Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2001 ]

ΠΟΛ.1146/28.5.2001 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με βάση μη συνενωμένα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο αντίτυπα

(Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με βάση μη συνενωμένα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο αντίτυπα )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1051694/2794/209/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Α. Κωσταβασίλη
Τηλέφωνο: 3647202 - 5

ΠΟΛ.: 1146

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση μη συνενωμένα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο (2) αντίτυπα.

1051694/2794/209/Β0014/

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις ΔΟΥ για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Π.953/64/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και της υπ' αριθ. 1054722/4293/995/εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της, για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται να προσκομισθούν στην αρμόδια αρχή (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση ή στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ) τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

2. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), όλα τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται τουλάχιστον διπλότυπα (πλην των εισιτηρίων) ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ.

3. Περαιτέρω, με βάση επίσης τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας μπορεί, για τις ανάγκες των συναλλαγών ή για οργανωτικούς λόγους, να εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σε περισσότερα αντίτυπα, εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.

4. Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, εφόσον υποβάλλονται για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απλά τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν θεωρηθεί σε δύο αντίτυπα, οπότε εκ του νόμου δεν αναγράφεται ο προορισμός κάθε αντιτύπου, θα γίνονται δεκτά για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος τα πρωτότυπα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την υπ' αριθ. Π.953/64/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ομως, στην περίπτωση που υποβάλλονται για επιστροφή ΦΠΑ τιμολόγια με τους χαρακτηρισμούς ανά αντίτυπο με σφραγίδα ή εντύπως του προορισμού τους (γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουν εκδοθεί περισσότερα από δύο αντίτυπα), θα γίνονται δεκτά για την επιστροφή του ΦΠΑ μόνο τα αντίτυπα που φέρουν τον χαρακτηρισμό "για τον παραγωγό" ή "για τον αγρότη". Επιπλέον, μαζί με το αντίτυπο αυτό θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αγρότη παραγωγού ότι δεν έχει κάνει χρήση άλλου αντίτυπου με άλλη ένδειξη, π.χ. "για τον εκδότη" ή "για τον αγοραστή", "για το λογιστήριο", "στέλεχος" κ.λπ.

Τέλος, η ΠΑΣΕΓΕΣ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες προκειμένου οι συνεταιριστικές ενώσεις να ενημερωθούν σχετικά με το θέμα, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τα προαναφερόμενα κατά τη διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων - αναλυτικών καταστάσεων των αγροτών.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο