Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2077 ΕΞ 30.9.2016 Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16

(Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2077 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2077/2016

ΘΕΜΑ: «Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο του ΔΕΕ, με το οποίο μας διαβιβάζει αντίγραφα των υποθέσεων C-444/161 και C-445/162 (ημερομηνία κοινοποίησης 14.9.2016) όπου υποβάλλεται στο Δικαστήριο Ε.Ε. από το Courd’ AppeldeMons-Βέλγιο ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου περί ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

Συγκεκριμένα ερωτάται αν συνάδει με την εν λόγω οδηγία οι ετήσιοι λογαριασμοί να πρέπει να δίδουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα να προορίζονται να καλύψουν ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων, η φύση των οποίων καθορίζεται με σαφήνεια και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι πιθανές ή βέβαιες, αλλά αβέβαιες ως προς το ποσό ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να μας γνωρίσουν, έως τις 16 Οκτωβρίου 2016, τις απόψεις τους για το εν λόγω θέμα, καθώς και την, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, σκοπιμότητα υποβολής παρατηρήσεων ενώπιον του Δ.Δ.Ε.

Για τον συντονισμό και την καλύτερη δυνατή συνεργασία, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της υπόθεσης ενώπιον του ΔΕΕ, παρακαλούμε το ΝΣΚ για την έγκαιρη ενημέρωσή μας σχετικά με την ανάθεση της υπόθεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναφερόμενες στο έγγραφο διατάξεις προέρχονται από την Οδηγία 2013/34/EE, όπως ισχύει σήμερα και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4308/2014.

Συγκεκριμένα:

Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας:

«The annual financial statements shall give a true and fair view of the undertaking's assets, liabilities, financial position and profit or loss …».

Με βάση την παράγραφο 12 του άρθρου 12 της Οδηγίας:

«Provisions shall cover liabilities the nature of which is clearly defined and which at the balance sheet date are either likely to be incurred or certain to be incurred, but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.

Βάσει των προαναφερθέντων:

(α) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσειςπρέπει να δίδουν αληθή και εύλογη εικόνα, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Η έννοια της εύλογης παρουσίασης δεν ορίζεται στην οδηγία. Βάσει των διεθνώς ισχυόντων,ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει λογιστικά πλαίσια που απαιτούν:

(ι) συμμόρφωση με τις καθοριζόμενες από το πλαίσιο απαιτήσεις,

(ιι) ρητή αναφορά για παροχή πρόσθετων πληροφοριών εφόσον απαιτείται, και

(ιιι) ρητή δυνατότητα απόκλισης από τις αρχές του πλαισίου στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ως αναγκαίο για την εύλογη παρουσίαση.

(β) οι προβλέψεις, πρέπει να καλύπτουν υποχρεώσεις η φύση των οποίων είναι σαφώς καθορισμένη και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι είτε σφόδρα πιθανό είτε σίγουρο ότι θα συμβούν, αλλά είναι αβέβαιο το ποσό ή η ημερομηνία στην οποία θα προκύψουν.

Βάσει της εν λόγω διάταξης οι προβλέψεις είναι λογιστικά μεγέθη που καλύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και όχι γενικές υποχρεώσεις μη σαφώς καθοριζόμενες (συνεπώς γενικές προβλέψεις δεν νοούνται). Οι προβλέψεις ενέχουν αβεβαιότητα ως προς το τελικό ποσό τους ή το χρόνο που τελικά θα προκύψουν και ως εκ τούτου το ποσό που αναγνωρίζεται για αυτές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προσδιορίζεται με βάση τη βέλτιστη εκτίμηση για την εκροή που θα απαιτηθεί.

Τα προαναφερθέντα αν και μη καθοριζόμενα με ιδιαίτερη σαφήνεια στην Οδηγία, έχουν ερμηνευθεί στη διάρκεια εφαρμογής της Οδηγίας από το 1978 και ως εκ τούτου είναι κατανοητά από τους επαγγελματίες λογιστές. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας δεν κρίνεται σκόπιμο να υποβληθούν παρατηρήσεις ενώπιον της Δ.Δ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

------------

Υπόθεση : C-444/16:

Αιτούν δικαστήριο

Cour d’appel de Mons

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Immo Chiaradia SPRL

Εφεσίβλητο: Βελγικό Δημόσιο

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνάδει προς τους κανόνες της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (οδηγία περί των ετησίων λογαριασμών 78/660/ΕΟΚ, ΕΕ ειδ. έκδ. 06/002, σ. 17) βάσει των οποίων:

οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να δίδουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας (άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας),

οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων, η φύση των οποίων καθορίζεται με σαφήνεια και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, είναι πιθανές ή βέβαιες, αλλά αβέβαιες ως προς το ποσό ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν (άρθρο 20, παράγραφος 1, της οδηγίας),

Η αποτίμηση πρέπει να γίνεται με σύνεση και ιδιαίτερα:

-στη χρήση πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού

-πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσεως ή σε προηγούμενη, έστω και αν τέτοιοι κίνδυνοι ή ζημίες έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ του τέλους της χρήσεως και της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού (άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, σημεία αα΄ και ββ΄, της οδηγίας),

-πρέπει να λαμβάνονται υπόψη έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισπράξεως των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων (άρθρο 31, παράγραφος 1, σημεία δ΄, της οδηγίας),

-το περιεχόμενο των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού πρέπει να αποτιμάται χωριστά (άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας),

-να δύναται μια εταιρεία που προβαίνει σε έκδοση δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών να συνυπολογίζει ως έσοδο το τίμημα της διαθέσεως των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως κατά την οποία ασκείται το εν λόγω δικαίωμα προαιρέσεως ή κατά το πέρας της διαρκείας ισχύος του προκειμένου να συνεκτιμήσει τον κίνδυνο που φέρει ο εκδότης του δικαιώματος προαιρέσεως κατόπιν της δεσμεύσεως που αναλαμβάνει [και όχι] κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιείται η διάθεση του δικαιώματος προαιρέσεως και το τίμημα επ’ αυτής αποκτάται οριστικά, εξυπακουομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο εκδότης του δικαιώματος προαιρέσεως εκτιμάται χωριστά μέσω λογιστικής προβλέψεως;


-------

Υπόθεση : C-445/16:

Αιτούν δικαστήριο

Cour d’appel de Mons

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: Docteur De Bruyne SPRL

Εφεσίβλητο: Βελγικό Δημόσιο

Προδικαστικό ερώτημα

Συνάδει προς τους κανόνες της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (οδηγία περί των ετησίων λογαριασμών 78/660/ΕΟΚ, ΕΕ ειδ. έκδ. 06/002, σ. 17) βάσει των οποίων:

–     οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να δίδουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας (άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας),

–    οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων, η φύση των οποίων καθορίζεται με σαφήνεια και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, είναι πιθανές ή βέβαιες, αλλά αβέβαιες ως προς το ποσό ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν (άρθρο 20, παράγραφος 1, της οδηγίας),

–     Η αποτίμηση πρέπει να γίνεται με σύνεση και ιδιαίτερα:

στη χρήση πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσεως ή σε προηγούμενη, έστω και αν τέτοιοι κίνδυνοι ή ζημίες έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ του τέλους της χρήσεως και της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού (άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, σημεία αα΄ και ββ΄, της οδηγίας),

–     πρέπει να λαμβάνονται υπόψη έσοδα και έξοδα που αφορούν τη χρήση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισπράξεως των εσόδων και την πληρωμή των εξόδων (άρθρο 31, παράγραφος 1, σημεία δ΄, της οδηγίας),

–     το περιεχόμενο των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού πρέπει να αποτιμάται χωριστά (άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας),

να δύναται μια εταιρεία που προβαίνει σε έκδοση δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών να συνυπολογίζει ως έσοδο το τίμημα της διαθέσεως των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως κατά την οποία ασκείται το εν λόγω δικαίωμα προαιρέσεως ή κατά το πέρας της διαρκείας ισχύος του προκειμένου να συνεκτιμήσει τον κίνδυνο που φέρει ο εκδότης του δικαιώματος προαιρέσεως κατόπιν της δεσμεύσεως που αναλαμβάνει [και όχι] κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιείται η διάθεση του δικαιώματος προαιρέσεως και το τίμημα επ’ αυτής αποκτάται οριστικά, εξυπακουομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο εκδότης του δικαιώματος προαιρέσεως εκτιμάται χωριστά μέσω λογιστικής προβλέψεως;
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο