Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189746 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1175671 ΕΞ 2016/01.12.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ»»

(Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1175671 ΕΞ 2016/01.12.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ»»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 29/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189746 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μυλωνά / Αικ.Μελανίτου/ Αν. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:2106987502, 407, 423
FAX :2106987506
E-Mail:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1175671 ΕΞ 2016/01.12.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ"»


ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι και με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΘΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1.12.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΑΔΑ: 18ΒΗ-2Θ1), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 3976 τεύχος Β και ισχύει από την 12.12.2016.

1. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 1, με τις οποίες αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟΟ ορίζεται ότι, τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών, παραδίδονται στα αεροσκάφη από φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν.2960/2001.

2. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 2, με τις οποίες καθορίζονται μεταβατικές διατάξεις, οι δεξαμενές ανεφοδιασμού που ήδη λειτουργούν στους υποκείμενους χώρους των αεροδρομίων, οφείλουν να λάβουν άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2960/2001 και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των υπ'αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο., το αργότερο μέχρι την 31.12.2017. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών αδειών δεξαμενών ανεφοδιασμού.

3. Στις περιπτώσεις των αεροδρομίων, όπου για τη μετατροπή των δεξαμενών ανεφοδιασμού σε φορολογικές αποθήκες απαιτείται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, οι Δεξαμενές Ανεφοδιασμού δύνανται να λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων, το αργότερο μέχρι την 31.12.2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού. 

4. Προς τούτο, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των εταιρειών και λοιπών εμπλεκομένων μερών στην έγκαιρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω ενεργειών, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας εντός των οριζόμενων ως άνω προθεσμιών.

5. Τέλος, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώσουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σχετικά με την πρόθεσή τους τόσο για την μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες όσο και για την πρόθεσή τους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, καθώς και για το χρονικό διάγραμμα αποπεράτωσης που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, ώστε να υπαχθούν και στην αντίστοιχη προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις προθεσμία.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο