Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 1990/ 2016 Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

(Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 01/12/2016
Α.Π.: 1990

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου 18
Αθήνα, 117 43
Πληροφορίες: ΔΑΝΑΗ ΚΟΡΡΕ
Τηλ.: 2132018048, 213 2018000
Fax: 213 2018011
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ


O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).

2. Το Ν.4389/2016 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 94/Α'/27-05-2016).

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016).

4. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138 final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.15) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

6. Την Υπουργική Απόφαση 55231/ΕΥΘΥ 474/21-05-2015 (ΦΕΚ 949/Β/27-05-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του άρθρου 5, παρ.2 του Ν.4314/2014 και αντικαταστάθηκε η με αριθμ.:οικ.202/2008 (ΦΕΚ 155/Β/01-02-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ίσχυε.

7. Τη με αριθμ. πρωτ.: 34681/2015 Απόφαση ορισμού μετακλητού Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης των Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ (ΦΕΚ178/ΥΟΔΔ/27-03-2015) που υπογράφει την Απόφαση Ένταξης.

8. Τις με αριθμ. πρωτ.: 75310/15-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΞΓ4465ΦΘΘ-ΚΟ3) και 75306/15-07-2015 (ΑΔΑ: 78ΧΟ465ΦΘΘ-ΟΨ8) Υπουργικές Αποφάσεις για την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Προϊσταμένης και τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων, αντιστοίχως, της ως άνω ΕΥΔ.

9. Την από 30-06-2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ-314) με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.

10. Την από 20/07/2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την έγκριση της 4ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, με γραπτή διαδικασία (ΑΔΑ: 7Ξ0Ξ4653O7-H5M).

11. Τη με αριθμ.πρωτ.:οικ1288/20-05-2016 Πρόσκληση με Κωδ. 09_ A.2.1_A.2.2_00 και τίτλο ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» (ΑΔΑ:75ΡΓ4653Ο7-1Ο0), όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ.πρωτ. 1924 (σχετ.: 1963, 1973)/08-07- 2016 1η Τροποποίηση με Κωδικό 09_ Α.2.1_Α.2.2_01(ΑΔΑ:ΨΓΣΔ4653Ο7-Θ0Ε), και κατόπιν με τη με αριθμ.πρωτ.2394/30-08-2016 2η τροποποίηση με Κωδικό 09_ Α.2.1_Α.2.2_02(ΑΔΑ:7ΝΒΓ4653Ο7-4ΟΗ).

12. Τη με αριθμ. πρωτ.:ΔΣΣΟΔΓ1102529/07-07-2016 (εισερχ. ΕΥΔ: 1990/11-07-2016) Αίτηση Χρηματοδότησης του δικαιούχου Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς την ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης με MIS 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», μετά των συνημμένων αυτής, όπως έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.

13. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Μονάδας Α2 της Δ.Α. του Ε.Π. ΜΔΤ και του δικαιούχου για την παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με τις ενσωματωμένες παρατηρήσεις, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ.

15. Τη με αριθμ. πρωτ.: οικ. / -10-2016 θετική Εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την ένταξη της πράξης.

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» ως εξής:


Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Ιωαννίδης ΓιώργοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο