Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2001 ]

ΠΟΛ.1107/11.4.2001 Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001 για ορισμένους υποχρέους.

(Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001 για ορισμένους υποχρέους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1038676/698/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 3375314-16

ΠΟΛ.: 1107

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001 για ορισμένους υποχρέους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων.

3. Το γεγονός ότι ορισμένες από τις πάνω οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων λήγουν εντός των ημερών εορτασμού του Πάσχα.

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι 19.4.2001 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 α) των υπόχρεων φυσικών προσώπων που δηλώνουν και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, και 50, β) των υπόχρεων φυσικών προσώπων που έχουν ατομική επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2000 και το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, γ) των υπόχρεων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, και 50, δ) των υπόχρεων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 με Γ' κατηγορίας βιβλία και ε) των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων της παραγ. 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 όταν δηλώνουν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης καθώς και αυτών που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που κανονικά λήγουν την 17.4.2001.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο