Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2001 ]

ΠΟΛ.1123/7.5.2001 Έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής τους μέσω TAXISnet

(Έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τη θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής τους μέσω TAXISnet)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 7 Μαίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1045334/1847/261/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ – ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1123

ΘΕΜΑ: Έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής τους μέσω TAXISNET.

1045334/1847/261/0014/

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ΑΥΟ , σχετικά με τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και τον οφειλόμενο έλεγχο της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ από τους υπόχρεους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει υποβάλει στη ΔΟΥ δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΑΥΟ , οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω του συστήματος TAXISnet) παρατείνονται μέχρι την πέμπτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ΑΥΟ , σε συνδυασμό με την από 30.1.2001 σύμβαση διατραπεζικής πληρωμής ηλεκτρονικών δηλώσεων ΦΠΑ του Ελληνικού Δημοσίου με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και τον συνημμένο σ' αυτή κανονισμό λειτουργίας, δίνεται η δυνατότητα στο διατραπεζικό σύστημα να παραδίδει το αρχείο των χρεώσεων για επεξεργασία στις υπηρεσίες μας μία (1) ημέρα μετά την καταληκτική "ημέρα εργασίας". Ως "ημέρα εργασίας" θεωρείται η ημέρα συναλλαγής με το διατραπεζικό σύστημα και αν αυτή είναι αργία (όχι τοπική), η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επίσης, δίνεται μία (1) επιπλέον ημέρα στις υπηρεσίες μας να επεξεργαστούν το αρχείο αυτό, προκειμένου να το παραδώσουν στο διατραπεζικό σύστημα μετά τις τυχόν μεταβολές ή απορρίψεις και να "διαβιβάσουν" το αρχείο στις ΔΟΥ με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, έγιναν δεκτές και καταβλήθηκε ο φόρος.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι ΔΟΥ έχουν τις πληροφορίες για την υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των χρεωστικών ποσών αυτών το πρωί της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά την καταληκτική "ημέρα εργασίας", γίνεται δεκτό ότι μέχρι την προηγούμενη της ημέρας αυτής, κατά τη θεώρηση των στοιχείων, θα ελέγχεται η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου.

Για καλύτερη κατανόηση αυτών, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα ελέγχου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής τους:

α) Μέχρι και την 9.5.2001 (δεδομένου ότι η 5η του μηνός Μαΐου είναι Σάββατο, άρα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δευτέρα 7 Μαΐου) θα ελέγχεται:

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του μηνός Φεβρουαρίου 2001, προκειμένου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Α' διμήνου 2001 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

- Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ.

β) Μέχρι και την 7.6.2001 θα ελέγχεται:

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του μηνός Μαρτίου 2001 και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, προκειμένου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. (Από 8 Ιουνίου ελέγχεται η υποβολή δήλωσης του Απριλίου).

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Α' διμήνου 2001 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ. (Από 8 Ιουνίου ελέγχεται η υποβολή της δήλωσης Μαρτίου - Απριλίου).

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Α' τριμήνου 2001 και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, προκειμένου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ.

γ) Μέχρι και την 9.6.2001 θα ελέγχεται:

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του μηνός Απριλίου 2001 και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, προκειμένου για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Β' διμήνου 2001 (Μάρτιος - Απρίλιος) και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

- Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης του Α' τριμήνου 2001 και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2000, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι να ανασχεδιασθεί σύμφωνα με τις νέες συνθήκες το πρόγραμμα ελέγχου της υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, κατά τη διαδικασία της θεώρησης στοιχείων ΚΒΣ μέσω του συστήματος "TAXIS", στις περιπτώσεις εκείνες που θα εμφανιστεί κώλυμα θεώρησης λόγω μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας και μόνο φορολογικής περιόδου και προκειμένου να παρακαμφθεί το κώλυμα αυτό και να συνεχίσει η διαδικασία της θεώρησης μέσω "TAXIS", πρέπει να χρησιμοποιείται στο πεδίο "απόφαση θεώρησης" της οθόνης "θεώρηση βιβλίων - στοιχείων" ο αριθμός αυτής της εγκυκλίου, για να αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων στις σχέσεις με τους φορολογούμενους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο