Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2017 ]

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

(Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 179/2016

(ΦΕΚ Β' 4327/30-12-2016)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 53 παρ. 5, 281 παρ. 5 και 376 παρ. 13 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 121047/17.11.2016 (ΥΟΔΔ 631) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)».

4. Την αριθμ. 87288/24.8.2016 (ΥΟΔΔ 454) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

5. Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Διορισμός τακτικών μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

6. Την αριθμ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

7. Την αριθμ. 3396/5.3.2012 (ΥΟΔΔ 94) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

8. Το π.δ. 122/2012 (Α΄ 215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 123/2012 (Α΄ 216) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), όπως ισχύει.

10. Την ανάγκη έκδοσης νέων πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. 6334/19.12.2016 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Αρχής με θέμα την έκδοση νέων πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

12. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που διενεργήθηκε με ενώσεις οικονομικών φορέων.

13. Τη διαβούλευση που διενεργήθηκε με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της συγκροτηθείσας Ομάδας Εργασίας (ΑΔΑ 602ΛΟΞΤΒ- 5ΒΟ).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την έκδοση των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, τα οποία επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, ως εξής:
Παράρτημα Α΄. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,
Παράρτημα Β΄. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Δείτε τα Παραρτήματα ως συνημμένο αρχείο

2. Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

3. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το Παράρτημα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Α) (για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του ν. 3316/2005) της αριθμ. Δ17γ/ 06/168/Φ.Ν.439.1/5.12.2007 (Β΄ 2333) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 (Β΄ 1581) και Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 (Β΄ 23) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή και τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που εγκρίνονται με αυτή και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο