Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-01-2017 ]

Αριθμ. ΑΤ10/ Φ51010/οικ. 58121/9288/ 2016 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»

(Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.58121/9288

(ΦΕΚ Β' 3/05-01-2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160/11.07.2002), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1/ΣΤα του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107/05.05.2014) και τις τροποποιήσεις αυτού, για την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2014 (ΦΕΚ Α' 180/29.08.2014), «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/05.11.2016), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2169/9.10.2015), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678/13.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/ οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) “Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης”».

8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Αρ. Φ.51010/οικ.54495/694/29.1.2016 (ΦΕΚ Β' 258/10.2.2016), «Αναστολή ισχύος της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ. 1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης”».

9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ Β' 178/ 23.01.2015), «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678/13.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (ΦΕΚ Β' 178) “Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης“», αντικαθίσταται ως εξής:

«Προσόντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο ή και επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει την επάρκεια τους ως προς την επιτυχή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαιτέρως συνεκτιμώνται η εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το κράτος, καθώς επίσης και η γνώση ξένης γλώσσας. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, είτε και σε άτομο αναλόγων προσόντων που καταλαμβάνει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασίες και δύναται να είναι μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, οφείλουν να διαθέτουν το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Θα πρέπει επίσης να χαίρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα.
Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής δύνανται να ασφαλίζονται προαιρετικά στο TEA.»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο