Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1167254 ΕΞ 2016 Από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής

(Από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΕΦ Α  1167254 ΕΞ 2016/18.11.2016

Αίτημα μετάταξης από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς

Σχετ: Η από ... αίτησή σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος σας, φωτοαντίγραφο του οποίου μάς διαβιβάστηκε από το..........., σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σάς γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής.

Δεδομένου ότι η μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς θεωρείται σε κάθε περίπτωση προαιρετική μετάταξη και η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα συμπεραίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα μετάταξής σας στο ειδικό καθεστώς μετά την πάροδο αυτής.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι: 

α) με τις διατάξεις της παραγράφου 2.α' του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α', 3.8.2016) αντικαταστάθηκε η αναφερόμενη στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170, Α', 26. 7.2013) προθεσμία από 10 ημέρες σε 30 ημέρες,

β) με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410/2016, από 1.1.2017, αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 1.1.2017 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται, με υποβολή δήλωσης, από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο