Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-2016 ]

Αριθ. 2/87599/0004/ 2016 Αποδοχή παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

(Αποδοχή παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. 2/87599/0004

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 609/10-11-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 53 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α' 253).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α' 58).

δ) Της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 131).

ε) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α' 112).

στ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

ζ) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).

η) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. Υ30/9.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β' 2183).

3. Την αριθ. ΕΜΠ 18/0004/15.1.2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Χρήστου στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 12).

4. Την αριθ. ΕΜΠ 112 ΕΞ 2016/06.11.2016 δήλωση παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου.

5. Το αριθ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 02225 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/08.11.2016 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε, από 06.11.2016, την αίτηση παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ................), δικηγόρου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 25641), από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του. (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1364141512/08.11.2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο