Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2001 ]

ΠΟΛ.1125/10.5.2001 Προθεσμία υποβολής των δηώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.

(Προθεσμία υποβολής των δηώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1046097/10382/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1125

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').

2. Την αριθμ. 1039386/441/Α'0006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571Β'/21-4-2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι όλες οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες κάθε έτους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

α) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1 μέχρι την 10 Μαΐου.

β) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 1.

γ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 2.

δ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 3.

ε) .Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 4

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 5.

ζ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6.

η) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7.

θ) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8.

ι) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50 μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9.

ια) Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00 μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 30, 40, και 50.

2. Σε περίπτωση που η ημέρα στη οποία μία από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Η απόφαση αυτή της οποίας η εφαρμογή αρχίζει από το οικονομικό έτος 2001, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο