Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2001 ]

ΠΟΛ.1134/22.5.2001 Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).

(Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 22 Μαίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1046716/667/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1134

ΘΕΜΑ: Έλξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κεφ. Γ της αριθ. 16823/15-5-1978 (ΦΕΚ 524.Β.78) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης αυτοκινήτων οχημάτων με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. Ειδικότερα:

Για να επιτραπεί, κατά τα ανωτέρω, έλξη ρυμουλκούμενου από επιβατηγό ή ελαφρό φορτηγό αυτοκίνητο, χρειάζεται να χορηγηθεί ειδικό σημείωμα, κατόπιν επιθεώρησης του έλκοντος μαζί με το ρυμουλκούμενο όχημα, από την Υπηρεσία Συγκοινωνών του Νομού στον οποίο κατοικεί ο κάτοχος του έλκοντος αυτοκινήτου.

Το σημείωμα αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου τα στοιχεία ταυτότητος (κατηγορία, εργοστ. κατασκευής, τύπος και αριθμός πλαισίου) ως και τα βασικά τεχνικά στοιχεία (αριθμός αξόνων, διαστάσεις, μέγιστον επιτρεπόμενον βάρος) του ρυμουλκούμενου και την κατηγορία αδείας οδηγήσεως την οποία πρέπει να κατέχει αυτός που θα οδηγεί το έλκον όχημα, όταν είναι συνδεδεμένο με αυτό το ρυμουλκούμενο θα το έχει δε υποχρεωτικά μαζί του ο οδηγός του έλκοντος αυτοκινήτου και θα το δείχνει όταν του ζητείται από τα αρμόδια για τον έλεγχο αστυνομικά όργανα.

Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.8 του κεφ. Ε της αρ. Α2/29542/5347/9-8-1991 (ΦΕΚ 707.Β.91) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται ότι απαγορεύεται με ΦΙΧ αυτοκίνητα η ρυμούλκηση τροχόσπιτων και σκαφών αναψυχής.

Η ρυμούλκηση αυτή είναι επιτρεπτή στις περιπτώσεις που η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου την οποία εξυπηρετεί το ΦΙΧ αυτοκίνητο που ασχολείται με την παραγωγή ή εμπορία αυτών καθώς και στις περιπτώσεις που η άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου έχει εκδοθεί στο όνομα εμπόρου παζαριών οπότε στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται ρυμούλκηση τροχόσπιτων.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992, όπως ισχύουν, ορίζονται οι κατηγορίες των αυτοκινήτων οχημάτων που καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος.

Ειδικότερα τα οχήματα αυτά είναι:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

β) Τύπου Jeep αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

γ) Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης.

δ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).

3. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις (άρθρο 36 ν.2093/1992) καταλαμβάνουν τα επιβατικά ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) τα οποία έλκονται από Ε.Ι.Χ. ή ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα οποία υποχρεωτικά φέρουν το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης στο οποίο αναγράφονται μεταξύ των άλλων και τα στοιχεία του έλκοντος αυτοκίνητου και όχι τα τροχόσπιτα που ρυμουλκούνται από ΦΙΧ αυτοκίνητα ιδιοκτησίας των παραγωγών (κατασκευαστών) ή εμπόρων τροχόσπιτων και εμπόρων παζαριών.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Για μεν τους παραγωγούς ή εμπόρους τροχόσπιτων δεν απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης για το λόγο ότι στην άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ αυτοκινήτου και στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας αναγράφεται "δύναται να έλκει τα τροχόσπιτα που εμπορεύεται", η δε ρυμούλκηση - μεταφορά των τροχόσπιτων γίνεται με συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο) στο οποίο αναγράφεται ο σκοπός μεταφοράς, ο τόπος αποστολής κλπ.

β) Για δε τους εμπόρους παζαριών απαιτείται υποχρεωτικά να εφοδιασθούν με το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, στο οποίο αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα στοιχεία του έλκοντος Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του υπόψη εμπόρου παζαριών.

Επίσης, σημειώνεται ότι για την περίπτωση β (έμπορος παζαριών) η ανωτέρω κυκλοφοριακή μονάδα (Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο και τροχόσπιτο) λαμβάνεται ως ενιαία μονάδα και επομένως τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση το συνολικό ωφέλιμο φορτίο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδ. β΄ της περιπτ. Α, της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2367/1953, όπως ισχύουν και καταβάλλονται με αποδεικτικό είσπραξης και όχι με την προμήθεια του ειδικού σήματος, επειδή δεν πρόκειται για επιβατικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (τροχόσπιτο), κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν.2093/1992.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο