Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2001 ]

ΠΟΛ.1162/22.6.2001 Καταβολή του φόρου στην περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σήματος έναντι ανταλλάγματος που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων

(Καταβολή του φόρου στην περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σήματος έναντι ανταλλάγματος που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1026584/10223/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1162

ΘΕΜΑ: Καταβολή του φόρου στην περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σήματος έναντι ανταλλάγματος που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων.


1026584/10223/Β0012/Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:Α. Φορολογία εισοδήματος

1. Με τις διατάξεις της περ. β' και των τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30%, λογιζόμενο ως εισόδημα, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων. Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία τα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας.

2. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1047166/10364/Β0012/ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2459/1997, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που παρέχεται η χρήση (υπάρχει μίσθωση) του σήματος έναντι περιοδικών καταβολών και δημιουργείται έσοδο για τον δότη - δικαιοπάροχο, χωρίς αυτός να πραγματοποιεί κάποια δαπάνη για την απόκτησή του, το σχετικό έσοδο υπόκειται σε φορολογία κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, αφού θεωρείται ότι αλλάζει απλά ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και το έσοδο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό 75.09 "Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων".

3. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όταν επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του σήματός της σε άλλη επιχείρηση, έναντι ανταλλάγματος το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων που πραγματοποιεί η άλλη επιχείρηση, τότε το έσοδο αυτό (μίσθωμα) που αποκτά η πρώτη επιχείρηση υπάγεται σε αυτοτελή φορολογία με συντελεστή 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, εξαντλούμενης μ' αυτό το φόρο της φορολογικής υποχρέωσής της για το συγκεκριμένο έσοδο. Βέβαια, αν η επιχείρηση που αποκτά αυτό το έσοδο είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισμός τότε, εκτός από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, δηλαδή αν τα υπόψη νομικά πρόσωπα διανείμουν κέρδη, τότε το τμήμα του ως άνω εσόδου, που περιλαμβάνεται στα διανεμόμενα κέρδη, θα υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις.

4. Επίσης και όσον αφορά το χρόνο καταβολής του αυτοτελούς φόρου για το πιο πάνω έσοδο, σημειώνονται τα εξής:

Οταν οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις έχουν συμφωνήσει όπως το υπόψη έσοδο καταβάλλεται μετά τη λήξη της οικείας (κάθε φορά) διαχειριστικής περιόδου της οφείλουσας τούτο επιχείρησης ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα (κάθε τρίμηνο, εξάμηνο κ.λπ.), τότε η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του συμφωνημένου για την καταβολή του υπόψη εσόδου χρονικού διαστήματος. Ομως, επειδή για να εξευρεθεί η βάση υπολογισμού αυτού του εσόδου και κατ' επέκταση το ύψος αυτού (δηλαδή το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποίησε εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος η επιχείρηση που οφείλει το έσοδο τούτο), απαιτείται κατά κανόνα κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται δεκτό όπως η υποβολή της σχετικής δήλωσης και η καταβολή του φόρου γίνεται μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του.Β. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Οταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σήματος έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, η οποία συμφωνείται να καταβάλλεται μετά τη λήξη ορισμένης χρονικής περιόδου, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο και το τμήμα της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό από το δικαιούχο, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη αυτού. Δηλαδή στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται με τη σχετική σύμβαση.Γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών σημάτων, αποτελεί παροχή υπηρεσίας η οποία υπόκειται σε συντελεστή ΦΠΑ 18%, δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή δεν εμπεριέχεται στον πίνακα αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με την 6η Οδηγία ΕΟΚ (, όπως ισχύει), δύνανται να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο