Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2001 ]

ΠΟΛ.1157/14.6.2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

(Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1056690/420/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
- Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1157

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων – ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

1056690/420/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 περί ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α'/26.5.1992, όπως ισχύει).

2. Τις διατάξεις των υποπερ. γε' και στ' της περ. γ' του άρθρου 38 του ως άνω Π.Δ.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "Απλουστεύσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, αλλά και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Αρθρο 1

Υποβολή καταστάσεων - ισοζυγίων και πιστοποίηση υποκείμενων

1. Στους επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις καταστάσεις και το ισοζύγιο του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/1992), παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αυτών, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υπόχρεους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων - ισοζυγίων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

3. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.


Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων - ισοζυγίων, δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση - ισοζύγιο, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.Αρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής -

Προϋποθέσεις υποβολής

Α. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής υποβάλλονται:

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών.
- Ισοζύγιο λογαριασμών.

Β. Οι καταστάσεις ή το ισοζύγιο γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ τους.


Αρθρο 4
Τρόπος υποβολής

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων ή ισοζυγίου είναι ισοδύναμη με την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα και μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

α) Πληκτρολογούνται από το χρήστη - υπόχρεο αναλυτικά τα περιεχόμενα στοιχεία της κατάστασης σε ηλεκτρονικά διαμορφωμένα πλαίσια.

β) Καταχωρούνται από το χρήστη - υπόχρεο μόνο τα βασικά στοιχεία της κατάστασης (συνολικός αριθμός φορολογικών στοιχείων και συνολική αξία συναλλαγών) ή ισοζυγίου (σύνολο αξιών χρέωσης - πίστωσης, χρεωστικών - πιστωτικών υπολοίπων). Τα περιεχόμενα αναλυτικά στοιχεία τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά με επισυναπτόμενο μαγνητικό αρχείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

2. Στην περίπτωση διπλής υποβολής κατάστασης - ισοζυγίου για την ίδια χρονική περίοδο, μέσω TAXISnet και μέσω ΔΟΥ, δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.


Αρθρο 5
Αποδεικτικό υποβολής

1. Η εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης ή του ισοζυγίου συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής τους ή η εκτύπωσή τους μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για τον υπόχρεο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής, αντίστοιχα.

2. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις αποστολής μαγνητικού αρχείου αντί της κατάστασης - ισοζυγίου, θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται τα βασικά στοιχεία του υπόχρεου και τα γενικά σύνολα πλήθους των φορολογικών στοιχείων και αξίας αυτών, όσον αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, καθώς και τα σύνολα χρέωσης, πίστωσης, χρεωστικών υπολοίπων, πιστωτικών υπολοίπων, όσον αφορά τα ισοζύγια λογαριασμών.


Αρθρο 6
Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η ΓΓΠΣ αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή:

α) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή - απενεργοποίησή του.

β) Στην περίπτωση μεταφοράς της έδρας του υπόχρεου, σε περιοχή αρμοδιότητας ΔΟΥ η οποία δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS.

γ) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.


Αρθρο 7
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης - ισοζυγίου διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.


Αρθρο 8
Ελεγχος - ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από το TAXISnet αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων - ισοζυγίων, κατά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - ΚΒΣ.

2. Στις περιπτώσεις παραλαβής καταστάσεων που περιλαμβάνουν λανθασμένα ή μη συσχετισμένα ΑΦΜ, η ΓΓΠΣ ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου για έλεγχο του περιεχομένου της κατάστασης.

3. Το περιεχόμενο των προς διασταύρωση καταστάσεων - ισοζυγίων θα παραμένει στη ΓΓΠΣ προς επεξεργασία και θα παρέχεται στη ΔΟΥ και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον ζητηθεί.

4. Η ΓΓΠΣ υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 περί "ΚΒΣ", όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.


Αρθρο 9
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο