Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2017 ]

Αριθμ. 9573/2016 Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’166), όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

(Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’166), όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 9573/2016

(ΦΕΚ Β' 4414/30-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡ. 7 ν. 3691/2008)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. β. της παρ. 3 και της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν.4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 166), όπως ισχύει.

γ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’178), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A’98).

2. Την αριθ. 38865/Β’1208 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166)» (Β’ 1705).

3. Την αριθ. 2/68982/0026/5.8.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ. Κράτους «Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας» (ΑΔΑ: ΩΙΖΑΗ-09Ε).

4. Το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), όπως ισχύει:

α) είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης (παρ. 1στ., άρθρο 14, ν. 4270/2014),

β) δε διαθέτει οργανική μονάδα τουλάχιστον επιπέδου τμήματος με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος,

γ) αποτελεί ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και στην οικεία Γενική Διεύθυνση την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄143) επί των οικονομικών θεμάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 του ν. 3691/2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Αρχής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο