Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. Υ10/40/ 2016 Ανάκληση της με αριθμ. Υ10/33/19-9-2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφασης της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

(Ανάκληση της με αριθμ. Υ10/33/19-9-2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφασης της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Υ10/40

(ΦΕΚ Β' 4055/16-12-2016)

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10-11-1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12-6-1957) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22-5-1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 512/Συν.39/13-12-1960 (ΦΕΚ 11/τ.Β΄/17-1-1961) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ομονοίας.

5. Την αριθμ. 512/Συν.39/13-12-1960 (ΦΕΚ 11/τ.Β΄/17-1-1961) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Πλ. Ομονοίας και τις αριθμ. 879/ Συν.36/31-8-1976 (ΦΕΚ 1120/τ.Β΄/10-9-1976) και 262/ Συν.4/9-2-1978 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ (ΦΕΚ 169/ τ.Β΄/28-2-1978), σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

6. Την αριθμ. 163/7-6-1960 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/4-7-1960) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος.

7. Την αριθμ. 163/7-6-1960 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/4-7-1960) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος και τις αριθμ. 323/Συν.13/23-3-1976 (ΦΕΚ 472/τ.Β΄/9-4-1976) 326/Συν.41/6-8-1981 (ΦΕΚ 558/τ.Β΄/16-9-1981) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

8. Την αριθμ. 19/Συν. 117/7-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

9. Την με αριθμ. 090/10/5-7-2016 (ΦΕΚ 2211/τ.Β΄/ 18-7-2016) απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωση του.

10. Την με αριθμ. Υ10/33/19.9.2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/ 29-9-2016) απόφαση της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 9611/25-11-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας, με το οποίο ζητείται η παράταση προθεσμίας της συγχώνευσης του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας με το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος.

12. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τη με αριθμ. Υ10/33/19.9.2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016) απόφαση της Υποδιοικήτριας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «Συγχώνευση των Τοπικών Υποκαταστημά- των ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας και Πλ. Συντάγματος σε ένα με την ονομασία «Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η Υποδιοικήτρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο