣτΕ 264/2005, ΣτΕ 2519/1982), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Επίσης, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία εφαρμόζεται εφόσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, εφόσον πράττει αυτό εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης και υπό τον όρο της αιτιολόγησης της ενεργείας της αυτής, με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης νομοθετικό καθεστώς, θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και κατ' ακολουθία τη συνδρομή νομίμου λόγου ανάκλησης (ΣτΕ Ολ. 2176/2004, ΣτΕ 698/2015, ΣτΕ 2923/2013, ΣτΕ 2106/2012, ΣτΕ 2681/2011 κ.α.). Εξάλλου, η ανάκληση από τη Διοίκηση των παράνομων διοικητικών πράξεων συνάδει προς την αρχή της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση της ισχύος της ευμενούς για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξη.
Σύνθεση των αρχών αυτών συνιστούν οι γενικές αρχές περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι ευμενείς διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, εάν είναι παράνομες, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση τους (ΣτΕ Ολομ 2403/1997, 435/2.016, ΣτΕ 3150/2014, ΣτΕ 227/2006, 3557/2007 κ.α.), εκτός εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή η έκδοση της παράνομης πράξης προκλήθηκε από δόλια ενέργεια του διοικούμενου (ΣτΕ 2942/2012, ΣτΕ 2132/2008, 3047/2002, ΣτΕ 3159/1998, ΣτΕ 1091/1998, ΣτΕ 2429/1992, ΣτΕ 869/1994, ΣτΕ 6428/1995 κ.α.), για την οποία απαιτείται στην ανακλητική πράξη ειδικά αιτιολογημένη κρίση της διοίκησης (ΣτΕ 612/2012, 3423/2008), ή η ανάκληση γίνεται για λόγους συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο δικαστικής απόφασης (ΣτΕ 759/1987, ΣτΕ 2453/1984). Ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου μπορεί να ενεργηθεί η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης είναι κατ' αρχήν ο γενικώς οριζόμενος με το άρθρο μόνο του α.ν. 261/1968 (ΦΕΚ Α' 12), σύμφωνα με τον οποίον δεν μπορεί να είναι βραχύτερος της πενταετίας, εκτός αν ειδική διάταξη νόμου προβλέπει μικρότερο χρόνο εντός του οποίου και μόνο επιτρέπεται η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης. (ΣτΕ 435/2016, ΣτΕ 698/2015, ΣτΕ 3150/2014, ΣτΕ 3492/2000 κ.α. Ε. Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, αρ. 179, Π. Δ. Δαγτόγλου Γενικό Διοικητικό Δίκαιο αρ.685 επ). Υπ' αυτήν την έννοια, ο νόμος αυτός δεν ορίζει πότε συντρέχει, αλλά πότε δεν συντρέχει ο εύλογος χρόνος, θεσπίζει δηλαδή το ελάχιστο της διάρκειάς του και ως εκ τούτου η διακύμανση τελικά της διάρκειας αυτού εξαρτάται από την εκτίμηση των ειδικών συνθηκών της κάθε περίπτωσης. Συνεπώς δεν αποκλείεται ο προσδιορισμός του εύλογου χρόνου και σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας (ΣτΕ 4027/2004, 1283/1993, 3550/1988). Μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου, επιτρέπεται η ανάκληση των δυσμενών παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων, προς όφελος του διοικούμενου, οποτεδήποτε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς (ΣτΕ 4090/1987). Ως προς τα αποτελέσματα που επέρχονται από την ανάκληση γίνεται δεκτό ότι η ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων, κατά κανόνα, εξαφανίζει τις συνέπειές της αναδρομικώς ανατρέχουσα στο χρόνο της έκδοσής τους και αποκαθιστά την, προ της έκδοσης των ανακαλούμενων πράξεων, νομική κατάσταση (ΣτΕ 15/1978, ΣτΕ3667/1993 κ.α., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Επ. Σπηλιωτόπουλου παρ. 181). Αντιθέτως, υποχρέωση προς ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων έχει η Διοίκηση μόνον: α) όταν τούτο επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου (Ολ. ΣτΕ 2282/1992, ΣτΕ 2274/2003, ΣτΕ 1041/2004 κ.α.), β) όταν είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση της διοίκησης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση, γ) όταν ο νόμος βάσει του οποίου εκδόθηκαν κηρύχθηκε αναδρομικά αντισυνταγματικός με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οπότε η διοίκηση κατά ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 51 παρ. 6 του ν. 345/1976 υποχρεούται να ανακαλέσει τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν με βάση την αντισυνταγματική διάταξη στο κρίσιμο διάστημα της αναδρομής (ΝΣΚ 335/2013, ΝΣΚ 489/2007, ΝΣΚ 604/2008, Π. Δ. Δαγτόγλου Γενικό Διοικητικό Δίκαιο αρ.685 επ.) και δ) όταν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή με αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ακυρώθηκε ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη νόμου αντίθετη προς το Σύνταγμα και υποβληθεί αίτηση σε εύλογο χρόνο για ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης που έχει το ίδιο περιεχόμενο με την ακυρωθείσα από το πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον (ΣτΕ 3944/1995, ΣτΕ 370/1997, ΣτΕ 2176/2004, ΣτΕ 2736/2005 κ.α.).

16. Εξάλλου, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας δικαίου, που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, επιβάλλουν τη διατήρηση της ισχύος της ευμενούς για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξης (Ολομ.ΣτΕ 2035/2011, ΣτΕ 2309/2009, ΣτΕ3777/2008, ΣτΕ 1501/2008, ΣτΕ1508/2002). Παραβίαση των αρχών αυτών επέρχεται και, επομένως, ανακύπτει ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., όταν τα όργανα του Δημοσίου όχι απλώς προτρέπουν τον διοικούμενο, αλλά του παρέχουν, προκειμένου να προβεί σε κάποια ενέργεια, συγκεκριμένες υποσχέσεις ή διαβεβαιώσεις, δημιουργώντας έτσι σε αυτόν βάσιμες προσδοκίες για την εκπλήρωσή τους και στη συνέχεια αρνούνται να τις εκπληρώσουν (ΣτΕ 3334/2012) ή του δημιουργούν, ενόψει συγκεκριμένων ενεργειών τους, την εύλογη πεποίθηση ότι θα τύχει μιας συγκεκριμένης μεταχείρισης αλλά δεν ολοκληρώνουν τις απαιτούμενες από μέρους τους ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί η προσδοκία του διοικουμένου (ΣτΕ 2202/2014).
 
17. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 7 του επενδυτικού νόμου 3299/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπ' αριθμ. 33017/25.7.2007 (Β' 1292) κοινής υπουργικής απόφασης, συνάγεται σαφώς ότι προϋπόθεση για να εξεταστεί αίτηση για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 ήταν να συνοδεύεται κατά την υποβολή της από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές γενικά και ειδικά δικαιολογητικά. Ειδικότερα, από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι η αίτηση υπαγωγής για όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλεται για την ενίσχυση τους με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης απαιτείται να συνοδεύεται, μεταξύ των άλλων, από οικονομοτεχνική έκθεση, με την οποία να αποτυπώνεται αναλυτικά και με πληρότητα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης, ώστε έτσι να είναι δυνατή η αξιολόγησή της. Ειδικά δε, για επενδυτικό σχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, μεταξύ των άλλων, η προσκόμιση εγκεκριμένων από τον EOT τροποποιητικών αρχιτεκτονικών σχεδίων, όπου αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικό κανονισμό), καθώς και του ειδικού σήματος του EOT. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται ρητά στις ανωτέρω διατάξεις (παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και παράγραφος 6 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης) έχει ως συνέπεια την μη αξιολόγηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων και τη θέση των σχετικών αιτήσεων στο αρχείο.

18. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το διδόμενο ιστορικό και τα στοιχεία που το συνοδεύουν, ο φορέας της εν λόγω επένδυσης, υπέβαλε τη σχετική αίτηση υπαγωγής, χωρίς να συνοδεύεται αυτή από όλα τα προβλεπόμενα για την περίπτωση αυτή γενικά και ειδικά δικαιολογητικά. Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, ο φορέας δεν υπέβαλε εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, καίτοι η επένδυση αφορούσε εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας, μεγέθους 29.000.000,00 ευρώ, και ήταν απαραίτητη η ανωτέρω έγκριση, όπως, επίσης, στο σήμα του EOT που προσκόμισε είχε λήξει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η πυρασφάλεια και ως εκ τούτου το σήμα αυτό δεν ήταν σε ισχύ. Στη συνέχεια, όμως, η αίτηση αυτή δεν τέθηκε στο αρχείο, όπως έπρεπε σύμφωνα με το νόμο, αλλά η σχετική διαδικασία προχώρησε παρά το ότι οι ελλείψεις αυτές όχι μόνο ήταν γνωστές στην Υπηρεσία και την Κ.Γ.Ε. αλλά ρητά αναφέρονται στα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα και στις σχετικές γνώμες της Κ.Γ.Ε. Επίσης, ο φορέας υπέβαλε, πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, νέα τεχνική έκθεση για την κατασκευή 78 ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, με την οποία έτσι τροποποιούσε μη νομίμως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου που είχε υποβάλει με την αίτηση υπαγωγής. Παρόλα αυτά, όμως, η Υπηρεσία αξιολόγησε την επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη και τη νέα τεχνική έκθεση και εισηγήθηκε την υπαγωγή της στον επενδυτικό νόμο, με ενισχυόμενο κόστος 24.141.600 ευρώ, (22.780.000,00+1.361.000,00), συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του πρόσθετου κόστους για τις κολυμβητικές πισίνες, με τον όρο μόνο ότι ο φορέας μέχρι την καταβολή της α' δόσης ή της προκαταβολής της επιχορήγησης θα πρέπει να προσκομίσει τα εγκεκριμένα τροποποιητικά αρχιτεκτονικά σχέδια του EOT, λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων στις όψεις και κατόψεις της μονάδας. Ακολούθησε η γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, και η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, επίσης σύμφωνα με τη γνώμη της ΚΓΕ και το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας. Περαιτέρω, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή, συγκροτήθηκε το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου, το οποίο, αφού έλεγξε την επένδυση, συνέταξε σχετική έκθεση περί ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας. Ακολούθησε η καταβολή του 50% της επιχορήγησης και η έκδοση τροποποιητικής απόφασης της απόφασης υπαγωγής ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

19. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Υπηρεσία με σειρά ενεργειών της, όπως η έκδοση απόφασης υπαγωγής, στην οποία τέθηκε ο όρος ότι τα εγκεκριμένα από τον EOT τροποποιητικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης, η συγκρότηση του ΚΟΕ, το οποίο, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, συνέταξε σχετική έκθεση περί ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, η καταβολή στη συνέχεια του 50% της επιχορήγησης και η έκδοση τροποποιητικής απόφασης υπαγωγής, δημιούργησε στον φορέα τη δικαιολογημένη πεποίθηση ότι η διαδικασία της επιχορήγησης της εν λόγω επένδυσης θα προχωρήσει κανονικά και η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αρκεί ο φορέας να τηρήσει τους όρους που τίθενται στην απόφαση υπαγωγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

20. Ενόψει των ανωτέρω και των πραγματικών δεδομένων του ερωτήματος, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, με την οποία συντάχθηκε και η Εισηγήτρια (γνώμη άνευ ψήφου), η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της εν λόγω επένδυσης στις διατάξεις του ν.3299/2004, ανεξαρτήτως της παρέλευσης ή μη του ευλόγου χρόνου προς τούτο, θα παραβίαζε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, καθόσον η Υπηρεσία με σειρά ενεργειών της (βλ. σκέψη 19) και για μεγάλο χρονικό διάστημα (δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις 10.5.2011), δημιούργησε στον φορέα την πεποίθηση ότι η υπαγωγή της εν λόγω επένδυσης στον ως άνω επενδυτικό νόμο δεν έχει πρόβλημα και η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί, εφόσον τηρήσει τους όρους της απόφασης υπαγωγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Και τούτο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επένδυση έχει ήδη ολοκληρωθεί (ημερομηνία πιστοποίησης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας από Κ.Ο.Ε. στις 18.1.2012).

Απάντηση

21. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') γνωμοδοτεί, ομοφώνως, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη σκέψη 20.
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 9-12-2016

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια

Ιωάννα Λεμπέση
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο