Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2001 ]

ΠΟΛ.1129/16.5.2001 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω απεργίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω απεργίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Μαΐου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1048634/10403/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ.: 1129

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω απεργίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4. Την αποφυγή δυσχερειών κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω της προκυρηχθείσας απεργίας των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. την 17η Μαίου 2001.

5. Την αριθμ.1039386/441/Α'0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β΄/21-4-2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε, τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) λήγεις τα ψηφία 6 έως 00, ως ακολούθως:

α) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την 18η Μαίου.

β) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6.

γ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7.

δ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8.

ε) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9.

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.

2. Οι πιο πάνω προθεσμίες ισχύουν και για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα ανωνύμων εταιρειών τρίτων χωρών με τις οποίες υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

3. Παρατείνουμε μέχρι 18 Μαίου 2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) λήγει σε 6 και οι οποίες κανονικά λήγουν την 17η Μαίου.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο