Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 56914/1033/8.12.2016, την 32026/500/7.7.2017 και την οικ. 546/11/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2016 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: οικ. 55932/ 1016/ 2016 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας

(Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ.55932/1016

(ΦΕΚ Β' 3888/2.12.2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α' 205).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50), ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 194).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 99/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α' 166).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 172).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄180).

15. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2015 (Α' 20).

16. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΑΊ16).

17. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

18. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

19. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β'2281).

20. Την υπ’ αριθμ. 3065/22-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην υπ' αριθμ. 67/ 22-11-2016 συνεδρίαση και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’αριθμ. 92411/23-11-2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.

21. Το υπ' αριθμ. 52510/81/15-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων.

22. Την υπ’αριθμ. οικ. 54895/2009/25-11-2016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

23. Την υπ’ αριθμ. 92375/23-11-2016 Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 66.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2016 είναι μηδενική, για το έτος 2017 ανέρχεται σε 50.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2018 ανέρχεται σε 16.000.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.1 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στόχος και Αντικείμενο του προγράμματος


1. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) στο δημόσιο τομέα της υγείας, εφεξής Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των Φορέων Υποδοχής, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη και η σύζευξη των μακροχρόνια ανέργων με τις θέσεις εργασίας των Φορέων Υποδοχής, η χρονική διάρκεια και οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προγράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης Ρόλος του ΟΑΕΔ Φορείς Υποδοχής


1. Η παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 ορίζει ότι «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990».

2. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση διαχείριση και παρακολούθηση του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016», είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του Πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Φορέων Υποδοχής, τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Φορείς Υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής.

3. Ως Φορείς Υποδοχής ορίζονται τα Γενικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία ΚΥ, τα Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα ΠΕΔΥ Μονάδες Υγείας και τα ΠΕΔΥ-ΠΙ ή ΠΕΔΥ-ΠΠΙ, το Υπουργείο Υγείας για την Κεντρική Υπηρεσία του καθώς και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς που είναι ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το ΕΚΑΒ και ο
ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων).

4. Οι ανωτέρω Φορείς Υποδοχής θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, θα έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών στοιχείων των ωφελουμένων των προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη απασχόλησης τους.

Άρθρο 3
Αμοιβές ωφελουμένων Χρηματοδότηση


1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ, β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ, γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ, δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

2. α) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
β) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 70,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Φανοποιών, ΔΕ Αποστειρωτών Κλιβανιστών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Π Ε Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών τεχνικών) και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Εστίασης, ΔΕ Μαγείρων) καθώς και οι ΥΕ Εργατών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
γ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση για την κατηγορία ΔΕ των πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία ΔΕ των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας.

3. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους που εργάζονται σε υπηρεσίες, οι οποίες βάσει νόμου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, και ορίζεται μέχρι τις τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο:
Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις αντιστοιχεί σε:
α) Για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 1,56 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 1,48 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. στα 1,23 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,11 ευρώ.
β) Για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:
α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 2,34 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 2,22 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. στα 1,84 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,67 ευρώ,

4. Οι εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού που τις δικαιούνται ορίζονται ως εξής:
- εφημερία καθημερινής έως και 73,00 ευρώ
- εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής έως και 108,00 ευρώ
- εφημερία Κυριακής έως και 125,00 ευρώ
Το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή ΠΕ Χημικοί-Βιοχημικοί-Βιολόγοι, ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΠΕ Ακτινοφυσικοί, ΠΕ Ψυχολόγοι, δικαιούνται κατ' ανώτατο όριο έως 4 εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ' ανώτατο όριο 1 εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής και 1 εφημερία Κυριακής μηνιαίως.

5. Οι ωφελούμενοι απαλλάσσονται οιασδήποτε υπερωριακής απασχόλησης.

6. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493).
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 66.000.000,00 ευρώ και οι θέσεις στις 4.000.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη των 66.000.000,00 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2017: 50.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2018: 16.000.000,00 ευρώ.

Άρθρο 4
Διαδικασία Ένταξης Διάρκεια και Όροι Απασχόλησης


1. Το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει αίτημα ένταξης στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016» στον ΟΑΕΔ, στο οποίο περιγράφονται και εξειδικεύονται α) ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, β) η διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων και γ) οι Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης τους. Κατόπιν ο Διοικητής του ΟΑΕΔ εκδίδει την σχετική απόφαση ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

2. Μετά την έκδοση απόφασης ένταξης καταρτίζεται και εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση.

3. Η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.
Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.


Άρθρο 5
Ωφελούμενοι Κριτήρια Κατάταξης και σύστημα επιλογής


1. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων αποτελούν τα ακόλουθα:
i. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
ii. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
iii. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
iv. Ηλικία.
v. Αριθμός ανήλικων τέκνων,
vi. Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
vii. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
viii. Εντοπιότητα.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά Ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ειδικότερα, τα κριτήρια της παρ. 2 μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ* (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60)
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ 30
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ 25
α) Ατομικό 5.001,00 - 8.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 10.001,00-16.000,00 ευρώ 20
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ β) Οικογενειακό 16.001,00 -26.000,00 ευρώ 10
α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω 0
ΗΛΙΚΙΑ 18-29 15
30-44 30
45 και άνω 45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 10
ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΤΕΚΝΟΥ/ΝΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10 (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 15
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) 20

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης μακροχρόνιας ανεργίας, που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που καταρτίζει ο ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

1. Οι μακροχρόνια άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για έναν κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

4. Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της οικείας πρόσκλησης. Επιπλέον, παρέχεται η συγκατάθεση για την περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑΑ, προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα για την ένταξη μακροχρόνια ανέργων, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει.

5. Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων υποδοχής και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης ότι ο αιτών/σα υποψήφιος/φια έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του παρόντος προγράμματος και της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος/φια μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

6. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόληση τους ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα όπου απαιτείται στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν.1892/1990» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο υπεύθυνος Φορέας Υποδοχής τοποθέτησης.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους Φορείς Υποδοχής είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

7. Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του. Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοση τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

8. Κατά των πινάκων της παρ.7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

10. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους Φορείς Υποδοχής. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας, κ.λπ. και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στους Φορείς Υποδοχής επανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Άρθρο 7
Επιλογή προσωπικού Τοποθέτηση σε Φορείς Υποδοχής


1. Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους Φορείς Τοποθέτησης έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την πρόσληψη τους από τον Φορέα Υποδοχής, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση.

2. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά κλάδο, και ειδικότητα με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στο Φορέα Υποδοχής στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

4. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Ωφελούμενος θα προσκομίσει στο φορέα το συστατικό σημείωμα και στη συνέχεια να ενημερώσει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5. Ο Φορέας Υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτηση τους στον Φορέα Υποδοχής ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και τυχόν ειδικά προσόντα ή αποχωρούν οικειοθελώς ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

6. Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση. Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής, βάσει της αίτησης τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που Ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση.
Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε Φορείς Υποδοχής μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

7. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος ωφελουμένου δύναται, με αιτιολογημένη έκθεση του Φορέα Υποδοχής, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), κοινοποιούμενη στον ΟΑΕΔ.

8. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από Φορείς Υποδοχής, δύναται να εκδοθεί από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ νέα Δημόσια Πρόσκληση για τη διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων μέχρι του υπολειπόμενου αριθμού των κενών θέσεων.

9. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Οι Φορείς Υποδοχής έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγούν στους Ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης.

10. Στους εντασσόμενους στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α' 205)», εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α') η οποία ορίζει ότι: «Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες».

11. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχτηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξη του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

12. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ των Φορέων Υποδοχής, των Ωφελούμενων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ.

13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Επιλέξιμες Δαπάνες


1. Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016», θα καλύπτει α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής και β) τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

2. Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, ο ΟΑΕΔ και οι Φορείς Υποδοχής δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους Ωφελούμενους.

3. Για κάθε ημέρα απουσίας που δεν οφείλεται σε άσκηση νομίμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα) το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής των αποδοχών σε Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής


Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Φορείς Υποδοχής υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του Ωφελούμενου:
i. ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα και μητέρας
ii. ΑΦΜ
iii. ΑΜΚΑ
iv. A.M. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
v. A.M. ΕΤΑΑ (όπου και εάν απαιτείται)
vi. ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης
vii. αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
viii. αριθμός ημερών ασφάλισης
ix. ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
x. μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένου
xi. Φ.Μ.Υ.
xii. καθαρές μηνιαίες αποδοχές
xiii. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα Υποδοχής
xiv. συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένου και Φορέα Υποδοχής).
Το περιεχόμενο της ανωτέρω Μηνιαίας Κατάστασης εξειδικεύεται στην Δημόσια Πρόσκληση.
γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,
δ) Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου Φορέα Υποδοχής.
ε) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΙΚΑΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας υποδοχής είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των Φορέων Υποδοχής ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΙΚΑΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος Φορέας Υποδοχής είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης με το ποσό που αντιστοιχεί α) στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και Φορέων Υποδοχής) και β) στον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών προκειμένου να αποδοθεί από τους Φορείς Υποδοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στην ΔΟΥ αντίστοιχα. Η πίστωση των λογαριασμών των Φορέων Υποδοχής γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών ΑΠΔ. Η υποχρέωση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους Φορείς Υποδοχής της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Φορέα Υποδοχής


1. Ο Φορέας Υποδοχής με πλήρη ευθύνη του υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α'), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

3. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να παρέχει στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

4. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να μην αναθέτει σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από τον κλάδο και την ειδικότητα τους.

Άρθρο 11
Έλεγχος και παρακολούθηση


1. Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016», τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
i. τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
ii. την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
iii. την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
iv. την επιλεξιμότητα των δαπανών,
ν. την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
vi. την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
vii. την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α' 205)», επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ, προς τους Φορείς Υποδοχής, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Μετά το πέρας της επιτόπιας επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Υποδοχής έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 2/82850/0022/2013 (Β' 487).
Το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 4144/2013 ορίζει ότι
«1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Άρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας


Η Δημόσια πρόσκληση του ανωτέρω προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις


Στην Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που καταρτίζεται και εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο