Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /2017 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236)

(Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 11.01.2017
Α.Π. Φ80000/οικ.61647/2212
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ13
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Γκιουλέκα
Β. Δρακόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 336 8122, 8103

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236 τεύχος Α'/19-12-2016, δημοσιεύτηκε ο ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α'85) και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 27 του οποίου εισάγονται μεταβολές στις ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την έναρξη του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα:

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 27 με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι έως την έναρξη του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016. 

Μέχρι 31.12.2016 καταβάλλουν εισφορές ασφαλισμένου στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε Τομέα.

Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται για το μήνα Δεκέμβριο 2016 σε ποσοστό 7,5%, το οποίο από 1.1.2017 αναπροσαρμόζεται ετησίως ισόποσα και σταδιακά, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα ποσοστά Κλάδου Σύνταξης εργαζομένου και εργοδότη κατ' έτος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ποσοστό ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ποσοστό ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε Τομέα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πριν το Δεκέμβριο 2016

7,5%

1.1.2017

6,67%

8,96 %

1.1.2018

6,67%

10,42 %

1.1.2019

6,67%

11,87 %

1.1.2020

6,67%

13,33 %


Οποιαδήποτε διάταξη ορίζει διάφορο ποσοστό εισφορών από 1.1.2017 παύει να ισχύει (πχ. εισφορές εργαζομένου του τ. ΤΣΠΕΑΘ και εισφορές εργοδότη του τ. ΤΑΤΤΑΘ όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ11321/οικ.45947/1757/19.12.2016, παρ. 7 του αρ. 39 του ν. 3518/2006, παρ. 1 του αρ. 24 του ν. 3083/1954, παρ. 3 του αρ. 5 του ν. 3619/1956).

2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ως ορίζεται ανωτέρω και η πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 4331/2015 (Α'69), για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ. 5β του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α'179).

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4445/2016 (Α'236), ορίζεται, ότι για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α' του εδαφίου β' του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως ισχύει, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α'85) για την προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Αντίθετα, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, χορηγείται προσαύξηση στο ανταποδοτικό ποσό της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, υπολογιζόμενη με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (Α'85). Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Σχετικές οδηγίες και παραδείγματα έχουν δοθεί στην εγκύκλιο του Υπουργείου Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 -ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω).

Δεδομένων, δε, των νέων ενιαίων κανόνων υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για όλους τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένους (μεταξύ των οποίων είναι και η ανωτέρω πρόβλεψη του άρθρου 30 του ν.4387/2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν.4331/2015 θεωρείται καταργηθείσα από της ισχύος του ν.4387/2016 (ήτοι από 13/5/2016).

3. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Με την παρ. 2 περ. α και β του ίδιου άρθρου, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής.

Συνεπώς από 1.1.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 €, καταργουμένων τυχόν διαφορετικών προβλέψεων που ίσχυαν για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.

Με την περ. γ που προστέθηκε στην παρ. 2 του αρ. 38 του ν. 4387/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4445/2016, ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, εφόσον ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. α) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 €.

Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ.β) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), ήτοι 510,95 ευρώ.

4. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι, από 1.1.2017, η συνολική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα των μισθωτών ασφαλισμένων του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α, ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% και κατανέμεται αφενός για παροχές σε είδος σε ποσοστό 6,45% από το οποίο ποσοστό 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, αφετέρου για παροχές σε χρήμα σε ποσοστό 0,65%, όπου ποσοστό 0,40% βαρύνει ο ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης (άρθρο 38 παρ. 1 και 2 περ. α και β και γ του ν. 4387/2016). Ειδικότερες λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 41 θα σας δοθούν πολύ σύντομα.

5. Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α'159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο (παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4411/2016) εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ (άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει), να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο