Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 142361/ 2017 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

(Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 142361

(ΦΕΚ Β' 14/12-01-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129), το πρώτο εδάφιο του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο παρ.6 του ν. 4393/2016 (Α' 106) και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220).

2. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α' 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(Α' 145).

8. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

9. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Β' 1381 - ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ).

10. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθ. 2/51290/0026/2.6.2016 με θέμα την παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) και αριθ. 2/77786/0026/26.9.2016 με θέμα «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ).

11. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την αρ.: 79675/27.7.2016 (ΑΔΑ: 6ΓΛΓ465307-2ΨΕ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του πρώην Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για το συντονισμό της υλοποίησης του σχεδίου δράσης μεταφοράς αρμοδιοτήτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

12. Την αριθ. πρωτ. 281/21.12.2016 ειδική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Φορέας 35.

13. Την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών από 1.1.2017.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Κατανέμουμε τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία για το σκοπό αυτό αναδιοργανώνεται ως ακολούθως:
α) Συνιστάται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων.
β) Το Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών μετονομάζεται σε Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
γ) Το Τμήμα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στο Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Συνεπεία των παραπάνω και για την εύρυθμη λειτουργία της ΓΔΟΥ, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στο Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 14 ως εξής,

«Άρθρο 14
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των ειδικών φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει τον σχεδιασμό και συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Συντάσσει οικονομικές εκθέσεις για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε εφαρμογή του ν. 4270/2014.
Έχει την ευθύνη της δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους του ΠΔΕ αρμοδιότητας του Υπουργείου».

β) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3α του άρθρου 15 ως εξής:

«Άρθρο 15
2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
β) Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ)
γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών.
3. α) Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
αα. Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία, κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών.
ββ. Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών.
γγ. Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.
δδ. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων.
εε. Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού.
στστ. Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ,).
ζζ. Ο καθορισμός των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.
ηη. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τον καθορισμό του μηνιαίου ορίου απαιτούμενων πιστώσεων για την πληρωμή των δαπανών του επόμενου μηνός, η κατάρτιση σχετικών πινάκων και η υποβολή αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.
θθ. Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ,).
ιι. Η μέριμνα για την έγκριση του και την υποβολή αυτού, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις αυτού στο ΓΛΚ.
ιαια. Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
ιβιβ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, κατευθύνοντας τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο, για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την ορθή εκτέλεση τους».

γ) Αντικαθίσταται το άρθρο 16 ως εξής:

«Άρθρο 16
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου και η πληρωμή των δαπανών όλων των ειδικών φορέων του Υπουργείου.
2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού
β) Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
δ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού.
αα. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ββ. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
γγ. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
δδ. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
εε. Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών
στστ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
ζζ. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
ηη. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
θθ. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
ιι. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
ιαια. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
ιβιβ. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.
ιγιγ. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η τήρηση των ανώτατων ορίων τους και η υποβολή πρότασης για την ανακατανομή αυτών.
ιδιδ. Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού ή τους έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιειε. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ιστιστ. Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.
ιζιζ. Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ.
ιηιη. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.
β) Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
αα. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, σε συνέχεια αιτημάτων φορέων και μετά από έλεγχο των ορίων πιστώσεων βάσει των εγκεκριμένων Συλλογικών αποφάσεων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων).
ββ. Κατάρτιση εντολών κατανομής πιστώσεων και ο ορισμός των Υπεύθυνων λογαριασμών των έργων με Υπόλογο-διαχειριστή την Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
γγ. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και του διαθέσιμου υπόλοιπου ανά ενάριθμο και υπεύθυνο λογαριασμού και η έκδοση εντολών πληρωμής.
δδ. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αυτών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
εε. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών και αδιάθετων πιστώσεων, η διαχείριση κάθε είδους δαπάνης και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
στστ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
ζζ. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης και παρακολούθησης των έργων.
ηη. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες και η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
θθ. Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
ιι. Μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου σχετικού με το Π.Δ.Ε.
ιαια. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για το σκοπό αυτό
ιβιβ. Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εντολών κατανομών.
ιγιγ. Η μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο.
ιδιδ. Η συνεργασία με το ΓΛΚ για την τήρηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων.
γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών.
αα. Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των κάθε είδους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλη καταβαλλόμενη απολαβή του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου
ββ. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, αρμοδιότητας του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατακτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
γγ. Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
δδ. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 80/2016).
εε. Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
στστ. Έκδοση τίτλου για την εντολή πληρωμής δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ζζ. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατακτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ηη. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
θθ. Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ιι. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
ιαια. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιβιβ. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του Τμήματος.
ιγιγ. Τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου.
ιδιδ. Παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
ιειε. Παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως τέως και νυν προσωπικό του Υπουργείου. Παροχή οικονομικών στοιχείων για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
ιστιστ. Η επεξεργασία δικαιολογητικών δαπανών μετακινήσεων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, η σύνταξη κατάστασης δαπάνης, υπολογισμός τυχόν παρακρατήσεων, η σύνταξη διαβιβαστικού και η υποβολή προς εκκαθάριση στο αρμόδιο τμήμα.
ιζιζ. Παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.
δ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων
αα. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ)
ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ββ. Η εκτέλεση των εντολών πληρωμών του τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
γγ. Ο ορισμός των υπεύθυνων λογαριασμών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
δδ. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
εε. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
στστ. Η τήρηση Μητρώων κατασχέσεων και εκχωρήσεων και η καταχώριση στοιχείων στα τηρούμενα Μητρώα.
ζζ. Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και του ΓΛΚ.
ηη. Η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και εξωτερικό.
θθ. Καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του Μητρώου αυτών.
ιι. Η έκδοση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων και η ανάρτηση των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων στην ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών».

Άρθρο 2

1. Στο Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων προΐσταται υπάλληλος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 78 παρ. 3α του Π.Δ. 116/2014 όπως ισχύει και του άρθρου 58, παρ. 4 του ν. 4438/2016.

2. Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προΐστανται στις οργανικές μονάδες που με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης μετονομάζονται εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις ίδιες οργανικές μονάδες.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο