Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2001 ]

ΠΟΛ.1131/16.5.2001 Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

(Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1049001/351/0015ΒΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ
Πληροφορίες: Μ. Γυφτάκη
Τηλέφωνο: 3610030 - 3638878

ΠΟΛ.: 1131

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) - ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992  - περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.  
Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του ως  άνω π.δ/τος, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να  ορίζει διαφορετικό χρόνο υποβολής των φορολογικών στοιχείων.  
Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 - (ΦΕΚ 571 Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού  Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.  
Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  που ορίζονται από το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ., και των Δ.Ο.Υ. λαμβανομένου υπόψη  και του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2001.  
Τα πολλαπλά αιτήματα κοινωνικών τάξεων και επαγγελματικών φορέων.  
Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού  Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των  ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του ημερολογιακού έτους 2000, από 25 Μαΐου  στις 30 Ιουνίου 2001.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο