Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2001 ]

ΠΟΛ.1132/17.5.2001 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται αναδρομικά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με δικαστική απόφαση.

(Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται αναδρομικά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με δικαστική απόφαση. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1041928/760/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375314-6

ΠΟΛ.: 1132

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται αναδρομικά σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με δικαστική απόφαση.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Κατ' εξαίρεση στη περίπτωση αυτή, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 131 του ν.419/1976 (ΦΕΚ 221 Α') στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής για την αντιμετώπιση της διαφοράς κόστους ζωής και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης κάθε χώρας. Το προηγούμενο επίδομα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου και νόμου απαλλασσόταν από κάθε φόρο.

3. Περαιτέρω με την περίπτωση 16 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') με τον οποίο καταργήθηκαν πολλές φορολογικές απαλλαγές, καταργήθηκε ρητά και η παράγραφος 12 του άρθρου 131 του ν.419/1976 η οποία προέβλεπε την απαλλαγή από το φόρο του παραπάνω επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή. Η προηγούμενη διάταξη ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1997.

4. Εξάλλου με την 3150/1999 απόφαση του Β' Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, με την οποία ορίζεται η φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών κατά το χρόνο που εισπράττονται, δεν κατισχύει της διάταξης της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής του ν.2459/1997. Η φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών κατά το χρόνο που εισπράττονται προϋποθέτει ότι οι υπόψη αποδοχές υπέκειντο σε φόρο κατά το χρόνο στον οποίο ανάγονται, γιατί αλλιώς υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτών που εισπράττουν αναδρομικά τις αποδοχές τους, σε σχέση με αυτούς που τις εισπράττουν κατά το χρόνο που απόκτησαν το δικαίωμα είσπραξής τους, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 του συντάγματος).

5. Ύστερα από τα παραπάνω, προκειμένου για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών στους οποίους δεν καταβλήθηκε το επίδομα αλλοδαπής για τη χρονική περίοδο μέχρι 31.12.1996, δηλαδή πριν από την εφαρμογή της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης 16 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 και οι οποίοι δικαιώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση, τα ποσά που τους επιδικάζονται εάν αφορούν την προαναφερθείσα περίοδο (μέχρι 31.12.1996), ακόμα και αν εισπράττονται μετά την 1.1.1997, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους υπαλλήλους που τα εισέπραξαν αφορολόγητα στο χρόνο που ανάγονται, δεν φορολογούνται αυτοτελώς με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2238/1994.   

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο