Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ 2016 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013

(Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο:210 - 3375312
FAX:210 - 3375001
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς γενικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 39 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

3. Όπως έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση με το αριθ.ΔΕΑΦΒ 1066398 ΕΞ2016/25.4.2016 έγγραφό μας, το μίσθωμα που αποκτά Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (ανώνυμη εταιρεία) με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης ζώνης λιμένων σε τρίτους αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, για το οποίο υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4172/2013.

4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι το σχετικό εισόδημα που αποκτά ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έχοντας ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, από την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε τρίτο (παραχωρησιούχο), των οποίων το κόστος κατασκευής (εγκαταστάσεις και μηχανήματα) έχει επιβαρύνει εξολοκλήρου τον παραχωρησιούχο και το οποίο προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών που αναπτύσσει ο παραχωρησιούχος, αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία, με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 για το οποίο η ανώνυμη εταιρεία, ως φορέας γενικής κυβέρνησης, υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ίδιου νόμου.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο