Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2017 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/3664/ΔΠΓΚ/2017 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

(Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 13/1/2017
Αρ. Πρωτ. οικ. 2/3664/ΔΠΓΚ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


 


 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ' και Η'
Β. Πρίγκουρη Κ. Τετώρου 210-33 38 275, 210-33 38 558 210-33 38 511 210 33 38 206 Παν/μίου 37 10165 Αθήνα [email protected] [email protected]
ΤΜΗΜΑΤΑ:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ταχ. Δ/νση Email:
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων αναφορικά με την εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Σχετ: Οι αριθ. οικ. 2/89217/ΔΠΓΚ/16.11.2016, οικ. 2/93796/ΔΠΓΚ/5.12.2016 και οικ. 2/97513/ΔΠΓΚ/19.12.2016 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ.

Με αφορμή ερωτήματα από Ν.Π.Δ.Δ. - φορείς της γενικής κυβέρνησης, των οποίων οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2017 δεν έχουν εγκριθεί έως 31.12.2016, αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) σε βάρος των οποίων θα ενταλματοποιηθούν οι δαπάνες που αφορούν εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία αυτή και δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ο φορέας της γενικής κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου (Κ.Α.Ε.), πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο για περίοδο μέχρι τρείς (3) μήνες, ενώ και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών θεωρείται νόμιμη η πληρωμή αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος εκδόθηκαν οι ανωτέρω σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την τροποποίηση του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, στις εργοδοτικές εισφορές και στην είσπραξη και απόδοση εσόδων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. Οι Κ. Α. Ε. που συστάθηκαν αντικαθιστούν τους Κ.Α.Ε. που χρησιμοποιούνταν μέχρι το έτος 2016 για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, ενώ οι παλαιοί Κ.Α.Ε. παύουν να χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και εφεξής.

Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. - φορείς της γενικής κυβέρνησης, των οποίων οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2017 δεν έχουν εγκριθεί έως 31.12.2016, η ενταλματοποίηση των δαπανών για εργοδοτικές εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, θα γίνεται σε βάρος των νέων Κ.Α.Ε. και μέχρι του ύψους του 40% των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για την ορθή αποτύπωση των παραπάνω, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αντιστοίχιση των παλαιών με τους νέους κωδικούς και επιμερισμός των ποσών, εφόσον απαιτείται.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο